Menu Luk

Abonnement på Danske Magazin kan tegnes for 200 kr. pr. bind (løssalgsprisen er 250 kr. for seneste bind), hvortil kommer forsendelse, ved henvendelse via kontakt

I butikken sælges hæfter tilbage til 1958. Men på lager haves tidligere hæfter af Danske Magazin tilbage til år 1900 (enkelte hæfter er dog udsolgt).
Ældre hæfter: 25 kr. pr. hæfte + porto. ved henvendelse via kontakt.

Alle udgivne magaziner er også at finde publiceret online på hjemmesidens forside.

Kategorier
Filters Sort
Danske Magazin – 8. række – Bind 1 (1957-1961)
DKK100.00
Danske Magazin – 8. række – Bind 2 (1962-1965)
DKK100.00
Danske Magazin – 8. række – Bind 3 (1967-1970)
DKK100.00
Danske Magazin – 8. række – Bind 4 (1971-1974)
DKK100.00
Danske Magazin – 8. række – Bind 5 (1976-1989)
DKK100.00
Danske Magazin – 8. række – Bind 6 (1991-1995)
DKK100.00
Danske Magazin – 9. række – Bind 1, hæfte 1 (1997)

Brevveksling mellem Edvard Brandes og Mogens Frijs, Om Selskabets Vignet mm.

DKK75.00
Danske Magazin – 9. række – Bind 1, hæfte 2 (1999)

Vinstrups kroningstale, Jens Grand m.m.

DKK75.00
Danske Magazin – 9. række – Bind 1, hæfte 3 (2002)

Venstrepolitikerne Høgsbro og Holm m.m.

DKK75.00
Danske Magazin – 9. række – Bind 1, hæfte 4 (2004)

Limhavnsbrevene, Jürgensen Thomsen og Jakob Reichel m.m.

DKK75.00
Danske Magazin – Bind 50, hæfte 1 (2006)

Skolevisitatser 1871-1894, Frits Clausen og DNSAP m.m.

DKK75.00
Danske Magazin – Bind 50, hæfte 2 (2008)

Peter von Scholten 1827, jødespørgsmålet i Danmark 1940-1943 m.m.

DKK75.00
Danske Magazin – Bind 51, hæfