Menu Luk

Systematisk register

til Danske Magazin 1745-2017

Ved Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen
Digitaliseret til søgbar form af Ole Færch og ajourført af Erik Gøbel
Dette register indeholder alle bidrag trykt i Danske Magazin fra Selska­bets stiftelse til det foreliggende hæfte, der udkommer 250 år senere. Oversigten er i hovedsagen opbygget på samme måde som C. F. Brickas over indholdet af 1.-4. række, trykt 1886 (4. række, 6. bind, s. 399-428). Hans bibliografi er inkluderet i den nu ud­arbejdede og suppleret, hvor det har været ønskeligt. Brickas gruppe 5, “Litteratur”, er dog blevet opløst, der er indført nogle nye under­grupper (“Segl”, “Hær og flåde”), og der er foretaget visse mindre justeringer af Brickas systematik. Indholdsfortegnelsen har nok kunnet støtte sig på Brickas arbejde, men det har været nødvendigt at gennemgå hele tidsskriftet, og i en del tilfælde er ar­tikler blevet omplaceret i forhold til Brickas indholdsfortegnelse, idet denne lader grupperne “Tidshistorie”, “Personalhistorie” og “Topografi” trække meget hårdt. En artikel findes kun optaget et sted i systematikken, men der er til hjælp indsat krydshenvisninger, hvor det har forekommet rimeligt. Ved angivelsen af de enkelte titler er tidsskriftets stavemåde og tegnsætning fulgt slavisk. Ved enkelte åbenbare fejl er der dog blevet tilføjet en rettelse i skarp parentes. Forfatternavn er anført, når det er fremgået af tidsskriftet selv. Herefter oplyses række (med arabertal), bind (med romertal) og sidetal i tidsskriftet, samt om bidraget er illu­streret, forkortet til Ill. “5, I, 157-161” betyder således 5. række, bind 1, s. 157 til 161. Med 1 henvises til Danske Magazin 1745-52, med 2 til Nye Danske Magazin 1794-1836. Der er ikke angivet trykkeår for de enkelte artikler, for dette henvises til oversigten over Danske Magazins rækker og bind s. 420. Hvor en artikels indhold ikke fremgår tilstrækkeligt klart af titlen, er der givet sup­plerende oplysninger i skarp parentes. Registret er trykt i Danske Magazin 8. række 6. bind hæfte 4, 1995, side 373-420. Ved digitaliseringen har jeg tilstræbt, at det færdige resultat i så høj grad som muligt skulle ligne Jette Kjærulf og Ole Tuxens original i opstilling m.v. Dog er enkelte åbenlyse slåfejl rettet. – 10. maj 2012, Ole Færch  I forlængelse heraf er hele indholdsfortegnelsen redigeret, og bidragene fra de følgende bind af Danske Magazin, 1997ff er indarbejdet af Erik Gøbel.

Oversigt over Danske Magazins rækker og bind

Danske Magazin, indeholdende Allehaande Smaa-Stykker og Anmerkninger til Histo­riens og Sprogets Oplysning. 1-VI. Kbh. 1745-52. I,1745; II,1746; III,1747; IV,1750: V,1751; VI,1752. Nye Danske Magazin, indeholdende Allehaande Smaa-Stykker og Anmerkninger til Hi­storiens og Sprogets Oplysning. I-VI. Kbh. 1794-1836. I,1794; II,1806; III,1810; IV,1823; V,1827; VI,1836. En samlet indholdsfortegnelse til Danske Magazin og Nye Danske Magazin findes i VI, s. 337-358. Danske Magazin, indeholdende Bidrag til den danske Histories og det danske Sprogs Oplysning. Tredie Række. I-VI. Kbh. 1843-60. I,1843; II,1845; III,1851; IV,1854; V,1857; VI,1860. Danske Magazin, indeholdende Bidrag til den danske Histories og det danske Sprogs Oplysning. Fjerde Raekke. I-VI. Kbh. 1864-86. I,1864; II,1873; III,1871; IV,1878; V,1884; VI,1886. En systematisk indholdsforteg­nelse (ved C.F. Bricka) til Danske Magazins fire første rækker findes i VI, s. 399­-428. Danske Magazin, indeholdende Bidrag til den danske Histories og det danske Sprogs Oplysning. Femte Række. I-VI. Kbh. 1887-1909. I,1887-89; II,1889-92; III,1893-97; IV,1898-1901; V,1904; VI,1909. Danske Magazin, indeholdende Bidrag til den danske Histories og det danske Sprogs Oplysning. Sjette Række. I-VI. Kbh. 1913-33. I,1913; II,1916; III,1923; IV,1928; V,1930; VI,1933. Danske Magazin, indeholdende Bidrag til den danske Histories og det danske Sprogs Oplysning. Syvende Række. I-VI. Kbh. 1936-57. I,1936; II,1940; III,1940; IV,1943-48; V,1949-53; VI,1954-57. Danske Magazin, indeholdende bidrag til den danske histories oplysning. Ottende række. I-VI. Kbh. 1957-95. I,1957-61; II,1962-65; III,1967-70; IV,1971-74; V,1976-89; VI,1991-95. Danske Magazin, indeholdene bidrag til den danske histories oplysning. Niende række. I. Kbh. 1997-2004. [NB: Herefter ingen inddeling i rækker]. Danske Magazin, indeholdene bidrag til den danske histories oplysning. Bind 50. Kbh. 2006-2008. Danske Magazin, indeholdene bidrag til den danske histories oplysning. Bind 51. Kbh. 2010-2012. Danske Magazin, indeholdene bidrag til den danske histories oplysning. Bind 52. Kbh. 2014-2017. Danske Magazin, indeholdende bidrag til den danske histories oplysning. Bind 53. Kbh. 2019. Systematikken i indholdsfortegnelsens Tidshistorie Segl Tidshistorie i almindelighed. Større tidsrum Tidshistorie. Enkelte tidsrum Personalhistorie Topografi og rejsebeskrivelser Indre forhold Statsretlige forhold Hofholdning Lens- og finansvæsen Privilegier, stadsretter, gilder og gildeskråer, søretter Retsforhold Hær og flåde Kirkelige forhold Skolevæsen, universiteter, studier i udlandet, videnskabelige forhold Bogvæsen Landboforhold Jagt Handel, transport, told Industri Kulturforhold I almindelighed Sæder og skikke Forbrydelser Overtro og trolddom Løsøre og fast ejendom Tidshistorie Segl [Breve 1477 og 1502] Om Afdøde Folkes Indseigle, hvorledes dermed fordum er forholdet. 1,I,18-20. Dom af Kong Hans, at Signet kan fuldgjøre i Indseigls Sted etc. 1496. 1,VI,212-213. Kong Abels Sigil. 1250 [med et stadfæstelsesbrev til kannikkerne i Viborg]. 1,V,33-36. Ill. Kong Olufs Dronning Margretes Søns Seigl til Rette-Sager. 1,I,33-34. Ill. Kong Olufs Seigl. 1376. 1,I,225-226. Ill. Erkebiskop Jens Brostrups Secret [med et formaningsbrev til indbyggerne i Sønder Åsbo herred 1481]. 4,II,1-2. Ill. Biskop Svens Seigl af Børlum. 1376 [med hans biografi]. 1,I,257-264. Biskop Karl Rønnovs Secret med et Brev fra hans Tid [1475] angaaende Striden med Benediktinerne i St. Knuds Kloster [i Odense]. 4,II,101-105. Bispen af Ribe Hartvig Juels Secret, med to Breve [1498-99] om hans Resignation og hans Eftermands Ed. 4,II,302-306. Biskop Peder Jensøns Seigl i Roskilde, som døde 1416. 1,III,353-356. Ill. Biskop Oluf Daa i Roskilde hans Seigl og Stiftelse paa Apostel-Alter i S. Lucii Domkirke 1452. 1,III,225-229. Ill. Biskop Niels Skaves Secret med nogle Documenter [1493-97] fra hans Tid angaaende Roskilde Bispestols adkomst til Kjøbenhavn. 4,II,60-69. Ill. Biskop Lauge Urnes Seigl af Roskilde og et Par Documenter hannem angaaende 1527 [forleningsbrev]. 1530 [gavebrev]. 1,III,289-295. Ill. Biskop Niels Globs Secret med nogle Breve [1487-1504] fra hans Tid angaaende Striden mellem Viborg Bispesæde og Viborg By. 4,II,187-195, 264-271. Ill. Bispen i Aarhus Ejler Madsens Bølles Sigil [med et forlig mellem kong Hans og Ludvig Nielsen Rosenkrands 1486]. 4,II,207-210. Ill. Aarhuus Capitels Segl [1634]. 2,I,129-130. Ill. Segl for Frue Kirkes kapitel i Oslo, se under Topografi og Rejsebeskrivelser. Segl for biskop Navne af Odense, se under Personalhistorie. Ringsted klosterkonvents segl, se under Topografi og Rejsebeskrivelser. Abbedens Seigl udi Ringsted. 1452. 1,I,65-66. Ill., se under Topografi og Rejsebeskrivelser. Gimsø Klosters Seigl i Norge [med skødebrev fra abbedissen i klostret 1514]. 1,VI,33-34. Ill. St. Olufs Klosters Segl i Oslo, 1461 [med brev 1461 om St. Anna Gilde i Oslo]. 2,I,97-98. Ill. Køge Byes gamle Seigl [med brev fra byens øvrighed om en arvesag]. 1458. 1,VI,193-194. Ill. Nestved Byes gamle Seigl [med brev fra byens øvrighed om en gård i byen]. 1481. 2,VI,161-162. Ill. Roskilde Stads gamle Seigl. 1,I,17-18. Ill. Rønne Kiøbsteds gamle Seigl og Vaaben paa Boringholm [med kgl. stadfæstelsesbrev 1562]. 1,II,97-98. Ill. Jemtelands gamle Vaaben og Seigl [1561, samt dokumenter 1531-71 vedr. området]. 1,VI,225-235. Ill. Trondhiems gamle Stads-Seigl [med et brev 1552 om domkirkens tilstand]. 1,V,353-­354. III. Trond Benkestoks Seigl, med et hans Brev skrevet imod 1540 [om den skade, han led under oprøret, da Christian II var i Norge, samt kgl. befaling 1556 vedr. en trætte]. 1,VI,353-356. Ill.   Tidshistorie i almindelighed. Større tidsrum Et Brev fra Langebek [til Otto Thott 1766] om Indsamlingerne til hans Diplomatarium. Ved J.A. Fridericia. 5,I,194-196. Langebeks registratur over Rosenholm-arkivet [brændt 1826, indeholdende aktstykker fra 13.-17. arhundrede]. 1762. Ved C. Rise Hansen. 7,V,173-202. [Oplysninger om] En gammel Afskrift [fra ca. 1600 i Bremerstadtbibliothek] af Kong Valdemars Jordebog. Ved Johannes C.H.R. Steenstrup. 5,V,39-43. Udsigt over en del af Brevstoffet i Jens Bircherods dagbøger [uddrag af breve 1658­-1708]. Ved Carl S. Christiansen. 5,III,156-182. Oplysninger om nogle tabte Diplomer. I [uddrag af diplomer fra det 14.-15. århund­rede i brudstykke af stamtavle over de Vadskærgaard-Friis’ers slægt fra det 17. århundrede]. Ved A. Thiset. 6,II,287-288. Levninger af Stubbergaards Arkiv [diplomer 1427-1551]. Ved O. Nielsen. 5,II,28-38. Klaus Bildes Rulle [fra 1320’rne. Notitser fra Registrum regni Daciæ, Kongerækken, varianter til Langebeks udgave af Årbogen 1020-1323]. Ved Kr. Erslev. 4,VI,139-147. [Om] Den Danske Rim-Krønike, trykt i Kiøbenhavn hos Gotfrid af Gemen 1495. in 4to. 23 ½ Ark. 1,I,28-32. Adskillige Efterretninger om danske Sager, tagne af M. Christ. Lassen Tychonii Haandskrift [1732]. Ved Abraham Kall. 2,II,345 [349]-348[352]. Bidrag til den dansk-norske Søkrigshistorie [aktstykker om familien Juel, om Den store nordiske Krig, om søetatens administration 1735 og om fregatten Freia 1800-02]. Ved H.G. Garde. 3,III,26-41; 3,V,83-86. Tidshistorie. Enkelte tidsrum Jens Grand og Lübeck. En ny kilde til dansk middelalder [1299-1307]. Ved Kurt Villads Jensen. 9,I,209-228. Aktstykker [1375-80] til Oplysning om Kongeskiftet efter Valdemar Atterdags Død. Ef­ter Originalerne i det Storhertugelige Archiv i Schwerin. Ved W. Mollerup. 4,V,61-74. Den Kalmarske Forening af 1397, efter Originalen i det Kongelige Danske Geheime Arkiv. Ved M. Treschow. 2,111,61-69. Dronning Margarethas Instruction for Kong Erik, af Aaret 1404, i Anledning af hans forehavende Reise til Norge. Ved E.C. Werlauff. 2,VI,241-264. Brev om en evig Messe i Odense-Domkirke for Dronning Margrete, som havde givet Kerstrop paa Tosinge til Biskopsbordet i Odense etc. 1408. 1,III,183-188. Klageskrifter fra Erik af Pommerns Retsstrid med Holstenerne (1409-15). Ved Kr. Er­slev. 5,II,83-107. Bidrag til Erik af Pommerns Historie [aktstykker 1410?-35]. Ved Kr. Erslev. 5,IV,346- 363. Klavs Lembeks Frafald [aktstykker] 1421. Ved A.D. Jørgensen. 5,II,108-119. Erik af Pommern i Venedig 1424. Antonio Morosinis Krønike og Aktstykker fra Archi­vio di Stato ai Frari, Venedig. Ved Ove C.L. Vangensten. 6,I,72-88. Brev fra Biskop og Capitel i Ørkenø og Hetland til Kong Erik af Pommern, om en aar- lig Skat paa 200 Nobler, at betale af Kongen i Skotland til Norge. 1426. 2,V,123. Den mellem Danmark og Sverrig fornyede Kalmarske Forening af 1438. Ved M. Treschow. 2,III,84-92. To Aktstykker til Erik af Pommerns Historie 1439 [rigsrådets opsigelsesbrev] og 1442 [kongens forsvarsskrift]. Ved E.C. Werlauff. 3,I,222-237. Kong Christoffer af Baierns Testamente [ca. 1448]. Ved Gunde Rosenkrantz. 4,V,352­-355. Optegnelsesbog fra Christiern Is og Hans’s Cancelli. 4,II,144-170, 272-301.
 1. Christ. I. Brev, at han til Rigets Tarv tog Pengene af Aflads-Kisten i Roskilde, som til Kongen af Cypren vare indsamlede. 1455. 1,I,352.
Preliminærtraktat av 24. mars 1467 mellom kong Kristian I og hertugene av Burgund, Bretagne og Normandie. Ved Arne Odd Johnsen. 7,IV,373-380. Kong Hans’s Fødselsdag [datoen jævnført med brev fra dronning Dorothea 1455]. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 3,III,301-302. [Brev hvoraf erfares] K. Hanses forehavende Pilegrimsfart ved samme Tid da Anders Renteskriver blev hengt 1494. Ved Abraham Kall. 2,II,314-316. Tvende historiske Viser fra det sextende Aarhundrede [om kong Hans’ og kong Chri­stian II’s tog til Sverige]. Ved C.P. Paludan-Muller. 3,I,143-158. Et mærkværdigt Tingsvidne, paa Fyens Landsting, imod de Beskyldninger, som i Sver­rige paasagdes Kong Hans. 1497. 2,V,149-152. Ærkebiskop Byrges Forpligt til Kong Hans, for 800. Mark Danske til en ævig Messes Holdelse udi Lunde Dom-Kirke. 1502. 1,I,103-104. Nogle Documenter om Biskop Karl i Hamer hans Fængsel. 1508[-13]. 1,IV,180-192. Et Brev fra Kong Christian den Anden til hans Fader [1511 fra Bohus]. 2,IV,78-79. En Forskrivelse, udstedt af Magistraten i Lybek, paa 30,000 Rinske Gylden, at betale til Kongen af Dannemark i 12 Aar, dateret Malmøe, St. Jørgens Dag (23de April) 1512.Ved M. Treschow. 2,III,234-236. Samtidig Beretning om Forhandlingerne imellem Kong Christian den Anden og Hertug Frederik, samt dennes Kongevalg. Ved N.M. Petersen. 3,III,1-26. To Breve fra Biskop Lage Urne til Kong Christiern II om dennes Hylding og Kroning. 21 Maj og 3 Juni 1514. 4,II,332-333. Christiern den andens ægteskabskontrakt [1514. Med underskrifterne i faksimile]. Ved Johs. Lindbæk. 5,VI,186-192. Ærkebiskop Erik Valkendorfs Breve til K. Christ. II angaaende Dronning Elisabets An­komst til Danmark 1515. 1,II,25-32. [Udateret] Skrivelse til Kong Christian den Anden fra hans Hustrue Dronning Elisabet [om en legat. Med skrivelsen i faksimile]. Ved N.M. Petersen. 3,I,252. Bidrag til Oplysninger om de Stridigheder, som have været mellem Kong Christian den Anden og Biskop Jens Andersen Beldenak af Odense [aktstykker 1507 og 1515-20 vedr. erstatning for en pengesum som Beldenak i 1503 som forhandler for kong Hans havde tilstået Lübeck]. Ved M. Treschow. 2,III,197-234. Breve, henhørende til Christan den Andens Underhandlinger med Steen Sture i Efter­aaret 1518. Ved J.H.F. Jahn. 3,II,236-248. Instrux for Antonius van Metz, som af Kong Christian den Anden blev forsendt til det Spanske Hof 1519. 1,III,357-361. C.F. Allen om det stockholmske Blodbad [i brev til Caspar Paludan-Muller af 7.12.1867 som svar pa dennes kritik af behandlingen i De tre nordiske Rigers Historie]. Ved Bjørn Kornerup. 7,IV,71-83. Vidnesbyrd om et Opløb i Bergen af de Tydskes og Kongens Embedsmands Folk. 1521. 1, IV,344-349.
 1. Friderichs 2 og Rigets Raads Dom angaaende Mogens Thomsen, som af Christian 2 var mishandlet [1522] 1523. Ved Abraham Kall. 2,II,118-121.
Johannes Buttner von Bayreuths Brev til Kristiern II [bl. a. om Andreas Bodenstein von Carlstadt] (1522). Ved A. Heise. 6,I,186-188. Efterretninger [brev fra kannik Bertolt Turytzen i Hamburg] om den Hær, som blev samlet i Sommeren 1523 for Kong Christjern den 2den. Ved Dietrich Schäfer. 4,IV,359-362. Uddrag af det danske Cancellies Registranter fra Kongerne Frederik I., Christian III. og Frederik II. Tid. Ved P.V. Jacobsen. 2,VI,146-175. Et Par af Kong Friderik den Førstes Forordninger [1523]. 1,IV,223-224. Nogle Kong Frid. I. Forordninger [1524-32]. 1,IV,249-256, 282-286. [Dokumenter til belysning af] Forhandlinger paa Herredagene og i Rigens Raad fra Aar 1523 til 1530. 2,V,8-54, 81-119, 207-220, 288-323. [Gennemgang på basis af breve og akter i Bremerstadtbibliothek af] Processerne for rigsregimentet og ved rigskammerretten mellem Christiern II og Frederik I (1523-­1531). Ved E. Arup. 5,V,43-84. Sveriges Raads Brev til Bispen i Oslo og Hr. Mogens Gyldenstierne om de Svenske Oprørere, som søgte Tilflugt i Norge 1528. 1,VI,344-346. En gammel Beretning [formodentlig fra Holsten til rådet eller en enkeltperson i Danmark] om Kong Christian II. Absolution ved en pavelig Legat, m.m. omtrent Aar 1530. Ved J.L.A. Kolderup-Rosenvinge. 2,VI,76-77. Bidrag [med aktstykker 1528-31] til den Kjøbenhavnske Herredags Historie 1530. Ved A. Heise. 4,VI,1-43. [Om] De Lutherske Giensvar til de Catholskes Klagemaal, indgiven til Herredagene 1530. Med Jørgen Jensens Fortælling, om hvad andet Gud da i sin Sag haver udret­tet. Trykt i Viborg 1530. 1,I,88-95. [Dokumenter til belysning af] Forhandlinger paa Herredagene og i Rigens Raad under Kong Frederik I. Aar 1531. 2,VI,108-135. Kong Kristian II på Sønderborg slot [med uddrag af regnskaber for Sønderborg amt 1533-43]. Ved A.D. Jørgensen. 5,I,1-26. [Optegnelse af Johan Friis om] Kong Frederik den Førstes Dødsdag. Ved N.M. Peter­sen. 3,I,255. [Håndskrift med] Oplysninger til Mellemrigets Historie efter K. Friderichs I Død og de da forefaldende første Herre-Dags Handlinger. Ved Abraham Kall. 2,II,193-223, 242-256, 364-368. En Beslutning [reces] af Danmarks Riges Raad paa den Kiøbenhavnske Herredag 1533. 1,III,105-110. Nogle Artikler angaaende Kongevalget efter Frederik I. Død, og Forbindelsen imellem Danmark og Hertugdømmerne m.m., som Biskoppen af Fyen sendte til Biskop Ove Bilde. (1533). Ved H. Knudsen. 3,I,40-43. Bidrag til Oplysning af Grevefejdens Tid [med faksimiler af enkelte aktstykker]. Ved Joh. Grundtvig. 4,III,i-xxxviii,1-412. Et Par Bidrag [1533-39 fra Malmø rådstuebog] til Grevefejdens Historie. Ved M. Mackeprang. 5,IV,95-99. Fortegnelse [optegnelser af en samtidig] paa det merkværdigste i Greve Christoffers Feide 1534. 1535. 1536. 1,III,303-306. Nogle Breve [1534-36] til Oplysning om Grevefejdens Historie. Ved W Mollerup. 4,VI,168-192. Nogle Documenter [1534-45] om Greve Christoffer af Oldenborg. 1,III,67-88. Documenter [1534-36] til Grev Christoffer af Oldenborgs Historie. Ved C. Molbech. 2,V,125-148, 220:229. Ill. En gammel Vise om Greve Christoffer af Oldenborg hans Feide paa Danmark. 1,I,243-­255. Hertug Albrets af Meklenborg Brev til Hr. Anders Bilde 1534 [om et forbund mod de lutherske og om hertug Christian]. 1,II,99-102. Nogle Breve til Grevefejdens Historie [bl. a. Grev Kristoffers privilegier til Næstved og Korsør 1534]. Ved A. Heise. 6,I,188-191. Et Tydsk Skrift, som den Danske Adel lod udgaae i Grevens Feide 1536. 1,V, 304-­316. En Sølv-Mønt paa Kong Christian den Anden 1536 [om fire mønter slået i hans navn]. 1,III,65-67. Ill. Et Bidrag [uddrag om biskoppernes fængsling fra brev fra Christian III 1536] til Stats­omvæltningens Historie 1536. Ved L. Laursen. 6,III,186-187. Fragment af den Bog, som Kong Christian III lod oplæse imod Bisperne, paa Herre­dagen i Kiøbenhavn, den 30 October 1536 [med notits af Hans Gram om dokumen­tet]. Ved G.J. Thorkelin. 2,III,1-30. Tegnelser over alle Lande fra 1535, fra 1 Febr. til 16 Marts. Ved T.A. Becker. 3,IV,177- 220. Tegnelser over alle Lande fra 20 Marts 1535 af [-1536]. 3,V,23-82, 89-146, 252-325. Tegnelser over alle Lande fra 1536 [-1538]. Ved T.A. Becker. 3,VI,28-81, 97-159. Tegnelser over alle Lande fra 1538 [-1539]. Ved T.A. Becker. 3,VI,181-237. Tegnelser over alle Lande fra 1539 [-1542]. Ved T.A. Becker. 3,VI,277-361. Tegnelser over alle Lande fra 1543 [-1545]. 4,I,1-65. Tegnelser over alle Lande fra 1545 etc. [-1547]. 4,I,91-172, 185-302. Tegnelser over alle Lande fra 1547 etc. [-1548]. 4,I,305-353. Tegnelser over alle Lande fra 1548. 4,II,70-100, 171-186. Tegnelser over alle Lande fra 1549 [1548-49]. 4,II,307-323; 4,IV,84-98, 146-177, 363-­378; 4,V,54-61. Tegnelser over alle Lande fra 1550 [-1551]. 4,V,176-216, 313-334; 4,VI,148-167, 224-252, 324-336. Den københavnske Registrant [ekstrakter og kopier af missiver og åbne breve for alle lande] 1539-40. Ved Astrid Friis. 7,IV,1-26. Nogle Kong Christ. III. Forordninger [1539-42]. 1,IV,286-288. Nogle Kong Christ. III. Forordninger og aabne Breve [1541-57]. 1,V,249-254. Fem Breve fra Christian den Anden til Christian den Tredie i Aaret 1540. Ved H. Behr­mann. 2,III,49-55. Tvende separate Artikler til den Spejerske Tractat af 23de May 1544. 2,IV,81-85. Uddrag af en Cancelliregistrant for Aar 1548. Ved R. Nyerup. 2,II,142-147. [Fortegnelse over] Suiten og Ceremoniellet, da Prindsesse Anna, som Brud, blev ført til Sachsen 1548. 2,I,364-372. [Protokol fra] Forhandlingerne i Assens December 1549 mellem de fyrstelige Brødre Kong Christian III og Hertugerne Hans, Adolf og Frederik. Ved Emilie Andersen. 7,IV,359-372. [Notat, bilagt brev af 1556 fra Christian III,] Om [krav til] professionelle diplomater i dansk tjeneste omkr. 1550. Ved Knud Rasmussen. 8,IV,79-80. Breve og Aktstykker vedrørende Herredagen i Kjøbenhavn April og Maj 1557. ved W. Mollerup. 4,V,97-124. Kongelige Breve og Befalinger til Christopher Walchendorff fra 1558 til 1600. 2,I,9-24, 46-52, 74-83, 98-107, 138-151, 168-180. Et Brev fra Rentemesteren Joachim Bek til Statholderen paa Kjøbenhavns Slot Hr. Mo­gens Gyldenstjerne [med kgl. befalinger bl. a. om kroningen]. 17de Februar 1559. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 3,III,302-304. Nogle Kong Friderik den Andens obne Breve og Forordninger [1561-73]. 1,VI,56-64. Nogle K. Frid. II. Forordninger [1574-78). 1,VI,191-192. Nogle af Kong. Frid. II. Forordninger [1579-80]. 1,VI, 220-224. Leidebrev af Kong Frederik II. for den svenske Admiral Jacob Bagge paa hans Fart giennem Øresund. 1562. Ved C. Molbech. 3,I,87-88. Nogle Canceler Johan Frises Breve til Kong Friderik II [1563-68]. 1,IV,209-223. Kaper-Reglement i Krigen mellem Danmark og Sverrig under K. Frederik den Anden. Ved E.C. Werlauff. 2,VI,215-216. Bidrag til dansk Søkrigshistorie i 1563 [beretning om slaget ved Rønne 30.5. og beret­ning om begivenhederne på den danske flåde 2.-23.9.]. Ved L. Laursen. 5,IV,363-369. Breve vedkommende Krigen med Sverrig. 1564. 1565. 1566 [beretninger om slagene ved Øland, Bornholm og Svarta samt om tilfangetagelsen af de svenske feltherrer Carl de Mornay og Jacob Henriksen Hestesko]. Ved N.M. Petersen. 3,II,81-103. Nogle Admiral Herlov Trolles egenhændige Beretninger af Øster-Søen til K. Frid. II [samt andre dokumenter vedr. søkrigen] 1564. 1,III,188-192, 211-220, 239-256, 274-­288; 1,IV,244-249. Beretning af en Skole-Degn, som 1564. var skikket op i Sverige til [den tilfangetagne] Jacob Brokenhus. 1,VI,356-358. Et brev fra Frederik II [1565] til borgmester og råd i Antwerpen [om fjernelse af en enhjørning fra et islandsk kloster]. Ved Kristof Glamann. 7,V,327-328. En Mønt [slået] af Hertug Magnus, K. Frid. II. Broder, Biskop paa Øsel [med breve især vedr. Øsel til Christoffer Valkendorf 1566-85]. 1,III,129-142. Ill. Danmark i Aaret 1567. En fuggersk Agents Indberetninger. Ved Knud Fabricius. 6,II,1-27. [Klager fra Ystad, Roskilde og Odense over] Voldsomheder udøvede af fremmede Lejetropper i danske Kjøbstæder 1569-70. Ved C.F. Bricka. 4,VI,315-324. Kong Frederik IIs Retfærdiggjørelse for Krigen med Sverrig samt Rigsraadets Svar; tre Aktstykker fra 1-18 Januar 1570. Ved T.A. Becker. 3,V,1-8. Ægteskabscontract [1572] ved Kong Frederik den Andens Formæling med den mek­lenborgske Printsesse Sophie. 2,IV,270-276. Brev [1579] fra Kong Friderik den Anden til Hertug Ulrich af Meklenborg, angaaende Prinds Christian (siden Kong Christian den Fjerde) [‘s hjemtagelse fra opfostring i Mecklenburg]. 2,IV,276-279. Nogle Kong Frederik den Andens Breve og Befalinger [1582-87], angaaende Hans Sønners, Prindserne Christians og Ulriks Opdragelse. 2,IV,161-167. Bidrag [med aktstykker] til Historien af det Gesandtskab, som Dronning Elisabeth 1582 sendte til Danmark, for at bringe Kong Frederik II. den engelske Hosebaands­orden. Ved C. Molbech. 2,IV,249-267. Kong Frid. II. Instrux for Henrik Belov, hvorledes han sig imod Prinds Christian skulde forholde i Kongens Fraværelse. 1583. 1,V,255-256. Kongelige Breve og Befalinger til Casper Markdaner fra 1585. til 1612. 1,V,III-128, 151-­160. Et Brev af Friderich 2den. [til Oluf Daae] 1585 [om ændring af bryllupsadresse]. 2,IV,79-80. Dronning Elisabeths Brev [1587] til Kong Frederik den Anden, angaaende Maria Stuarts Henrettelse [med faksimile af dronningens egenhændige underskrift]. 2,IV,267-270. Instruction for et Gesandtskab, der fra Skotland sendtes til Kong Frederik den Anden (1587). 2,V,238-240. Instruction for de skotske Gesandter, som sendtes til Kong Frederik den Anden Aar 1587. Ved P.W. Becker. 3,II,230-235. [Brev fra Niels Kaas 1588 om] Kong Frederik den Andens sidste Levetid. Ved N.M. Pe­tersen. 3,III,72-73. Det genfundne originalmanuskript til Peder Vinstrups kroningstale 1596. Ved Sebastian Olden-Jørgensen. 9,I,245-270. To breve fra Christian IV til fyrsten af Siebenbürgen, Sigismund Báthory [1597-1598]. Ved Birgit Christensen. 52,237-246. Niels Krags Relation om sit Gesandtskab til England 1598-99. 2,IV,173-216. [Beretning om] Mogens Ulfelds Tog udi Østersøen med Kongelig Majestets Skibs-­Flode 1611 [1610]. 1,I,114-118. Mag. Ægidii Lauritzens [ind]samlede Efterretninger om Krigen med Sverige i Aarene 1611 og 1612. Ved Abraham Kall. 2,II,9-56. [Vise om] Claus de Wale, Kong Christ. IV. Herolds Reise ind udi Sverig, at forkynde Krigen imod Kong Carl IX. 1611. 1,I,273-288, 302-318. Beregning [på grundlag af samtidig fortegnelse] over Armeens Styrke, hvormed K. Christian 4 rykkede ind i Sverrig 1610 [1611] i Maj Maaned. Ved Abraham Kall. 2,II,123-124. Kong Christians 4. Skrivelse til Commendanten paa Calmar Slot, Andr Sinkler. Dat. Kiøbenh. d. 5 April 1612. Ved Abraham Kall. 2,II,344[348]-345[349]. Beretning til Kong Christian den fjerde fra Christian Friis og Breide Ranzau om for­skjellige Krigsforhold, 1612. 4,V,75-76. Gabriel Kruses Beretning om den danske Flaades Virksomhed i Efteraaret 1612. Ved C.F. Bricka. 4,V,280-288. To Breve [bønskrifter 1613-14] til Kantsleren Christian Friis. 4,V,76-78. Efterretninger [med aktstykker 1618 og 1620] om Marselis Boshouwer[s mission for kejseren af Ceylon 1618]. 2,I,373-378. Ill. Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. F. Christian den 4des Barsel- og Bryllups-Indbydelse til Jacob Ulfeldt [1624]. Ved R. Nyerup. 2,II,159. Nogle breve til Kongens Kansler Christian Friis [fra en række lensmænd] angaaende Krigen og Landets Tilstand under den i Aarene 1625-1628. Ved F. Fries. 4,VI,121-138. Italienske Bidrag til Kristian den Fjerdes Historie [beretninger og pavebrev 1625-26 samt danmarksbeskrivelse 1628 eller 29]. Ved Johs. Lindbæk. 6,I,344-368. Nogle Aktstykker fra udenlandske Arkiver. 1. En egenhændig Skrivelse fra Christian den Fjerde 1625 til Landgrev Moritz af Hessen [om dennes deltagelse i krigen]. Ved K.C. Rockstroh. 5,VI,373-374. Brev fra Wallenstein til Regentinden i de spanske Nederlande, Infantinde Isabella, tilligemed dennes Svar, angaaende Erobringen af Jylland i Aaret 1627. Ved Frederik Schiern. 3,II,294-297. Bidrag [aktstykker vedrørende adelens forhold og kontributioner fra adel og gejstlig­hed] til Landets indre Historie i Krigsaaret 1627. Ved T.A. Becker. 3,IV,65-76. Et Øievidnes [Christian Thomesen Sehesteds] Beretning om Kong Christian den Fierdes og Kong Gustav Adolfs Sammenkomst ved Ulfsbek i Februar 1629. Ved P.W. Becker. 3,I,125-130. Christian IV. egenhændige Breve fra 1630 [-9.7.1630] [uafsluttet]. 2,I,219-224, 255­-256, 286-288, 319-320, 391-392. Instruction for Mathe Juul, da han som Gesandt sendtes til Rusland 1631. Ved E.C. Werlauff. 2,II,353-364. Greven af Leicester, Robert Sidneys, Beretning om sit Gesandtskab til Kongen af Dan­mark og Hertugen af Holsteen i Aaret 1632. Ved P.W. Becker. 3,I,1-39. Skrivelse fra Oberst Frands Ulfeld til Kong Christian den Fierde om Wallensteins Død [1634], samt Breithaupts Beretning om Sagernes Stilling kort for samme. Ved N.M. Petersen. 3,II,284-293. Brevvexling [1636] angaaende det af Kong Christian den Fjerde attraaede Giftermaal imellem Sverriges unge Dronning Christine og Kongens Søn Frederik, da Erkebis­kop til Bremen. Ved R. Nyerup. 2,IV,168-173. Christian IV’s bref [11 breve] til Corfitz Ulfeld 1637-38. Ved Lauritz Weibull. 5,V,8-17. Christian IV’s Donationer til Vivike Kruse og hendes Søn Ulrik Christian Gyldenløve [belyst ved brevfortegnelser og breve 1638-47]. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,IV,354-358. Instrux for Capitain Corfitz Ulfeld i Anledning af hans Reise til Spitzbergen i Aaret 1638, for at convoyere nogle danske Handelsskibe. Ved L. Engelstoft. 2,VI,143-146. Tre satirisk-politiske Smaastykker [rettet mod adelen] fra Enevældens Dæmringstid [1643-45, 1657-58]. Ved S. Birket Smith. 4,VI,267-287. En Vise [mod adelen] fra Svenskekrigen 1643-45. Ved Carl Fredstrup. 5,II,266-271. En Herredagsdom over Kaptejn Hans Knudsen. Et Bidrag til Oplysning om Søslaget ved Lolland den 13. Oktober 1644. Ved E. Marquard. 6,III,377-384. To egenhendige Breve af Kong Christian IV. af A. 1645 Christian Thomesen Sehested vedr. adelen, til rigsrådet vedr. statens indtægter]. Ved C. Molbech. 2,V,77-78. Kong Christian den Fierdes Skrivelse til Rigets Raad af 3. Jul. 1645 [vedr. adelens afslag på videre hjælp til krigsførelse]. 2,V,76-77. Efterretninger [i Konsistoriums arkiv] om tvende Møder af Stænderne i Ringsted og i Kiøbenhavn, i Aaret 1645 [samt processen mod en student for udtalelser om adelen 1645]. Ved P.W. Becker. 2,VI,206-215. Herredags Dom over Holger Rosenkrands, som havde Borringholm i Forlæning. 1646 [i anledning af den svenske erobring af Bornholm 1645]. 1,V,22-31. Herredags Act og Dom over de Borringholmske Officerer. 1646 [i anledning af den svenske erobring af Bornholm 1645]. 1,V,44-64. Corfitz Greve af Ulfeldts Statsærende til Holland og Frankrig i Aarene 1646 og 1647 [Ulfeldts relation om forhandlingerne i Frankrig]. 2,IV,295-310. Udtog af D. Laurids Jacobsens skrevne Haandbog [som hofpræst 1647-51], 1,1,153-157. Breve fra Statsmænd i Danmark [Otte Krag, Peder Vibe, Erik Krag, Chr.Thomesen Sehested] til den danske Resident i Stockholm, Peder Juel, fra Aarene 1648-55. Ved J.A. Fridericia. 5,II,362-387. Rigsraad Christen Skeels Dagbog, ført i Rigsraadet 1649-1659 [sammenholdt med den officielle rigsrådsprotokol 1650-57]. Ved T.A. Becker. 3,IV,1-64, 105-139, 221-240, 265-327. Brevvexling mellem Kong Frederik III og det danske Rigsraad [1650] om hans Søn Prinds Christians Valg til Faderens Efterfølger og Forslag til Rigets Styrelse i hans Mindreaarighed. Ved P.W. Becker. 4,VI,43-55. Fem Breve fra Residenten i Stockholm Peder Juel til den Kongl. danske Resident Cha­risius i Haag. 1651-54. 2,VI,71-75. Det danske Rigsraads Vota paa en Rigshofmester istedenfor Corfits Ulfeld 1652, 6 Oct. Ved P.W. Becker. 4,V,355-356.
 1. Friderik Klynes og Hr. Anders Klynes Optegnelser [1653-1710] om adskilligt, som sig i deres Tid haver tildraget. 1,III,306-318.
Beretning om Prinds Christians Hylding paa Provindsialmødet i Odense 1655 [fra sog­nepræst Jakob Clausen, deputeret for Fuglse herred, samt fuldmagt til de depute­rede fra herredets præster]. Ved Holger Fr. Rørdam. 3,V,326-331. To Viser fra Svenskekrigen 1657-58 [til vidnesbyrd om de lavere stænders modvilje mod adelen]. Ved C.F. Bricka. 4,VI,56-74. Carl Gustavs Instrux af 3. Aug. 1657, for Johan Friderich v. Frisendorff og øvrige Un­derhandlere hos Engelands Protektor Cromwel, som et Bidrag til Historien af be­meldte Konges Krig med Dannemark. Ved M. Treschow. 2,III,73-84. Efterretninger om den danske Flaade i Efteraaret 1657 [søfiskal Peder Knudsens dag­bog samt aktstykker] Ved C.F. Bricka. 5,III,115-151. Dansk og svensk Beretning om de Svenskes Overgang til Fyen i Januar 1658. Ved N.M. Petersen. 3,II,104-111. Nogle Aktstykker fra udenlandske Arkiver. 2. Skrivelse fra Korfits Ulfeld til Carl Gustaf Wrangel i Anledning af den svenske Hærs Overgang over Storebælt i Februar 1658. Ved K.C. Rockstroh. 5,VI,374-376. Beretning [fra kommandanten Francois Edmondt] om Nakskovs Overgivelse 1658. Ved P.C. Bang. 5,III,71-88. Obsidio hafniensis anno MDCLVIII. Et latinsk diarium over den første fast af Københavns belejring august til oktober 1658. Ved Sebastian Olden Jørgensen og Bjørn Westerbeek Dahl. 52,3-78. [Kontrakt hvorved] K. Friderich 3 sælger til Duarte de Lima og Arvinger Fæstningen Dansborg med omliggende District og alt forhen de Ostindiske Compagnie over­ladte og nu ham der tilhørende af Huuse, Skibe, Varer etc. for 80.000 Rdlr. Spec. 1658. Ved Abraham Kall. 2,II,58-62. Optegnelser af Nicolai Rens fra den 9de Aug. 1658 til den 7de October 1661. Ved M. Treschow. 2,III,56-59. Rigsraad Otte Krags Dagbogsoptegnelser vedrørende Krigen 1658-59. Ved G.L. Grove og K.C. Rockstroh. 5,VI,137-178. Ill. Breve [1658-59] fra Christoffer Lindenov om hans virksomhed pa Falster under Karl Gustavs 2. krig mod Danmark. Ved Holger Hjelholt. 7,V,216-226. Indberetninger om Forholdene paa Ærø under Svenskekrigene 1658-59 og den nærmest derefter følgende Tid [-1661]. Ved Erik Kroman. 8,I,193-241. Et Bidrag til Ulrik Frederik Gyldenløves Ungdomshistorie [brev fra Gyldenløve til kon­gen ved krigsudbruddet 1658]. Ved Louis Bobé. 6,III,188. Breve fra Ditlev Ahlefeldt, Hertug Christian Albrecht af Gottorps Ledsager, til Hertug Frederik III fra den svenske Lejr for København under Belejringen 1658. Ved Louis Bobé. 6,IV,212-215. Hædersmedaillen som blev uddeelt blandt Kiøbenhavns Borgere efter Beleiringen 1658-59. 2,III,72. Ill. [Aktstykker] Om Kronborgs Erobring 1658. Ved S.A. Sørensen. 5,I,289-331. Byskriver Jacob Nielsens Optegnelser om de Svenskes Regiering over Trondhiems Bye og Lehn 1658. 2,I,62-64, 84-86. Limhavnsbrevene. Malmøsammensværgelsen og dens kommunikation med København 1658-59. Ved Ebbe Gert Rasmussen. 9,I,477-539. Et Brev [1659] fra en tysk Officer [i Carl Gustavs hær] om Svenskerne i Danmark 1658-­59. Ved G.L. Grove. 5,V,90-92. Efterretning [beretning] om Slaget ved Nyborg 1659. Ved N.M. Petersen. 3,II,112-117. Nogle Aktstykker [1659-60] vedrørende Slaget ved Nyborg 14. Nov. 1659. Ved A. Thi­set. 5,V,282-291. Bidrag til Kundskab om Fredsunderhandlingerne mellem Danmark og Sverrig 1659-60 [universitetets deputeredes beretning om de overtallige rigsrådsmøder i anledning af fredsforhandlingerne]. Ved Holger Fr. Rørdam. 3,V,246-251. To samtidige Breve [fra Jens Dolmer til Chr. Rantzau] om Begivenhederne 1660 [fredsslutningen og statsomvæltningen]. Ved J. Estrup. 5,V,278-282. [Uddrag af] Hannibal Sehesteds Memorial til Kong Frederik den Tredie, dat. Helsingør den 6te Febr. 1660, hvorved han søger at retfærdiggøre sit Forhold i den svenske Krig [samt aktstykker 1651 og 1659-60 om Sehesteds forhold]. Ved N.M. Petersen. 3,I,296-315. Slutakten i Krigen 1657-60 [aktstykker vedrørende svenskernes overlevering af Kronborg juli 1660]. Ved K.C. Rockstroh. 7,IV,84-86. Tractat mellem Danmark og Sverrige om Bornholm, dateret Stockholm, 3die Juli 1660. Ved H.C. Reedtz. 2,V,229-234. Et Brev [1661] fra Ambr. Rhodius, Prof. Phys. og Mathem. ved Gymnasium i Christia­nia [om det ubegrundede i at tage en komet som et dårligt varsel for kongen]. 2,III,71. Franske Memoirer fra vor første Enevæ1detid [1662-71] om Danmarks politiske og øko­nomiske Forhold. Ved Knud Fabricius. 6,II,78-111. Et Brev fra Esaias Pufendorf [til Carl XI] om Forholdene i Danmark 1662. Ved J.A. Fri­dericia. 5,I,375-377. Esaias Pufendorfs indberetninger om danske forhold 1665-75. Ved Sebastian Olden Jørgensen. 51,33-72. Hannibal Sehesteds (saakaldte) politiske Testament; eller, Nogle Betragtninger, som denne Statsmand, kort førend han døde, lod opsætte for at meddeles til Kong Frede­rik den Tredie. 2,IV,279-294. Nogle Aktstykker fra udenlandske Arkiver. 4. Brev [om at lære dansk] fra Charlotte Amalie af Hessen, Christian den Femtes Brud, 1666 til den hessiske Afsending i Kjøbenhavn, Fr. v. Dalwig. Ved K.C. Rockstroh. 5,VI,377-378. Nogle Efterretninger [1667-72] om Biskop Arnold de Fines Arbeider i den nordiske Historie. Ved E.C. Werlauff. 2,III,41-45. ”Fyrstelig Tankering”, en Forestilling [om ydre og indre politiske forhold] rettet til Christian den Femte af en Unævnt, kort efter hans Tronbestigelse. Ved J.A. Frideri­cia. 4,IV,274-285. Uddrag af Relationer fra brandenburgske Afsendinge i Danmark i Aarene 1670-1671. Ved J.A. Fridericia. 4,VI,74-99. Reformforslag [1670] fra Kong Kristian V’s første Tid [formodentlig af Villum Lange samt breve fra denne til Griffenfeld 1670-72]. Ved A.D. Jørgensen. 5,II,275-319. Betænkninger af Statholder Frederik Ahlefeldt og Statssekretær Konrad Biermann an­gaaende den politiske Situation i Efteraaret 1672. Ved L. Laursen. 6,III,367-376. Admiral Niels Juels Indberetninger til Kong Christian 5te om den Danske Flaades Foretagender under hans Anførsel i Aaret 1676. Ved Corn. Wleugel. 2,IV,61-71. Den Hollandske General-Admiral Cornelius Tromps Indberetninger [1676] om den Danske Flaades Foretagender under hans Anførsel. Ved Corn. Wleugel. 2,IV, 104-145. Relationer fra Christianstads Belejring 1677-78. Ved Th. Thaulow. 7,I,332-352. En Dagbog over Kong Christian V’s Foretagender i Slutningen af 1678. Ved C. v. Krogh. 4,VI,252-267. Skrivelse [1693 til Christian Siegfried v. Plessen om politiske forhold i England] fra Prints Jørgen, gift med den engelske Printsesse Anna, som siden blev Dronning i En­geland. 2,IV,310-316. Kong Christian V’s egenhændige Dagbog for Aaret 1694. Ved C.F. Bricka. 5,IV,231- 322. Af Kong Christian den Femtes Dagjournaler 1695-1699. Ved E. Marquard. 6,I1,112­-151. Christians 5s Instruction for Ulrich Christian Gyldenløwe paa hans Udenlands-Reise 1695. 2,II,316-317. C.H. Amthors Plan [1718] for hans Værk om Kong Frederik IV’s Regering. Ved Ellen Jørgensen. 6,V,189-198. [Uddrag af forhørsprotokol 1723 med kupmageren Gustav Vilhelm Coyets sladder om] Carl XII og hans søster Hedevig Sofie. Ved Carl Lindberg Nielsen. 8,I,78-80. Paul Heins’ Depecher fra Moskwa Oktober-December 1699. Et Bidrag til den Store Nordiske Krigs Forhistorie. Ved A.P. Tuxen. 5,VI,251-267. Bidrag [hovedsagelig kongebreve] til den danske Land- og Søekrigs Historie i Aaret 1700. Ved M. Treschow. 2,III,97-143. Skrivelse fra Slotsloven i Kjøbenhavn til Universitetet om at opfordre Studenterne til at gribe til Vaaben 1700. Ved Holger Fr. Rørdam. 3,VI,179-180. Breve fra Johan Georg Lesser til Chr. Ludy. v. Plessen 1702-1716 [især om indenrigspo­litiske forhold, embedsudnævnelser og forhold ved hoffet]. Ved J. Boisen Schmidt. 8,I,1-66. Efterretninger [aktstykker 1702-06] om Grev Schlieben, en Hverver, som i Aaret 1702 opholdt sig i Kiøbenhavn [og som efter at have begået underslæb blev beskyttet af den franske gesandt]. Ved P.W. Becker. 3,I,130-136. Bidrag til Historien om den polske Resident Schades Drab i Kiøbenhavn 1703 [breve 1703-04 vedr. retssagen]. Ved E.C. Werlauff. 2,V,153-155. Fr. d. 4des Instruction for de Committerede i Slots-Loven paa Aggershuus Slot i Norge. Dateret 16de Februarii 1704. Af det Danske Cancellies Instructions-Bog for 1698 til 1730. Folio 182-193. No. 135. Ved M. Treschow. 2,III,146-155. Frid. IVdes Instrux for Geheimeraaderne Otte Krabbe og Christian Sehested, betref­fende: hvorledes De som Hs. Maj. i Kiøbenhavn forblivende Konseil skulde forholde sig, medens Kongen var udenlands. Coldinghuus d. 7 Nov. 1708. Ved M. Treschow. 2,III,93-96. Kong Frederik den 4des Ophold i Bologna i Aaret 1709 [oversættelse af italiensk håndskrift]. Ved W.F. Engelbreth. 2,IV,85-103. Aktstykker [1709-13] vedrørende Christian Ditlev Reventlow som Diplomat og Felt­herre. Ved A.P. Tuxen og Louis Bobé. 5,VI,237-250. Daniel Pulteney and Denmark: [Indberetninger om] ‘Characters’ and Parties of the Danish Court 1709-10. Ved Robert Bergh. 8,V,10-34. To egenhændige Breve af Kong Carl den Tolvte [fra Bender og Stralsund til søsteren Ulrika Eleonora]. 1712 og 1714 [med faksimile af dele af originalbrevene]. 2,V,157-160. Nogle Beretninger vedkommende Peter den Stores Ophold i Danmark i Sommeren 1716. Ved Holger Hjelholt. 7,IV,93-101. Brev fra Arveprinds Karl til hans Kammerjunker Holstein angaaende Czar Peters Ind­logering paa Charlottenborg, dat. 22 Juli 1716. 4,II,196-197. En samtidig Skildring af den store nordiske Krig [Ditlev Wibes betænkning til Frederik IV 1718]. Ved Edvard Holm. 5,III,324-356. Et Brev [fra major Jens Henrik Emahusen til oberst Brockenhuus] om General Arm­feldts Tilbagetog over Tydalsfjeldene i Januar 1719. Ved A. Leigh-Smith. 5,III, 154-155. Aktstykker [1722-30] vedrørende Frederik IV’s sidste Levetid og dødelige Sygdom. Ved Edvard Holm. 5,II,243-264. Fr. d. 4des Instruction for Geheimeraad Hr. Ditlef Wibe som Statholder i Norge. Date­ret 17de Aprilis 1722. Af Instructions-Bogen fra 1698 til 1730. Folio 447-50. No. 206. Ved M. Treschow. 2,III,155-160. Indskrivter, uddragne af Inventarium over Dronning Anne Sophies Pretiosa [til belysning af hendes hengivenhed for Frederik IV]. Ved M. Treschow. 2,III,143-144. Et Par Breve [1744] vexlede mellem Kong Kristian VI og Kronprins Frederiks Hof­marskal Adam Gottlob Moltke angaaende Prinsens formentlige Udsvævelser. Ved Edvard Holm. 5,III,151-154. Journal holden af agent Æreboe under den marokkanske ambassadørs ophold i København 1759-1760. Ved Hans Christian Bjerg. 52,247-325. Breve [fra bl. a. kongelige og ledende i statsadministrationen] fra slutningen af det 18de arhundrede [1766-87]. Ved L. Koch. 5,III,1-71. Bidrag til Oplysning om Frederik Greve af Danneskiold-Samsøe’s Virksomhed under Kong Christian den Syvendes Regjering [skrivelser fra Danneskiold-Samsøe til kon­gen 1766-67]. Ved H.G. Garde. 3,III,42-71. Skrivelse fra Grev Frederik Danneskjold-Samsøe til Kong Christian VII tilligemed en Pro memoria om Statens Tilstand [1766]. Ved Edvard Holm. 5,IV,370-376. Overhofmesterinde Louise v. Plessens Beretning om sit Forhold til Dronning Caroline Mathilde i Aarene 1766-68. Ved Louis Bobé. 5,V,84-90. London-København-Celle. Dronning Caroline Mathildes korrespondance med sin bror kong George III og enkelte andre slægtninge 1766-75. Ved Michael Bregnsbo. 51,143-194. Et anonymt Digt fra 1767 til Kong Christian VII [mod tyskere på ledende embeds-poster]. Ved A. Thiset. 4,V,362-365. Depeche af 12.(23.) April 1767 fra Gehejmeraad C. V. Saldern og Generalmajor Filo­sofof til den russiske Regering. Ved Edvard Holm. 5,III,104-115. Akter om en ændret Forretningsorden for Konseilet 1768. Ved Aage Friis. 6,III,182-186. En storpolitisk afskedigelse i 1770. Breve mellem kong Christian VII og zarina Katarina II om J. H. E. Bernstorffs afgang. Ved Ulla Kjær. 50,11-27. Resident Heinrich Carl Meinigs Indberetninger til Hansastædernes Regering om Forholdene ved det danske Hof i Aarene 1770-72. ved Louis Bobé. 5,III,307-324. Udtog af Indberetninger fra engelske Udsendinge ved det danske Hof i Aaret 1771. Ef­ter Originalerne i Public Record Office i London. Ved Louis Bobé. 5,VI,193-211. Justitsraad Carl August Struensees Forsvarsskrift [1772]. Ved Holger Hansen. 6,III,1-­46. Aktstykker og Breve til Belysning af Grev Ostens politiske Stilling og Danmark-Norges Forhold til Sverige 1772-1773. Ved Aage Friis. 5,IV,193-230. To Instructioner for franske Ministre ved det danske Hof i Aarene 1775 og 1779. Ved E.C. Werlauff. 3,IV,89-105. Breve vekslet mellem Catharina II af Rusland og Juliane Marie af Danmark 1780-1796. Ved Anne Riising og Carl Lindberg Nielsen. 8,I,114-142. To Breve fra den danske Prindsesse, den svenske Dronning Sophia Magdalena til Kong Christian den Syvende og Kong Gustav den Tredie. 1788 [i anledning af krigen mel­lem Danmark og Sverige]. Ved Frederik Schiern. 3,VI,362-364. Betænkninger over de foreløbige Udkast til Trykkefrihedsforordningen af 1799. Ved Louis Bobé. 5,VI,324-372. Aktstykker og Breve vedrørende Holstens Indlemmelse i Danmark i Aaret 1806. Ved Aage Friis. 5,VI,53-136.
 1. Metz’ Rejse gennem Danmark, 1808 [rejseberetning sendt til Canning om krigsbegi­venhederne i Danmark og de danske myndigheder]. Ved Georg Nørregard. 7,I,319-331.
Assessor i slesvigholstenske Kancelli J.O. Fr. Spies’ Betænkning [1811?] om Udførelsen af Kong Frederik V.s [VI.s] Reskript af 15. Decbr. 1810 [om dansk sprog i kirke, skole og retsvæsen i Slesvig]. Ved Knud Fabricius. 6,VI,377-395. Deputeret i slesvigholstenske Kancelli A.B. Rothes betænkning [ca. 1812] om udførel­sen af Kong Frederik VI.s reskript af 15. decbr. 1810 [om dansk sprog i kirke, skole og retsvæsen i Slesvig]. Ved Johan Hvidtfeldt. 7,IV,27-45. Nogle Aktstykker til Danmarks Udenrigspolitik i 1813. Ved Edvard Holm. 6,II,61-70. Frederik Julius Kaas’ betenkning av 7. desember 1813 til Frederik VI. Ved Johannes Elgvin. 9,I,271-279. Nye Aktstykker vedrørende de politiske Forhandlinger i København i December 1813 og Kielerfreden i Januar 1814. Ved Aage Friis. 5,IV,1-61, 101-156. Kong Frederik 6.s breve til dronning Marie under Wienerkongressen 1814-1815. Ved Georg Nørregard. 7,VI,107-138. Breve fra Hertug Frederik Wilhelm Paul Leopold af Slesvig-Holsten-Sønderborg­(Beck)-Glückborg til hans Svigerfader Landgreve Karl af Hessen under Opholdet i Wien med Hans Majestæt Frederik VI fra September 1814-Maj 1815. Ved Edvard Holm. 6,I,247-306. Statsminister Niels Rosenkrantz’ Breve [1814-15] til Greve J.G. Moltke fra Wienerkon­gressen. Ved Louis Bobé. 6,III,312-337. Chr. D. F. Reventlows sluttinnsats i dansk statsliv. Betænkningen av 1817 om brennevinsbrenning. Johannes Elgvined Johannes Elgvin. 9,I,57-71. Greve Otto Blome og den Lornsenske Bevægelse 1830 [breve 1830-31]. Ved Aage Friis. 5,V,17-39. Aktstykker til den danske Stænderforfatnings Forhistorie, 1830-1831. Ved Harald Jørgensen. 7,II,1-168. Breve fra Th. Olshausen til P. Hjort Lorenzen, 1831-1839. Ved Anna-Elise Moldrup. 7,I,352-391. Den første Stænderforsamling i Roskilde, skildret i Breve [1835-36, 1838-40] fra Joh. Chr. Drewsen til Jonas Collin. Ved Eiler Nystrøm. 6,II,233-287. A.F. Kriegers, D.G. Monrads og P. Vedels indbyrdes Brevveksling 1846-1888. Ved Aage Friis og Just Rahbek. 7,III,i-v, 1-353. [Aktstykker til belysning af] Preussens syn pa Danmark 1846-48. Ved H.P. Clausen. 8,II,85-109. Breve mellem hertug Chr. August af Augustenborg, Prins Frederik af Nør og Grev Ernst Reventlow-Farve 1847 [ en udløber af fanestriden i forbindelse med den 11. forsamling af tyske land- og skovbrugere i Kiel sept. 1847]. Ved H.P. Clausen. 8,II,1-24. Christian VIII.s sygdom og død. Ved Otto Madsen. 9,I,72-96. Breve fra den engelske gesandt i København, Wynn, til hans kolleger, Bloomfield i St. Petersborg og Cowley i Frankfurt, fra aret 1848. Ved Holger Hjelholt. 8,III,44- 70. Nogle breve om den slesvig-holstenske revolution i marts 1848. Ved Holger Hjelholt. 8,I,331-339. Hvad sagde Frederik VII? Kongeord den 21. marts 1848. Ved Anders Monrad Møller. 9,I,385-390. Kommandant og oberts Gustav V. L. H. Seyffarths beretning om kuppet mod Rendsborg fæstning marts 1848. Ved Hans Schultz Hansen. 52,111-128. Nogle Aktstykker om A.F. Tschernings Forhold til Kongen 1848 [især kompetencestri­digheder]. Ved K.C. Rockstroh. 7,IV,46-70. Et engelsk forslag fra 1848 om Danmarks optagelse i Det tyske Forbund. Ved Holger Hjelholt. 7,VI,261-264. Baron C. Zeuthens Dagbog fra den grundlovgivende Rigsforsamlings Tid [1848-49]. Ved Poul Møller. 7,IV,130-228. Novemberministeriet og dets Stilling til det slesvigske Spørgsmaal. Ministeriets For­handlinger fra November 1848 til September 1849. Ved Axel Linvald. 6,IV,216-379. Politimester Krohns beretning [til Ludolph Conrad Bargum, overordentlig regerings­befuldmægtiget for Slesvig, udnævnt af fællesregeringen] om forholdene i Flens­borg 1848. Ved Holger Hjelholt. 7,V,303-310; 8,I,340-341. L.C.H. Bargums indberetninger [til fællesregeringen] om forholdene i Nordslesvig i efteråret 1848. Ved Holger Hjelholt. 8,I,143-169.
 1. Regenburgs og C.F. Wegeners Brevveksling (1849-1852) om den slesvigske Sprog­ordning. Ved Holger Hielholt. 7.IV.254-355.
Nogle breve fra årene 1849-50 fra den engelske generalkonsul i Hamborg Lloyd Hodges til Bernhard Bülow. Ved Holger Hjelholt. 8,V,1-9. Breve til konseilspræsident A.W. Moltke fra Orla Lehmann om sit fangenskab [hos sles­vig-holstenerne] sommeren 1849. Ved Holger Hjelholt. 8,II,128-132. Hans Christian Svindings Dagbog vedrørende Eckernførdetogtet og Fangenskabet i Rendsborg og Glückstadt [1849]. Ved Erik Kroman. 8,III,71-115. Fr. v. Pechlin: Zur Danischen Politik im Jahr 1850 [nedskrevet 1854, om en mission til Wien august 1850]. Ved Holger Hjelholt. 8,IV,1-30. Danmark i Krimkrigens forspil. Betænkninger fra medlemmer af ministeriet A.S. Ør­sted i anledning af faren for krigsudbrud mellem Rusland og Vestmagterne og mu­ligheden for et engelsk foretagende imod Sjælland, november 1853. Ved Sune Dalgård. 7,V,311-319. En korrespondance imellem G.J. Quaade og W.T. Oxholm marts 1854-januar 1855. Til be­lysning af den danske neutralitet under Krimkrigen. Ved Grethe Ilsøe. 8,III,117-166. Kong Oscar II.s Breve til Henning Hamilton [1855-71, til belysning af kongens forhold til Danmark og til de skandinaviske bevægelser og af Danmarks forhold til Tyskland]. Ved Aage Friis. 7,II,169-191. Oscar II:s brev till friherre Knut Bonde [1855-64, navnlig vedrørende udenrigspoli­tiske spørgsmål]. Ved Gustaf Utterstrøm. 7,II,249-256. Aktstykker og Breve m.m. vedrørende Kammerherre Bernhard Bülows særlige Mission til Berlin og Wien 1856 og 1857. Ved Hanna Kobylinski og Erik Møller. 7,VI,1-66, 145-203. Breve fra politimester Aug. Jørgensen Slesvig] til [T.A.J.] Regenburg 1857-64. Ved Kjeld Galster. 8,I,242-272. Blixen Finecke og Bismarck. En Brevveksling [1857-66]. Ved Aage Friis. 6,II,365-387. Tre breve fra Caroline Amalie [1861-1863]. Ved Anders Mon­rad Møller. 51,289-296. Stemninger og Tilstande i Sønderjylland ved Krigens Udbrud 1864. Indberetninger fra Embedsmændene. Ved Axel Linvald. 6,III,101-174. Chr. E. Reich’s Dagbog fra 1864 [som stabschef i Fredericia og krigsminister]. Ved Aage Friis. 6,II,152-181. Den slesvigske ministers [C.G.W. Johannsen] syn på stillingen marts 1864 et brev til H J. Matthiessen]. Ved Holger Hjelholt. 8,I,341-344. En disputats og en kilde: ”Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867”. Eduard von Ungern-Sternbergs beretning om slesvigerne og hertug Friedrich der Achte 1864. Ved Hans Schultz Hansen. 50,413-436. Peter Christian Kochs forslag om separate fredsforhandlinger med Preussen. 1864 26. Juli. Ved Sune Dalgård. 8,I,174-176.
 1. S. Kleins politiske optegnelser 1876-77. Ved Niels Petersen. 8,VI,211-299. [Aktstykker til belysning af Konseilspræsident J.B.S. Estrup og Forhandlingerne om nordisk Neutralitet i 1878. Ved Th. Thaulow. 7,II,257-265.
[Aktstykker og optegnelser til belysning af] Bringstrup-Sigersted sogneråds modstand 1885-86 mod Kultusministeriets ”mundkurvscirkulære”. Ved Sigurd Rambusch. 8,IV,57-78. Tre venstrepolitikere: To Høgsbro’er og en Holm – i Budstikken 1901-1910. Ved Carl Trock. 9,I,283-384. Niels Neergaards optegnelser fra årene 1912-1920. Ved Kjeld Winding. 8,V,223-308. Den danske gesandt i Petrograd, Harald Scavenius’ syn på omvæltningerne i Rusland [i indberetninger] 1917-1918. Ved Bent Jensen. 8,IV,81-224. Tre øjenvidneskildringer af kaptajn Christian Otto Schlicht­krull om begivenheder på Ama­li­en­borg under den tyske besættelse af Danmark. Ved Knud J. V. Jespersen. 51,339-360. Tyske stemningsindberetninger fra Danmark 1940-1942. Ved John T. Lauridsen. 52,453-591. Tyske akter vedrørende ”Jødespørgsmålet” i Danmark april 1940-august 1943. Ved John T. Lauridsen. 50,477-606. Franz Ebners indberetninger til Auswärtiges Amt om de erhvervsmæssige forhold i Danmark 1940-44. Ved John T. Lauridsen. 51,621-703. Noget for noget. Det danske Udenrigsministeriums salgsfremstød over for Tyskland efteråret 1943-sommeren 1944. Ved John T. Lauridsen. 51,361-420. Det tyske hvervekontor i Danmark. Ved Henning Poulsen. 50,135-162. DNSAP i spil. Frits Clausens beretning om tiden efter 9. april 1940. Ved John T. Lauridsen. 50,163-301. Personalhistorie Enkeltpersoners testamenter og skifter efter enkelte personer, se Indre Forhold, Kultur­forhold. Extrakt af Sokkelund herreds gejstlige skifteprotokol 1679-1700. Ved Johan Jørgensen. 8,III,167-172. Nogle Anmerkninger [fortrinsvis aktstykker] til de fire første Lutherske Biskopers i Trondhiem [Torben Olufsons, Hans Gaas’, Hans Mogensøns, Isaak Grønbeks] Levnets Beskrivelse [med fortegnelse over bisperne i Trondheim 1549-1688]. 1,VI,289- 316, 321-241. Ill. Efterretninger om Konstnere her i Danmark og deres Arbeider [Jacques de Poindre [† ca. 1570], Hans Knieper (kontrakter med kongen 1578-85), Tobias Gemperlin (arbej­der for Tycho Brahe 1579 og 1586)]. [Af Chr. E. Voss’ optegnelser.] Ved JJ. Weber. 2,II,97-104. Den antikvariske tegner og geheimearkivaren. Søren Abildgaards breve til Jakob Langebek 1756-61 – og andre kilder om Søren Abildgaards antikvariske virksomhed. Ved Poul Grinder Hansen. 50,359-390. Efterretninger [1613-73] om Frue Karen Andersdatter, samt Christian den Fierdes Bindebrev til hende [og brev fra Frederik III 1635]. Ved Abraham Kall. 2,II,1-8. Bidrag [præsteindberetning 1622] til Marsk Stigs [Andersens] Historie. Ved E.C. Werlauff. 2,III,144-146. Underretning [med aktstykker 1416-31] om Biskop Jens Andersøn i Roskilde, som døde 1431. 1,V,257-260, 289-304, 321-333. Ill. Efterretninger [med aktstykker 1736-43] om en vis Antoine fra Montpellier, som foregaves at være en Søn af Kong Friderich 4. eller hans Broder Prinz Carl. Ved Abraham Kall. 2,II,225-237. Luther, Holberg og demokratiet. Nogle breve fra 1953 om Povl Bagges ”Bidrag til den sociale menneskevurderings historie i Danmark under enevælden”. Ved Sebastian Olden Jørgensen. 52,129-135. En Udtalelse [brev af 1603 til Christian Friis] af Christian Barnekov. Ved Holger Fr. Rørdam. 5,II,272-274. Fire Breve fra Christiania [til B.W. Luxdorph], skrevne of Joh. Fred. Bartholin i Aarene 1763-82. ved C.F. Bricka. 5,III,89-104. Tre Breve fra Christiania [til Henrik Hielmstierne], skrevne i Aarene 1775-77 af Joh. Fred. Bartholin. Ved C. Behrend. 6,I,88-96. Chresten Bergs fængselsdagbog januar-juli 1886. Ved Claus Friisberg. 51,297-338. Claus Bergs Beretning [ca. 1600] om sin Fæderne-Herkomst. 1,I,23-28. Den berømte Kunstners Magnus Bergs Levnets Løb. 1,I,226-243. Anecdoter [1643-81] om Jørgen Bielke, Statholder og Overcommandant i Kiøbenhavn. Ved R. Nyerup. 2,II,129-142. Samlede Efterretninger [med aktstykker 1501-54] om Biskop Owe Bilde af Aarhuus. 2,I,193-218, 225-248. Ill. Breve af og om Ove Bilde [1520-52]. Ved N.M. Petersen. 3,I,163-172. Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. A. Sex originale Breve til Biskop Ove Bilde og et til [fra] ham [1523-55? samt udkast til ansøgning fra Bilde 1536]. Ved R. Nyerup. 2,II,147-154. Biskop Ove Bildes Brev til sin Broders Eske Bildes Frue 1535. 8. Sept. 1,I,188-191. Breve fra C. St. A. Bille til Vilhelm Topsoe 1870 se nedenfor i dette afsnit. Nogle Efterretninger [med aktstykker 1546-59] om Kunstmaleren og Kobberstikkeren Jacob Binck. 2,I,321-364. Ill. Otte Breve [1424-25] om Arven efter Biskop Bo af Aarhus. 4,I,353-359. Efterretninger [med aktstykker 1429-49] om Erkebiskop Aslak Bolt i Trondhiem. 2,I,1-8, 33-46, 65-74. Ill. Efterretninger om den lærde Frue Sophia Brahe, Tyges Søster [med et brev 1602]. 1,III,12-32, 43-53. En Skue-Penge, med endeel mest utrykte Efterretninger [med aktstykker 1568-1630] om Tyge Brahe. 1,II,161-372. Ill. Bidrag til Astronomen Tyge Brahes Historie [kongebrev 1587]. Ved T.A. Becker. 3,V,22. Bidrag til Astronomen Tyge Brahes Historie [brev 1592]. Ved T.A. Becker. 3,IV,263-264. Bidrag til Astronomen Tyge Brahes Historie. 1. Om Salget af Knudstrup [brev 1594]. 2. En Retfærdiggørelse [i kongebrev 1602 mod en beskyldning i en ligprædiken over Tyge Brahe] for Manderup Parsbiergs Forhold. 3. Tillæg til Fortegnelserne over Tyge Brahes Disciple. Ved F.R. Friis. 4,II,324-328. Bidrag til Tyge Brahes Historie [med aktstykker 1595-96. Med en fortegnelse over Tyge Brahes lærlinge og medhjælpere]. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,II,16-34. Et Brev [1598] fra Tyge Brahe til Christoffer Walkendorff. Ved M.N.C. Kall Rasmus­sen. 3,III,79-80. En dansk Adelsmands [Hans eller Johan Stygges] Udtalelser om Tyge Brahe [brev 1598]. Ved C.F. Bricka. 5,I,190-194. Et Bidrag til Tyge Brahes Historie [brev fra efter 1612 fra hans efterladte børn]. Ved F.R. Friis. 5,II,264-266. Eske Brocks Dagbog for Aaret 1611. Ved C.F. Bricka. 4,V,125-145. Eske Brocks Dagbog for Aaret 1617. Ved C.F. Bricka. 4,V,289-313. Om M. Jesper Braman, Secreterer hos K. Christ. II. og tvende følgende Konger [med aktstykker 1521-60]. 1,VI,1-24, 34-49, Ill. Finansministeren og Lensgreven. En brevveksling mellem Edvard Brandes og Mogens Frijs 1919-22. Ved Kristian Hvidt. 9,I,97-208. Til Fru Sitzell Bryskes Amindelse († 1573) [bl. a. hendes testamente 1571, desuden bio­grafi af Antonius Bryske og spredte efterretninger om slægten Bryske]. Ved P.G. Thorsen, 4,IV,287-306. Bidrag [aktstykker 1545-73] til Fru Sitzell Bryskes og Antonius Bryskes Historie. Ved P.G. Thorsen. 4,V,335-352. Fra ung historiker til videnskabsmand. Breve fra Aksel E. Christensen til to ungdomsvenner 1926-46. Ved Jens E. Olesen. 50,463-476. Det private menneske. J. C. Christensens breve til Mariane Kaper 1900-1924. Ved Poul Duedahl. 50,437-462. Fra en landsdommers verden. Breve 1732-37 fra landsdommer ved Sjællands Landsting Johannes Christensen til kollegaen Peder Benzon Mylius. Ved Grethe Ilsøe. 9,I,629-668. Augustenborgske Breve [fra Christian August af Augustenborg og Frederik af Nør] til J.G. Adler og P. Hjort [1815-48]. Ved Axel Heils. 6,IV,76-211. Skuemynter [medaljer og jettons] over Kong Christiern den Andens Datter Christine [med biografi]. Ved C.F. Herbst. 4,IV,1-4. Ill. Om Jakob Dannefer[s indsats i krigen 1658-60 samt aktstykker 1658-59 og 1675 vedrørende hans gods og pension]. Ved Holger Fr. Rørdam. 3,VI,173-178. Brev [1743] fra H. Gram til Carl Dejchman [vedrørende sidstnævntes far Bartholo­mæus Deichman]. Ved E.C. Werlauff. 2,III,45-48. Efterretninger om Jørgen og Christoffer Dybvad [med aktstykker 1575-1620]. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,II,105-144, 211-264. Fortsatte Efterretninger [brev 1602, skrivekalenderoptegnelser 1618-20] om Dr. Chri­stoffer Dybvad. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,V,40-53. Bidrag til Niels Ebbesens Historie [breve 1343, 1347 og udateret]. Ved T.A. Becker. 3,V,86-88. Et Brev [16.3.1851 fra Christian Morning Engelstoft til N. Hofman (Bang)] om Laurids Engelstofts sidste Aar og Død. Ved Bjørn Kornerup. 7,IV,87-92. Dagboger og breve fra H.F.J. Estrups udenlandsrejser [studierejse 1817-20, hustruens kurrejse 1828-29]. Ved Carl Lindberg Nielsen. 8,II,133-403. En liden Erindrings-Mønt, med nogle Efterretninger [med aktstykker 1536-90 og 1661], om Møntemester Povel Fechtel. 1,I,161-177. Ill. Den danske Elefantorden, givet af Christian den Anden (1518) til Francois de Bor­deaux. Oplyst ved et Haandskrift i det Kongelige Bibliothek [med optegnelser om hans slægt]. Ved C. Molbech. 2,V,55-61. Nogle Vers af Hertug Frederik (II) af Holsten-Gottorp [ca. 1584]. Ved Holger Fr. Rørdam. 5,II,271-272. Frederik af Nør, se under Tidshistorie. Enkelte Tidsrum og ovenfor i dette afsnit. Nogle Breve [1811-14] fra Hertug Frederik Christian af Augustenborgs sidste Aar. Ved Aage Friis. 5,IV,80-89. Oberst Hans Friis til Clausholm hans Levnets Løb [selvbiografi]. 1,IV,131-154. [Aktstykker 1659-60 til belysning af] Oberst Hans Fris[‘s lidet heltmodige optræden] i Slaget ved Nyborg. Ved A.D. Jørgensen. 4,VI,289-308. Tvende Breve fra Johan Friis 1527. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,IV,345-346. En Skue-Penge af Guld med de Frisers og Gyldenstierners Vaaben 1585 [til Niels Friis og Vibeke Gyldenstierne]. 1,II,129-132. Ill. [Dom og brev 1470] Om Hr. Oluf Geeds Fald, og den Dom, som gik over hannem 1470. 1,I,264-269. Et Brev fra Birgitte Giøe [til Mogens Gyldenstjerne 1565]. Ved N.M. Petersen. 3,III,78-79. Jomfrue Mette Giøes Slægt-Linie, beregnet fra Kong Waldemar den fierde [i slægtsbog fra 1663]. Ved Abraham Kall. 2,II,341[345]-344[348]. Addenda [især breve fra det 18. århundrede] ad ”Vitam Johannis Grammii”. Ved Bjørn Kornerup. 7,V,74-78. Hans Grams brevveksling med engelske lærde [1723-47 med John Morse, Hans Sloane, David Wilkins og William Stukeley]. Ved Johan Bruun Skalberg. 8,I,273-314. Breve fra Hans Gram til Grevinde Anna Sophie Schack 1737-45. Ved Louis Bobé. 6,I,368-382. Nogle af Griffenfelds Ungdomsbreve [1652-64]. Ved J.A. Fridericia. 5,II,52-69. Om Carsten Grip [med brev 1553]. Ved Louis Bobé. 6,I,383. Nogle Efterretninger [1655-1737] om Kunstner-Familien Grotschilling [med våben­patent af 1655 for Bendix Grodtschilling]. 2,I,161-167. Ill. Sivert Grubbes Dagbog [1566-1631]. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,II,361-406; 4,IV,4-83. Med Sivert Grubbes Billede [samt breve til Sivert Grubbe 1604 og 1628 fra Christian IV]. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,IV,99-102. Ill. [Aktstykker 1594-99] Om M. Isaac Grønbek, og det Klagemaal, som 1594 blev ført over ham for Irring i Lærdomen. 1,I,79-88. Efterretninger om Humanisten Jørgen Gyldenstjerne [aktstykker 1525-51]. Ved Hol­ger Fr. Rørdam. 5,I,223-263. Jørgen Gyldenstiernes Gravskrift i Odense. 1551 [med biografi med aktstykker 1530-50]. 1,IV,161-177. Supplement [breve 1554-65 hovedsagelig fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre til Jens Lavridsen i Malmø] til [bogen] Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre. Ved E. Marquard. 7,V,54-68. Dokumenter [1468-1503], vedkommende Rigsraaden Mourits Nielsen (Gyldenstjerne) til Aagaard. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 3,III,251-296, 306. Mourids Nielsen Gyldenstjernes regnskaber. Rejseregnskaber 1493-94, inventarium 1494, julelagsliste 1496 og mandtal 1499. Ved Troels Dahlerup, Jeppe Büchert Netterstrøm og Bjørn Poulsen. 50,303-342. [Beretning] Om Fr. Mette Hardenberg, Rigs-Raad Prebd. [Predb.] Gyldenstiernes Hustroe, som Dievelen foruleiligede 1597 [samt påskrift på gravmonument over Predbiørn Gyldenstierne]. Ved Abraham Kall. 2,II,318-320. En Notice [brev 1597] om Magnus Heinesen. Ved N.M. Petersen. 3,I,254-255. Ligstenen i Krypten i Lunds Domkirke over ”Biskop Herman” [med biografi med akt- stykker 1140(?) og 1148 og samtidig beretning]. Ved P.G. Thorsen. 4,II,335-347. Ill. Nogle Arild Huitfeldtiana. Et efterslæt [breve m.v. 1562-1704]. Ved Harald Ilsøe. 8,IV,31-56. Regnskab over Arild Hvitfeldts personlige Udgifter1577-78. Ved Holger Fr. Rørdam. 5,IV,330-345. Nogle kalenderoptegnelser fra 1597 af Arild Huitfeldt. Ved Holger Hjelholt. 7,VI,257-260. Tvende Breve [1614 og 1617] fra Otte Hvitfeldt til Doctor Hans Resen. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,IV,351-353. Efterretninger om Biskop Peder Jensøn i Roskilde [med aktstykker 1375-1415]. 1,IV,289-313, 353-365; 1,V,36-43, 66-75. Ill. Fra Hellum Herred. Optegnelser i en gammel Bibel [af præsten i Gjerding Bertel Jespersen efter 1555]. Ved Bjørn Kornerup. 7,IV,231-232. Aktstykker [1676-1700] fra Johan Adolf af Plöns Arkiv. Ved A.P. Tuxen. 5,V,293-330. Et Brev [bønskrift] til K. Christian II. af Christierno Johannis Sacerd. & Vicecomiti Palatino. 1515. 1,V,108-111. A.D. Jørgensens Dagbog ”Gammelt og Nyt” for Aarene 1884-96. Ved Troels G. Jørgensen. 7,V,13-53. Et Bidrag til Tordenskjolds Krigshistorie [ansøgning fra Jacob Mathiesen Kleve 1726]. Ved J.C.W. Hirsch. 5,V,291-292. Terkel Klevenfeldts Breve til Carl Deichman [1750-70]. Ved Holger Fr. Rørdam. 5,V,108-155, 200-256. Bønskrifter fra Terkel Klevenfeldt [1752-71]. Ved Louis Bobé. 6,II,70-78. Om Biskop Mogens Krafse i Odense [med aktstykker 1458-77 og 1552-58], og hans Stiftelse paa en Almisse sammesteds 1474. 1,II,1-25. Ill. Breve fra A.F. Krieger til B. Dunker [1866-70]. Ved Troels G. Jørgensen. 7,VI,265-372. Cancelli Raad Krocks Levnets og Kunst-Arbeids Historie. [Ved N. Prehn] 1,III,142-160, 163-171. Efterretninger [med aktstykker 1409-1530] om Familien Krummedige, især om Hr. Erik, Hartwig og Henrik Krummedige og deres Deeltagelse i de offentlige Anliggen­der i det 15de og 16de Aarhundrede. Ved F.H. Jahn og J.F.H. [J.H.F.] Jahn. 2,VI,1-39; 3,II,1-54, 129-164, 249-276. Nogle Udtalelser af Landgreve Carl af Hessen om General Køller-Banner [breve 1772 til Jakob Binnemann]. Ved Louis Bobé. 5,IV,99-100. Etatsraad og Geheime-Archivar Jacob Langebeks Levnet [med aktstykker 1746 vedrørende striden med Erik Pontoppidan]. Ved Jens Møller. 2,IV,1-60. Jacob Langebeks Minde, erindret i et Foredrag i det Kongelige Danske Selskabs For­samling, Hundredeaars-Dagen efter dets Stiftelse. Ved C. Molbech. 3,II,ix-xxii. Et Bidrag til Povl Laxmands Historie [herredagsdom i anledning af drabet på Lax­mand] 1502. Ved Kr. Erslev. 4,VI,287-288. Hertug Magnus af Holstens forsvarsskrift af 1579 om hans forhold til tsar Ivan den Grusomme. Ved Frede P. Jensen. 8,V,54-83. Karl van Mander’s Fordring i Korfits Ulfeldts Bo [med fortegnelse over de arbejder van Mander har udført for Ulfeldt 1640-49]. Ved S. Birket Smith. 4,VI,349-353. Fru Anna Marsvins egenhændige Optegnelse om hendes Fødsel og Giftermaal med Hans Axelsen Ahrenfelt og deres Børn. 3,II,79-80. Udtog af D. Jacob Matthisens Tegnebog [1630-59]. 1,I,218-224. Generalpostdirektør David Monrads selvbiografiske skitser. Ved Anders Monrad Møller. 51,605-619. Bidrag [aktstykker ca. 1538 og 1557] til Klays Mortensen (Tøndebinders) Historie (Ægteskabssager). Ved A. Heise. 4,VI,336-348. Biskop Anders Muses Klage-Brev til K. Christ. II. over M. Hans Mule. 1517. 1,IV,275-281. Nogle Optegnelser [-1672] af Fru Kirsten Munk og hendes Slægt, fra Arkivet på Ovesholm. Ved S. Birket Smith. 5,I,127-132. Breve fra Kirstine Munk [1653-58 til Leonora Christina] og Leonora Christina [1663 til Otto Sperling]. Ved Svend Aakjær. 8,I,81-113. Ill. Tvende Breve, angaaende [de titler, der må bruges i] en Liigprædiken over Fru Kirstine Munk og hendes Datter Fru Sophia Elisabeth. 1658. 2,V,78-80. Efterretning [med aktstykke 1434] om Biskop Navne af Odense, og hans Seigl, medens han var Biskop i Vester-Aars, 1416. 1,III,257-268. Ill. [Breve 1539 og 1570 vedrørende Esbern Nielsen] Bonden, der fangede Skipper Cle­ment. Ved N.M. Petersen. 3,I,253-254. Dokumenter [1581-86], vedkommende den under Kong Frederik den 2den [for en nid­vise og voldelig adfærd mod biskoppen] henrettede skaanske Præst, Mester Jakob Nielsen. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 3,III,140-168. Om dommen over Jakob Nielsen, se ogsa under Retsforhold. De to Norby-Slægters Herkomst. En genealogisk-heraldisk Undersøgelse. Ved A. Thi­set. 5,VI,1-52. Hans Oldeland, se nedenfor i dette afsnit. Efterretning om Biskop Oluf i Roskilde, som døde 1320 [med aktstykker 1303-13]. 1,IV,225-237. Ill. En Revers, udstedt af Kobberstikker Simon de Pas til Kong Christian den Fierde [1624]. 2,V,237-238. Caspar Paslichs kalenderanteckningar [1551-88 om samtidige begivenheder og familie­forhold samt optegnelser 1643 af Caspar Paslich den yngre og Eiler Akeleye om sko­leliv i Sorø]. Ved O. Walde. 6,II,185-201.
 1. v. Pechlin: Aus meinem Leben [-1857, nedskrevet 1860-61, samt optegnelser 1861]. Ved Holger Hjelholt. 8,IV,225-363.
 2. Christiern Pedersen, som var Canik i Lund, hans Levnets Historie. 1,I,38-45.
Bidrag til Mester Christiern Pedersens Historie [breve 1523-24], samt Prøver af hans Haandstil [faksimiler af breve 1527]. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,IV,102-105. Om Christen Povelsøn, sidste Prior i S. Knuds Kloster udi Odense [med aktstykker 1536-74]. 1,II,65-84. Ill. Greve Christian Rantzovs Levneds Løb, som døde 1663 [med aktstykker 1641 og 1648-­63]. 1,V,97-108, 129-151. Ill. Breve fra Greve Christian Rantzau til Hans Gram [1731-45]. Ved Gustav Ludwig Wad. 6,V,199-328. En Skue-Penge paa Hr. Gert Rantzov samt Hans Levnets Løb [med aktstykker 1581- 1617]. 1,IV,97-119. En Medaille, slagen paa Hr. Henrich Rantzov til Bredenberg. 1574 [med biografi]. 1,I,193-199. Ill. En nyere Medaille slagen paa Hr. Henrich Rantzov til Bredenberg 1592 [med supple­ment til hans biografi]. 1,I,353-366. Ill. En Skue-Penge slagen paa Hr. Johan Rantzov, samt hans Levnets Løb [med aktstykker 1526-57]. 1,IV,33-96, 119-128. Ill. Brev, i hvilket V.A. Rantzau underretter J.G. Holstein om sin Broders Mord [Kristian Ditlev Rantzau 1721]. Ved Vilhelm Bang. 5,III,377-378. Geheime-Raad Iver Rosenkrantzes Latinske Vers til Etats-Raad og Professor Hans Gram [1741]. Ved Abraham Kall. 2,II,62-64. Jørgen Rosenkrandses til Rosenholm Levnets Løb, skrevet af ham selv 1590 [med et brev til ham 1558]. 1,IV,193-207. Ill. Nogle Aktstykker fra udenlandske Arkiver. 3. To Breve fra Hofmesteren paa Sorø Aka­demi 1658 Jørgen Rosenkrantz (Holgersen) til Carl Gustaf Wrangel. Ved K.C. Rock­stroh. 5,VI,376-377. En Skue-Penge til Æreminde af Sophie Rosenkrands Holgersdoter [med biografi]. 1,III,97-105. III. Uddrag [1644-50 og 1656-59] af Hans Rostgaards Tegnebog. Ved N.M. Petersen. 3,I,257-263. To Mindesmærker [ca. 1628, ca. 1630] om Korfits Rud, hans Hustru og deres Børn. Ved C.F. Bricka. 4,V,1-11. Ill. [Et tredje mindesmærke (1631). ved C.F. Herbst.] 4,V,96. Ill. En Medaille slagen paa Hr. Henrik Riise, Baron af Rusensteen [1660, biografi med lensbrev 1672]. 1,VI,257-263. Ill. Strejflys over Ole Rømers Frankrigsrejse [breve og aktstykker ca. 1672-80]. Ved J.O. Bro-Jørgensen. 7,V,1-12. Efterretninger om Hr. Claus Rønnov Rigets Marsk, som døde 1486 [med aktstykker 1462-66]. 1,III,321-331. Ill. Breve fra Grev St. Germain til Grev Herman Valdemar Schmettow [1745-65]. Ved C.A. Trier. 6,IV,1-75. Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagboger 1818-19 [hovedsagelig om rejsen gennem Sønderjylland og samværet med danske kunstnere i Rom]. Ved Holger Hjelholt. 8,II,115-127. Uddrag af Griffenfelds Fader Joachim Schumachers egenhændige Optegnelser [1604-­48] angaaende hans Levnetsomstændigheder og hans Børn [med tilføjelse 1694]. Ved N.M. Petersen. 3,II,297-312. En Ansøgning fra Lægen J.H. Schønheyder [1806 om stillingen som kongelig livmedi­kus]. Ved C.F. Bricka. 5,IV,376-377. Om den danske Sehested-Linies Navn og Oprindelse. Af Henry Petersen. 4,V,217-244. To breve [1732] fra admiral Christen Thomesen Sehested [det ene til Karen Brahe]. Ved Hans H. Fussing. 7,V,328-330. Efterretninger [aktstykker 1666] om Hannibal Sehesteds Død. Ved N.M. Petersen. 3,I,315-322. Efterretninger [samtidige beretninger og aktstykker 1658-68] om General-Adjudant Mikkel Skov, hans Deeltagelse i Slaget paa Amager under Kiøbenhavns Beleiring 1658, i Anslaget mod Malmøe, og hans Sendelse til Nederlandene, for at fængsle Corfitz Ulfeldt. Ved N.M. Petersen. 3,I,263-296. Biografiske Oplysninger om Mikkel Skov [ansøgning 1701], Hans Oldeland [brev 1685] og Martin Tancke [ansøgning 1673]. Ved Louis Bobé. 5,IV,323-330. Hr. Peder Skrams Levnet, fortalt af hans Datter. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 3,III,81-100. Peder Smed i Bukkerup. Et Bidrag til Oplysning om Retstilstanden i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede [aktstykker 1598-1610]. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,IV,105-145. Nogle Efterretninger [med aktstykker 1472-97] om den i sin Tid navnkundige Dom­provst ved Stiftet Slesvig Enewald Sovenbroder. 2,I,289-307. Ill. Anne Sparre, se ovenfor i dette afsnit. Tvende Breve angaaende Dr. O. Sperlings Arrest [1664]. Ved L.S. Vedel Simonsen. 2,III,30-41. Mourids Stygges Optegnelser [1554-1607] om sig og sin Familie. 1,I,61-64. Biskop Sven af Børglum, se under Tidshistorie. Segl. Martin Tancke, se ovenfor i dette afsnit. Nogle Documenter [1561-71] om K. Frederik den Andens tydske Cantsler Dr. Hierony­mus Thenner. Ved E.C. Werlauff. 2,VI,216-223. Christian Jürgensen Thomsen og Jakob Reichel – en numismatisk og etnografisk brevveksling mellem København og Sankt Petersborg 1821-1855. 1. del: brevene 1821-1837. Ved Jørgen Steen Jensen. 9,I,391-475. Christian Jürgensen Thomsen og Jakob Reichel – en numismatisk og etnografisk brevveksling mellem København og Sankt Petersborg 1821-1855. 2. del: brevene 1839-1855. Ved Jørgen Steen Jensen. 9,I,541-607. [Aktstykker 1470 og 1484] Om Frue Birgitte [Thou] af Hammerstad og hendes Om-gang [forfalskninger] med Breve og Signeter. 1,II,36-48. Omkring ”Dagbladet” i 1870. En brevveksling mellem C. St. A. Bille, Vilhelm Topsøe og P.V. Grove [under Topsøes udenlandsrejse til Schweiz og Frankrig 1870]. Ved K.H. Jørgensen. 8,II,25-81. Professor Herman Treschows Rejseoptegnelser [1768-71 med levnedsbeskrivelse og breve 1769-93]. Ved Bjørn Kornerup. 7,VI,373-393. Ill. Betænkning over en liden Dansk Guld-Mønt af 1560 [til minde om Herluf Trolle og Birgitte Gjøe]. 1,I,129-133. Ill. Et Brev fra Herluf Trolle til Birgitte Gøye [1563]. Ved Carl Fredstrup. 5,V,277, 404.
 1. Laurids Pedersen Turas Levnets Løb [skrevet af Laurids Thura i 1680’erne. 1,V,215-220.
Marcus Tuschers Levnetsbeskrivelse. Ved J.C. Spengler. 2,IV,145-152. Aktstykker vedrørende Forholdene i Nordsjælland 1658-59 under Kjøbenhavns Belej­ring [Lorens Tuxens virksomhed]. Ved K.C. Rockstroh. 5,V,257-276. Arvestykker i Ulfeldt-slægten. Breve [1735-40] fra Anne Sophie Ulfeldt (1649-1741) til hendes fætters søn Corfitz Anton Ulfeldt (1699-1769) om nogle slægtsminders skæbne. Ved Povl Eller. 8,III,269-300. Om M. Claus Andersøn Ulfeld og hans Stiftelse paa et Vicarie i Odense 1482 [med akt­stykker 1479-82]. 1,III,33-43. Ill. Breve til Statholder Rigsgreve Christian Rantzau til Breitenburg fra Corfitz Ulfeldt [1637-62] og Theodor Lente [1660-61]. Ved Louis Bobé. 5,IV,157-189. Nogle Breve fra Korfits Ulfeldt og Leonora Christina [1647-96]. Ved J.A. Fridericia. 5,II,69-83. Trende Breve fra Corfitz Ulfeld [af 1658 til Sophie Rantzau, af 1662 og 1663 til Karel van Mander]. Ved Ove Malling. 2,IV,72-78. Nogle Aktstykker og Breve vedkommende Korfits Ulfeldts og Leonora Christinas Løsgivelse af Fangenskabet paa Bornholm i December 1661. Ved S. Birket Smith. 4,IV,257-273. To Breve fra Corfitz Ulfeldt til Johan Adolf Kielman v. Kielmansegg 1663-64. ved Louis Bobé. 5,III,378-385. Et Brev fra Leonora Christine Ulfeld til Carl Gustaf Wrangel [1660]. Ved Axel Lilje­falk. 6,I,191-192. Grevinde Eleonore Christine Ulfelds Memorial [1663] til den engelske Regiering om de af hendes Mand til Kong Carl den Anden laante Summer, tilligemed nogle Breve om hendes Anholdelse i Dover 1663 [samt aktstykker 1649 og 1654 vedr. lånet]. Ved P.W. Becker. 3,II,54-78. To breve fra Leonora Christina [Ulfeldt]. 1692 og 1693. Ved Hans H. Fussing. 7,VI,256-257. Leonora Christina Ulfeldt, se også ovenfor i dette afsnit. Frue Marie Ulfelds egenhændige Optegnelser [1589-1667] om hendes egen og hendes Mands Hr. Axel Arnfelds Sydskende og Børn. 1,III,362-365. To Breve [fra Tale Ulfstand] fra 1645 om Slægtebøger. Ved Kr. Erslev. 4,V,357-358. Efterretninger [vidneudsagn] om Christian den Fierdes Søn Prinds Ulrichs voldsomme Død i Schlesien [1633]. Ved N.M. Petersen. 3,II,277-284. [Dokumenter 1456-63] Om Peder Unger og hans Fundation paa et Alter i S. Nicolai Kirke i Kiøbenhavn 1463. 1,III,204-211. [Aktstykker 1503-1506] Om Mester Hans Urne Dom Prost i Odense, og hans Testa­ment. 1503. 1,I,289-301. Ill. Lauge Urne, se under Løsøre og fast ejendom. Hans Walckendorffs Skrivelse til hans Broder Erkebiskop Erich Walckendorff. Dat. Løwen die b. Georgii Mart 1515. Ved G.J. Thorkelin. 2,II,121-123. Instrux for Grev Valdemar Christian og hans Hovmester Adam Henrik Pentz paa Rei­sen til Tydskland 1646 [1640] [med det formål at gå i kejserlig tjeneste]. Ved L. Engelstoft. 2,VI,176-178. To Breve fra Anders Sørensen Vedels Hustru [Mette Hansdatter] til hendes Søn Søren Andersen Vedel. (Uden Aarstal) [mellem 1600 og 1616]. Ved C. Molbech. 3,I,43-47. Breve fra C.F. Wegener [I] til T.A.J. Regenburg og M.H. Rosenørn, 1843-49 [med et tillæg af aktstykker vedr. C.F. Wegener 1846-48]. Ved Bjørn Kornerup. 7,I,226-319. Breve fra C.F. Wegener. II [til Laurids Engelstoft 1831-45 samt Wegeners votum 1844 ang. en verdenshistorie og betænkning 1881 vedr. arkivvæsenet]. Ved Bjørn Korne­rup. 7,IV,102-129. Levnets Beskrivelse i gammeldags Vers over Margrete Udzon Vestenie, som døde 1595 [samt biografi over hendes mand Niels Jacobsen, †1624]. 1,VI,27-32.
 1. Laurids Mortensen Vidsteds Levnets Løb [skrevet af Laurids Thura i 1680’erne]. 1,V,216-227, 220-223.
Nogle Optegnelser [1586-1629 i et håndskrift] til Oplysning i de Vinders Familie. 1,III,221-224. Brev [1661] fra Kong Frederik III til Dronning Christine af Sverig, at hun kunde be­holde Abraham Wuchters, saalænge hun behøvede ham. 4,II,206. Biskop Øgmund i Skalholt paa Island, som døde i Sorø 1543, hans Levnet [med aktstyk­ker 1540-41 og udateret]. Ved Jon Olafson. 1,III,338-352. Topografi og rejsebeskrivelser   Gabriel Knudsen Akeleyes vejledning for udlandsrejsende. Ved Leon Jespersen. 51,453-481. En til Kongen stilet Memorial fra Mathematikeren Johannes Meier angaaende hans Til­godehavende for udførte Kortarbejder. (1647). 4,V,79-82. Nogle Efterretninger [aktstykker 1687-92] om Resens Danske Atlas. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,VI,353-359. [Breve 1768-78] Fra Amtmand Hans de Hofman til Grev A.G. Moltke om hans Arbej­der paa Danske Atlas og Fundationer. Ved Louis Bobé. 6,III,98-99. Rejseskildringer fra Norden 1586-1600 [indledning til næste titel]. 8,V,85-86. Samuel Kiechels rejse i Norden 1586. Ved Marton de Hartyani. 8,V,87-125. En Dagbog fra en Rejse i Danmark 1588. Ved C. Behrend. 6,I,334-344. Johann David Wunderers ”Reysse inn Dennemarckt” [1589] og sejlads fra Riga til Tra­vemynde 1590. ved Jørgen Steen Jensen. 8,V,126-150. Ill. Michael Francks Rejse til Danmark 1590 [uddrag af manuskript med Francks rejsebe­skrivelser, svarer til næste titel, s. 179-88, 200-201]. Ved Troels Lund. 5,I,264-276. Michael Franck: Reise in das kønigreich Dännemarck [1590]. Ved Marton de Hartyani. 8,V,151-201. Heinrich der Jüngere Reuss Posthumus: Beschreibung der reyse in Dennemark [1596]. Ved Jørgen Steen Jensen. 8,V,203-222. Ill. Hermann von Zesterfleth’s ”Iter Danicum”, 1600. Ved Niels Finn Christiansen. 9,I,9-56
 1. Metz’ rejse gennem Danmark 1808, se under Tidshistorie. Enkelte tidsrum.
Minder fra Assens og Omegn i det l6de Aarhundrede [aktstykker 1553-99 i Fyns bispe­arkiv]. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,VI,101-120, 193-224. Fortegnelse [optegnelser] paa adskilligt, som sig paa Boringholm haver tildraget fra 1602 til 1687. 1,I,125-128. Christen Skeels og Thomas Finkes Forretning paa Borringholm, det nye Reglement, Militien angaaende 1671 [med forslag til afhjælpning af fattigdommen på øen]. Ved M. Treschow. 2,II,285-288.
 1. C. Oeders beretning om en lærd rejse til Bornholm 1763. Ved Peter Wagner. 8,VI,300-315.
Regnskabet for ribebispens gård Brink 1388-89. Ved Bjørn Poulsen og Fritz S. Peder­sen. 8,VI,316-336. [Overenskomst om] Clausholm Gaards Deling imellem Hr. Mourids Olsen og Albret Gøie. 1546. 1,VI,246-348. Beskrivelse om Engelsholm i Jylland [med dokumenter 1452-1639 og ejerfortegnelse]. 1,IV,1-32, 257-275, 324-337. Ill. Et Skiøde til Esrom af Kong Hanses Hestelæge. 1458. 2,V,124. En registratur fra Fåborg Helligåndskloster [1451-1513]. Ved Åge Fasmer Blomberg. 8,I,315-322. Syv Adelsmænds Vidne, at Hr. Henrik Giøe tilstod Hr. Johan Oxe sit Kiøb paa Gisel­feld 1532. 1,II,159-160. Beretning om Nørre-Kloster eller Glenstrop-Kloster i Jylland [udateret pavebrev og fortegnelse over abbeder]. 1,II,132-146. Biskop J. Rønnovs Brev, hvorved han under Hr. Mogens Giøe Jus Patronatus til Gre- sede Kirke. 1529. 1,II,32. Helsingørs Kæmner-Regnskab for Aaret 1577. Ved P.V. Jacobsen. 3,II,177-229. Trende Documenter, angaaende Helsingørs Kirke-Spirs Opbyggelse. 1613. 1,I,255-256. Herlufsholms Skoleordinans af 30. Marts 1567. Ved Bjørn Kornerup. 7,VI,67-81. Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. G. Om Herlufsholms Skole. Fragment af en Skrivelse til Jacob Ulfeldt af 1610. Ved R. Nyerup. 2,II,160.
 1. Frid. I. Brev til Borgemester, Raadt oc Menighed udi Horsens, om Graabrødre Klo­ster sammesteds. 1532. 1,II,96.
Nogle Efterretninger [især forleningsbreve] om Kongsgaarden Hvidør i det 16de Aar­hundrede [1529-60]. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,IV,247-256. Hans Lindenovs Fundatz paa 400. Rdlr. til Kirken i Kalundborg, og 300. Rdlr. til Fat­tige [sammesteds] 1646. 1,III,371-372. Nogle Breve [1407-45] om Kallø Slot i Jylland og Samsø Land. 1,III,177-183. [Brev 1778] Fra Amtmand Hans de Hofman til Statssekreter Ove Høegh-Guldberg om Koldinghus’ Slots Tilstand. Ved Louis Bobé. 6,III,100. Christiani IV. Befaling om S. Dionysii Billede i Krogstrop Kirke udi Horns-Herred. 1606. Til Æmbedsmand J. Bylow. 1,I,96. Adskillige gamle Breve, Kiøbenhavn angaaende [sidste halvdel af 15. århundrede – ­1581]. 2,I,28-32, 53-56. Nogle Aktstykker til Oplysning om Kjøbenhavn i Midten af det 17. Aarhundrede [1632-­60]. Ved O. Nielsen. 5,III,272-307. August Hennings’ Dagbog [breve] under hans Ophold i København 1802 [med en fortegnelse over Hennings’ efterladte manuskripter]. Ved Louis Bobé. 7,I,1-214. [Mogens Bertelsens] Forslag til Kjøbenhavns Vandforsyning fra Fuursø 1617. Ved T.A. Becker. 3,IV,171-175. Dokumenter, angaaende Hellig Trefoldigheds Alters Vikarie i vor Frue Kirke i Kiøbenhavn, fra dens Stiftelse 1464 indtil Aaret 1541. Med Adkomster og Skiøder paa dets Godser [ 1450-1541]. 2,I,123-128, 151-160, 181-188. Hr. Prof. og Domprovst Birchs Underretning om Henrich Madsen Wallensbechs Dagbog over Qvæsthuuset fra dets første Oprindelse til 1662. [Med indledning af M. Treschow] 2,II,339-344. Almisser er ikke opus politicum, men opus spirituale. Stiftsprovst Jakob Lodbergs kontrovers med Fattigvæsenet over gadetiggeriet i København i 1716. Ved Peter Henningsen. 52,79-100. [Aktstykker om en eventuel lukning af] Limfjordens Forbindelse med Vesterhavet 1624. Ved T.A. Becker. 3,IV,329-332. Beskrivelse om Mariager Kloster i Jylland [med fortegnelse over klostrets breve 1412-­1655 (med gengivelse af nogle af brevene -1689), med beskrivelse af klosterkirken (med breve 1592-1699), med fortegnelser over abbedisser, confessorer, adelige kvin­der, der har været nonner, lensmænd og ejere]. 1,VI,65-124, 129-160, 162-182, 194-­212, 236-256, 263-288. Ill. [Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. I.] Tvende Documenter om Nyborgs Befæstning i 16de Aarhundrede [1544 og 1558]. Ved R. Nyerup. 2,II,177-179. Mogens Tuessøn Borgemester i Nestved hans Gave-Brev paa et Steenhus og en Badstue, for en daglig Guds-Tieneste at holdes der i St. Peders Kirke. 1484. 1,I,269-272. En gård i Næstved, se under Tidshistorie. Segl. Gravmæle over M. Jørgen Jensøn Sadolin Biskop i Fyen [i Odense Grabrødre]. 1,V,193-194. Ill. To Breve om Gaver til St. Hans Kloster i Odense 1427 og 1462. 4,I,365-368. Skt. Knuds kloster i Odense, se under Personalhistorie. Vidisse af Ærkebiskop Peder Lykkes Gave-Brev til Riber Domkirke paa Hastrop med mere Gods 1419. 1,III,268-270. Adskillige gamle Documenter Ribe Bye vedkommende [1478-1619]. Ved Halv. Ander­sen. 2,II,257-285. Beskrivelse om Ringsted-Kloster [med aktstykker 1225 og udaterede og abbedforteg­nelse]. 1,I,67-79. Brev om Droning Margretes Gave til Ringsted-Kloster, med Conventets Seigl. 1411. 1,IV,321-324. Tvende K. Frid. II. Breve, angaaende Ringsted Klosters Kirke 1571. 1,VI,367-368. En Kiendelse, hvorved et Testamente paa Jordegods til Roeskilde Domkirke ophæves. 1420. 2,VI,239. Beretning om de Penge og Klenodier, som fandtes og borttoges i Roeskilde Domkirke 1563. 2,VI,42-47. Herredags Dom angaaende noget S. Laurentii Vicarie i Roskilde frakommet Gods 1570. 1,V,78-84. To roskildensiske Skolelove fra det 16. Aarhundrede [ca. 1570 og 1591]. Ved Bjørn Kor­nerup. 7,VI,220-255. Brev om den Skik som skal holdes i St. Agnetes Kloster i Roskilde. 12 Maj 1508 [udvælgelse af godsforstander og søstrenes antal m.v.]. 4,I,360-361. Brev, hvorved Prioren i Sortebrødre Kloster i Roskilde selger fra Klosteret en Gaard i Slagelse 1532. 1,II,157-158. Et Dombrev af Kong Hans om en Præstejord i Skandrup Sogn. 1495. Ved C. Molbech. 3,I,39-40. Efterretning om [og aftryk af] et gammelt og utrykt Klosterregnskab fra St. Peders Klo­ster eller Skovkloster ved Nestved. 1467-1481. Ved C. Molbech. 2,V,200-206. [Brev 1488] om Snubbe-Kors imellem Kiøbenhavn og Roskilde. 1,I,20-23. Beretning om Undersøgelsen af Erkebiskop Absalons Grav i Sorøe Kirke, efter Konge­lig Befaling foretaget den 22de og 23de Maji 1827. 2,VI,81-94. Ill. Et Brev af K. Frederik den Anden om tvende Stene ved Sponholt Kilde i Siælland. 1570. 2,VI,240. [Brev 1592 om] Skoven paa Sprogø [med kopi af forleningsbrev for Sprogø 1580]. Ved N.M. Petersen. 3,III,75-77. Til Sprogøs Historie [breve 1649, 1681]. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,V,154-156. Et Gavebrev til Præstegaarden af Præsten Jens Persson i Stubbekiøbing. 1464. 2,V,152-­153. Nogle Lærdes Betænkning [17.-18. arhundrede] om en gammel Tavle i Stubberop Kirke udi Fyen. 1,III,193-204. Ill. Bidrag til Hr. Jørgen Lykkes Historie [brev 1566 om nedlæggelse af Svingelbjerg sogn]. Ved T.A. Becker. 3,IV,175. Tre Documenter [fra begyndelsen og midten af det 16. arhundrede], vedkommende Trygge eller Try Herred i Siælland [til belysning af jurisdiktionel inddeling]. Ved H. Knudsen. 2,VI,229-235. Beskrivelse om Vitskøl Kloster i Jylland [med aktstykker 1158-1573 og abbedforteg­nelse]. 1,I,133-153, 177-188, 199-211. [Kongebrev om] Anvendelse af en nedbrudt Kirke [i Vrold] ved Urup. 1585. Ved T.A. Becker. 3,V,171. Et mageskifte mellem kronen og Æbelholt Kloster 1519. Ved Georg Galster. 7,V,320-325. Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. B. [Købekontrakt og kongeligt kommissorium vedr.] Østergaards Salg til Ulr. Christian Gyldenløve 1643. Ved R. Nyerup. 2,II,154-156. Aktstykker [1436-1525] vedrørende Helligaandsklostret i Aalborg. Ved Carl Neer­gaard. 5,II,180-217. Relieffet over den sydlige Indgangsdør paa Slesvig Domkirke og den den givne Antyd­ning om Kirkens kongelige Bygherre. Ved Jacob Helms. 4,II,351-358. Ill. Jørgen Kocks Fundats [1546 med supplementer 1555-63 til fordel for fattige menne­sker og skolebørn i Malmø]. Ved Einar Bager. 7,VI,394-404. Dokumenter [1492-1555], vedkommende Øen Gotland. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 3,III,101-139. Til Øsels Historie under Forbindelsen med Danmark [aktkstykker især vedrørende kir­kelige forhold 1632-39]. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,IV,177-190. Christoffer Giøes Beretning [1646?] til Kongen om adskillige Norges rare Producter. 1,IV,349-352. Trende K. Frid. I. Breve om Apostel-Kirken og Hellig Kors Kirke i Bergen [1530-31]. 1,VI,342-343. Undersøgning [fra 1750 af Henrik Hielmstierne og Henrik Stampe] af Finmarkens gamle og itzige Tilstand, Indvaanere og Grændser, og den deraf hængende Dan-marks eller Sverrigs Rettighed dertil. Ved Abraham Kall. 2,II,65-96, 104-118. Gimsø kloster, se under Tidshistorie. Segl. Dokumenter 1531-71 vedr. Jämtland, se under Lens- og finansvæsen. Beskrivelse om en Reise [foretaget af Niels Knag] til Malmis [Kola] paa Grændserne mellem Norge og Rusland 1690. 1,V,273-288. Beretning om vor Frue Kirke i Oslo, med Capitlets Seigl sammesteds [med aktstykker 1304-1572 og fortegnelse over provsterne ved kirken]. 1,I,321-351. Nogle Inscriptioner og andre Beretninger af Trundhiems Stift. 1,V,92-96. En gammel Efterretning om Grønland [aftryk af et håndskrift]. 2,I,189-192. Aktstykker til Oplysning om Grønlands Besejling 1521-1607. Ved Louis Bobé. 5,VI,303-324. To breve [1591-92] fra præsten i Lindholm, mag. Albert Meier til statholder Henrik Rantzau. Et bidrag til de ældste Grønlandsexpeditioners historie. Ved Carl S. Peter­sen. 5,VI,212-225. Christian Lunds Relation til Kong Frederik III om David Danells tre Rejser til Grønland 1652-54. Ved Louis Bobé. 6,II,202-232. [Dagbog over] Hr. Mads Rasmussøns Reise til Ostindien. 1623. 1,I,104-113. Den Arabiske Rejse og Asiatisk Kompagni 1763-1766. Fire breve og en veksel fra Carsten Niebuhr i Bombay til guvernør Abbestée i Trankebar. Ved Asger Svane-Knudsen. 51,483-513. To betænkninger om den danske administration af Guldkysten i 1700-tallet. Ved Jørgen Mikkelsen. 52,327-386. J.L. Carstens: En Almindelig Beskrivelse [fra 1740’rne] om Alle de Danske, Ameri­canske eller West-Jndiske Ey-Lande [især St. Thomas]. Ved Herluf Nielsen. 8,III,173-268. I alle Maader i Lighed med den blanke Slægt. Danske overvejelser om de vestindiske frikulørte 1815-18. Ved Poul Erik Olsen. 51,195-242. Peter von Scholtens afhandling om De dansk-vestindiske Øers forfatning, 1827. Ved Poul Erik Olsen. 50,391-412. Planter, kaptajn Hans Christian Knudsens breve om emancipationen på St. Croix juli-oktober 1848. Ved Poul Erik Olsen. 51,583-604. Indre forhold   Statsretslige forhold Kong Christian den Førstes Haandfestning, dat. Hadersleff 1448 paa S. Egidii Dag. Ved Abraham Kall. 2,II,127-128. Christian Friis’s  Kanslered 1596. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,IV,349-350. Kong Frid. III. Anordning om Rang imellem sine Ministre og Raad i Stolene i Kirken 1662. 1,V,32. Den Norske Adels Privilegier, givne af Christ. IV. 1591 [med Frederik II.s forsikring til den norske adel og laugmændene 1582]. 1,III,113-125. Kong Frid. III. Privilegier for Adelen i Norge 1648. 1,III,368-370. Den danske Adels Hartkorn i Kristian den fjerdes Tid [1625 og 1638. Fortegnelser på basis af samtidige lister og jordebogsekstrakter]. Ved Kr. Erslev. 5,I,161-190. Bidrag til Adelens Historie i Frederik den Tredies Tid [fortegnelse 1653 over de enkelte adeliges ydelser i krigstid]. Ved C.P. Paludan-Müller. 3,II,118-128. Povel Matthissøns Vaaben og Adels-Brev, givet af Kong Erik af Pomern 1433. 1,II,33-36. Ill. Niels Nielsøns Vaaben og Adels-Brev, givet af Kong Erik af Pomern. 1433. 1,I,97-99. Ill. Niels Madsøns Vaaben og Adels-Brev, givet af Kong Hans 1497. 1,III,161-63. Ill. Den Ærbødighed, der 1621 vistes mod en Præst og hvorpaa denne kunde gjøre For­dring [tingsvidne]. Ved T.A. Becker. 3,VI,95-96. [Tingsvidner om] To Bønders Udviisning af deres Fæstegaarde [i Ferslev, Horns herred] 1487-88. Ved T.A. Becker. 3,V,20-21. De ”rige Bønder” i Nordsjælland [vurderinger til skatteansættelser for Try og Holbo herreder] i Kristiern den Andens Tid. Ved O. Nielsen. 5,II,38-52 [Kongebrev 1561 om skat af] Ugedagsmænd. Ved T.A. Becker. 3,V,171-172. Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. C. En Hoverieforening fra Aar 1578 [mellem Jørgen Marsvin og nogle bønder]. Ved R. Nyerup. 2,II,156-157. [Aktstykker 1623-25] Om Afløsning af Kongeægter og Hoveri paa Krongodset Aar 1623 og 1625. Ved T.A. Becker. 3,IV,139-171, 241-262. [Indberetning til kansler Christian Friis] Om Arbeidspenge [på krongodset] i Skaane 1624. Ved T.A. Becker. 3,V,9-10. [Indberetning til kansler Christian Friis] Orn Arbeidspenge [på krongodset] af Viborg og Aalborg Stifter 1625. Ved T.A. Becker. 3,V,10-16. Ansøgning [til kansler Christian Friis] fra Bønderne i Roeskilde Len om Arbeidspenge at svare. 1626. Ved T.A. Becker. 3,V,16-17. [Rigsrådets betænkning] Om Ægter og Arbeidspenge 1637. Ved T.A. Becker. 3,V,17-19. Klager fra Bonderne i Hindsgavl Len over deres lensmænd og over den store Forhøielse i de dem fra Arilds Tid af paahvilende Byrder. 1648-49. Ved T.A. Becker. 3,V,149-171. Nogle Aktstykker angaaende ”Selvejere”, ”Jordegne” [‘s rettigheder fra Koldingegnen 1725]. Ved K.C. Rockstroh. 6,V,357-369. En Overdragelse af en Vorned 1747 [overdragelsesdokument]. 4,IV,286. En egenhændig Skrivelse [1767] fra Kong Christian den Syvende til Statsminister Grev Otto Thott [angående vornedskab]. Ved J.F.W. Schlegel. 2,V,155-157. Betænkning af Reverdil om Landboforholdene i Danmark (20. September 1767). Ved Edvard Holm. 5,V,1-7. Brev fra Ove Høegh Guldberg, til Grev M.G. Rosencrone, Aarhus 10. Decbr. 1790 [i anledning af den jyske proprietærfejde]. Ved Aage Friis. 7,II,192-194.   Hofholdning Christopher Parsbergs Hofholdningsregnskaber 1447. Ved Georg Galster. 7,VI,204-220. Fortegnelse fra 1482 over smykker, tilhørende dronning Dorothea. Ved Emilie Andersen. 7,VI,139-144. Et Brev af Kong Hans om Viindruer af Kongens Viingaard, m.m. 1510. Ved G.J. Thor­kelin. 2,V,124. Kong Christiern II. Instrux for Kiøgemesteren, Skienken, Forbitzeren, Foermasken, Doresvenden, Cancelleren og Capellanen. 2,I,307-318. Udkast til Instruxer for nogle Hofembedsmend fra Christian den Andens Tid. Ved N.M. Petersen. 3,I,158-163. Nogle K. Friderik den Førstes Breve [1524-26] mest om Klædedragten [Ved hoffet]. 1,VI,188-190. Fortegnelse over Kong Frederik den Førstes Efterladenskab af Guldkiæder, Klenodier, Guld, Sølv og rede Penge. 1533. Ved C. Molbech. 2,VI,65-70. Inventarium over Krogen 1536. Ved Francis Beckett. 6,VI,14-17. Endeel flere Kong Christ. III. Breve [1537-51] om de Tiders Hof-Klæder [især ved bryllupper o.lign.], Smykker, Gevær etc. 1,V,4-12. Christian III. Hof-Ordning 1538. 2,I,248-254. Tegning af en Hof-Klædning i K. Christ. III. Tid 1543 [med et brev om påklædningen ved prinsesse Elisabeths bryllup]. 1,V,1-4. Ill. Fortegnelse paa Kong Christ. III. Sølv og Credentz 1557. 1,V,360-364.
 1. Friderich 2dens Missive til Købstederne Malmøe, Helsingøer, Landskrone, Kiøge, Roeskilde og Kiøbenhavn om at laane sig Tinfade, Tintallerkener m.m. til fore­staaende Kroning 1559. Ved Abraham Kall. 2,II,56-57.
Kong Frederik den Andens Hof-Mandtal og Spise-Ordning 1564. 2,V,61-73. Kong Frid. II. Trabanten-Artikle [artikler for livgarde]. 1571. 1,V,17-22. Brev om aarlig Genant for Jacob Seefeld, Kong Frederik den Andens Gøgler. 1579. 2,VI,47-48. To Kongebreve om illuminerede Evangeliebøger [som skal trykkes til kongen]. 26 ja­nuar og 8 Februar 1588. 4,I,362-363. Jonas Charisius’ [regnskab, kvitteret 1610, over] Indkøb af Malerier og Musikinstrumenter [til kongen] i Nederlandene 1607-8. Ved Eiler Nystrøm. 5,VI,225-236. Instruks for en kongelig kapelmester anno 1740. Ved Anders Monrad Møller. 52,101-109. Uddrag af Viinkielder- og Fadebuurs-Regnskabet ved Enkedronning Sophies Hof paa Nykiøbing Slot 1626-1627. Ved L. Engelstoft. 2,VI,330-336. Tvende Bidrag til Hofholdningens Historie under Kong Christian IV. [fortegnelse over klæde m.v. til kongedøtrene] 1634 og [fortegnelse over føde- og drikkevarer til prins Christians hofholdning] 1647. Ved C. Molbech. 2,V,73-76. [Reglement over] K. Christian IV. Hof-Stats aarlige,Besolding, som den af Rentekame­ret blev betalt omtrent 1642 [til såvel hoffolk son andre kongeligt lønnede i administrationen m.m.]. 1,V,202-213. Museografiske Meddelelser. I [kongebrev 1648 om betaling af to malerier af Adrian van der Venne]. Ved Louis Bobé. 5,VI,378-379. Museografiske Meddelelser. II [brev fra Johan Moritz af Nassau til Frederik III 1654 angående malerier af brasilianske indianere]. Ved Louis Bobé. 5,VI,379-381. Fortegnelse[r 1664-1666/68] over Klæder, Vaaben m.m., som have tilhørt Kong Frederik den Tredie. Ved Bernhard Olsen. 5,II,349-361.   Lens- og finansvæsen Tvende Bidrag til Oplysning om Finantsvæsenets Tilstand paa Kong Hanses og Kong Frederik den Førstes Tid [udaterede aktstykker om indtægternes formindskelse si­den kong Hans’ tid og om indtægterne til Københavns slot]. Ved N. M. Petersen. 3,I,136-139. Kong Hans’s og Dronning Christines Regnskabsbøger [1487]. 4,I,65-90, 172-183. Dronning Christines Brevbog 1504-1511, Livgedinget vedkommende. 4,V,82-95. Register over de danske Slotte, Lehn og Kiøbsteder, der laae til Kongens Fadebuur i Kong Frederik den Førstes Tid, m.v. (1523). Ved H. Knudsen. 2,VI,270-287. Regnskabsbog over Indtægten af Landehjælpen 1524-1526. 4,II,34-60.
 1. Frid. I. Befaling til Eske Bilde om Dronning Sophies aarlige Rettighed af Jemteland 1531. 1,V,367-368.
Beregning over hvad gammel Torvs Brolegning har kostet til Kroningen 1559. 2,I,285. Paalæg [på bønder og menig almue i Hagenskov len] i Anledning af Kiøbenhavns Be­fæstning 1608. Ved R. Nyerup. 2,II,182-183. Noget om Kronens Omgang med Kirker og Kirketiender [med aktstykker 1613-34]. ved T.A. Becker. 3,VI,81-92. Gehejmeraad Enevold Parsbergs Betænkning om Tilvejebringelsen af 800,000 Dlr. til Krigens Fortsættelse 1678. Ved L. Laursen. 5,V,92-96. [Aktstykker 1846-48 til belysning af kriseforholdene og] Statens foranstaltninger over for kornkrisen 1847. Ved Georg Nørregård. 7,V,227-262. Optegnelse om de fyenske Len 1473. Ved A. Thiset. 5,II,119-126. Cantsler Claus Giordsens Optegnelser, især om de danske og norske Lehn paa Kong Frederik den Førstes Tid. Ved H. Knudsen. 2,VI,288-330. [Register over] De danske Len [og forandringerne heri] 1544-47. Ved O. Nielsen. 4,IV,191-246, 307-344. To Gienbreve paa Lehn i Jylland, udstedte af Hr. Mogens Munk. 1406. 2,VI,236-239. Eske Bille och Bergenhus Len 1534-37. [Regnskabs]Fragment i Malmø stadsarkiv. Ved Einar Bager. 8,I,177-192. Henrik Blome, Lensmand paa Hald, og hans Stridigheder med den danske Adel [breve 1540-41]. Ved A. Heise. 5,I,355-372. Kong Christian den Tredies Stadfæstelse paa Hr. Anders Bildes Møenske Lehnsbrev 1541. 2,I,27-28. Knud Gyldenstiernes Forlænings Brev paa Ørum Slot og Vestervig Kloster. 1559. 1,VI,319-320. Om Erik Munk, Befalingsmand over Nedenæs Lehn i Norge under Kong Frederich den 2den [almuens klager og herredagsdomme herom 1581-85]. Ved R. Nyerup. 2,II,183-192, 237-242. Nye efterretninger om Erik Munk til Horne [lensbreve 1570 og 1576, herredags­domme 1578 og 1585 vedkommende hans stilling som lensmand over Nedenæs len]. Ved Fr. Brandt. 3,V,332-363. Domb imellem Hans Kong. May. Christian 4 och Welb. Holger Rosenkrantz, anlan­gende Boringholmbs Lehns Administration 1646. Ved Abraham Kall. 2,II,289- 314. Synsforretning over Tranekjær Slot og Lehn 1661. Ved T.A. Becker. 3,IV,76-86. Om gammel Mynt- og Penge-Beregning i Norge, samt Jorddeling [fra en gammel håndskreven norsk lovbog]. 2,I,95-96, 107-108. Møntmester Bernt Buskes kvitteringer 1523. Ved Georg Galster. 8,II,82-84. Ill. Rigens Raads Brev, for Jørgen Kok Møntmester i Malmø, om Klippinge at mønte om­kring. 1524. 1,II,126-128. Frid. II. Forordning om Klippinge-Mønt 1564. 1,III,111-112. Brev fra K. Frederik II. til Øvrigheden i Svenborg om Klippinge og Dødsstraf for dem, som vragede denne Mynt. 1564. 2,VI,60-61. Et Brev af Rentemesteren Christoffer Valkendorff, Myntmesterren Poul Gulden an­gaaende. 1582. 2,V,120-121.     Privilegier, stadsretter, gilder og gildeskråer, søretter Danmarks Rigens Ret. En samling af gamle Retssætninger, tildeels grundede paa Her­redagsdomme [udgivet på grundlag af manuskript fra 1592]. Ved J.L.A. Kolderup­Rosenvinge. 3,I,177-221. Kong Christ. I. Privilegier for Indbyggerne i Siæland. 1454. 1,I,351-352. Kong Christ. I. Privilegier for Indbyggerne i Jylland 1466. 1,I,318-320. Fyns Vedtægt [1473] og Adelens Landemode [vedtægter 1550, 1621]. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,V,146-154.
 1. Christians I Privilegier givne Kiøbstederne i Skaane 1481. Ved Abraham Kall. 2,II,125-127.
Kong Christian den Andens Privilegier for Kiøbstederne i Sieland, Laaland, Falster, og Møen. 1521. 1,III,295-303. Kong Friderich den lstes Ordinants [for købstæderne] af Aar 1530. Ved R. Nyerup. 2,II,179-181. De Danske og Norske Kiøbsteders Klage til K. Frid. II. over de Vendiske Stæder[s la­den hånt om deres privilegier]. 1560. 1,VI,352. Holbeks gamle Stadsret, givet af Kong Erik [Menved] fornyet 1549. 2,I,87-94. Kierteminde Stads-Privilegier, udstedte af Kong Erik af Pommern 1413. 2,V,235. Kiøbstædret for Maribo, givet Aar 1488. Ved P.C. Valentin. 2,VI,223-229. Roskilde Stads Ret, stadfæstet af Kong Erik Glipping 1268. 1,V,333,344. Kong Olufs Privilegium for Stubbekiøbings Bymænd. 1386. 1,I,35-36. Kong Olufs Privilegium for Rodneby 1387. Ved Kr. Erslev. 5,I,157-161. Tudse Herreds Kalentebog [kalentestatuter og optegnelser om kalentets medlemmer og forhold 1412-1677, nedskrevet 1593-1677]. Ved Bjørn Kornerup. 7,IV,233-253. Ullerup St. Anna Gildes Skrå af 1506. Ved William Christensen. 7,I,215-225. Gildeskraa for Guds Legems Laug, eller Papegøiegildet i Aalborg. 1441 [med tilføjelser til 1616]. Ved N.M. Petersen. 3,I,89-125. To Breve fra 1482 vedrørende Guds Legems Lav i Aalborg. Ved Bjørn Kornerup. 7,IV,228-230. Guldsmedenes tydske Gildeskraa i Kiøbenhavn. 1429. Ved J.L.A. Kolderup-Rosen­vinge. 3,I,47-52. Kong Hanses Privilegier for Guldsmedene i Kiøbenhavn 1496. 1,III,331-337. Kong Christian den Andens Skraa og Skikkelse for Guldsmedene i Danmark 1515. 1,III,270-274. Privilegium for Rebvindere i Malmøe. 1412. 2,V,121-122. Skomagersvendenes Gildeskraa i Odense [o. 1405? med senere tilføjelser]. Ved J.L.A. Kolderup-Rosenvinge. 2,VI,51-60. Aabenraa Skomageres Skrå af 1496 Maj 16. Ved William Christensen. 6,VI,1-14. Skomager-Gildes Skraa i Aalborg, given af Kong Hans 1509. 1,III,230-236. Den Visbyske Waterret [fra 12. arhundrede]. 2,I,257-285. Ill. Den Gullandske Water-Recht, trykt i Kiøbenhavn 1505. 1,V,225-249. Ill. [Plattysk ud­gave af forrige titel]. En dansk Søret fra det 16de Aarhundrede. Ved J.L.A. Kolderup-Rosenvinge. 2,VI,94­-108.   Retsforhold Domme og retshandlinger vedr. enkeltpersoner, se også Indre forhold. Kulturforhold. Om Laas og Indførsel efter den gamle Rettergangs Maade [fra et håndskrift fra refor­mationstiden]. 1,I,36-37. Om Rettergangsmaaden ved de geistlige Retter, af Biskop Knud [håndskrift fra slutningen af det 15. arhundrede]. Ved J .L.A. Kolderup-Rosenvinge. 2,VI,179-205. Tre Documenter [gældsbrev 1483, fæstebrev 1494, mageskiftebrev 1588], indeholdende Bidrag til den danske Retshistorie. Ved C.C. Rafn. 2,VI,77-80. [Brev om] Indførsel i et Huus 1493. Ved T.A. Becker. 3,IV,328. Ærkebiskop Birgers Protest imod Skaane Landsthings Flytning fra Lund til Lands-krone. [Brev] 1514. 4,I,184. En Dom af 1515 [om forholdet mellem tjener og herre]. 2,III,69-70. En Dom afsagt af nogle Norges Riges Raad 1533 [om borgen for en anklaget]. 1,VI,182-186. Tre Documenter [tingsvidne 1550, sandemændsbrev 1558, mageskiftebrev 1571], som Bidrag til den danske Retshistorie i det 16de Aarhundrede. Ved C.C. Rafn. 2,VI,135- 140. Oplysninger til [injurie]Dommen over Mester Jakob Nielsen [1586]. Ved J.L.A. Kolde­rup-Rosenvinge. 3,III,169-175. Dommen over Jakob Nielsen, se også under Personalhistorie. Regjeringsraadernes Svar [1588] til Landsdommerne i Nørrejydland, angaaende disses Bestilling efter Frederik den Andens Død. 2,IV,153-155. Lykkelig er den, der kan erholde sin ret uden proces. Amtmændenes syn på forslaget om indførelsen af forligskommissioner i 1790. Ved Karl Peder Pedersen. 50,29-66. Københavns Politi 1839. Om 81 engelske spørgsmål til Københavns Politi, og om de svar, der blev givet på dem. Ved Karl Peder Pedersen. 51,243-288. Hær og flåde Eske Bildes Krigs-Artikle, udgivne i Bergen 1536. 1,V,355-359. Kong Christian den Tredies Skibs-Artikle 1536. 1,V,12-17. Kong Christian den 4des Artickle for det Danske Krigsfolk eller Landsknegte, dateret 10 April 1611 tilligemed hans Krigs-Ordning eller Rytter-Ret, samt Ridder-Ret, uden Aar og Dag, begge af Cancelliets Arkiv (Siellandske Register No. 15 Folio 334a til 360a). Ved Halv. Andersen. 2,III,161-197. Skibs-Artikle for den Danske Flode, som under Admiral Mogens Ulfeld gik i Øster­Søen, 1611. 1,I,211-217. [Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. H.] Kong Christian 4des Anordninger, Landmilitien i Danmark angaaende, i Aarene 1615-27, samt om Landeværnet 1612. Ved R. Nyerup. 2,II,161-176. Christ. IVti brev [1644] om Christi Daab, som skulle males bag paa det Skib Trefoldig­hed. 1,I,256. Bidrag til den Dansk-Norske Hærs Historie i Midten of det 17. Aarhundrede [bestallinger vedr. den norske hær 1646-60]. Ved H.J. Huitfeldt-Kaas. 5,III,248-271. Rigens Marsk Anders Billes Betænkninger om Danmarks Forsvarsvæsen 1646-47. Ved Kr. Erslev. 5,I,276-288. En Betænkning [fra Georg eller Gotfred Hoffmann?] om Danmarks Fæstningsforsvar 1655. Ved Vilh. Lorenzen. 7,V,203-215. Indstilling [fra Hans Schack] og Resolution [af Chr. V] om militære Forfremmelser i Septbr. 1673, nærmest i Norge. Ved C.F. Bricka. 5,IV,189-192. Dr. Christian Foss’ Beretning om Sundhedstilstanden ved Felthæren i Skaane 1677. Ved J.C.W. Hirsch. 5,VI,270-272. Breve fra Iver Huitfeldt [1695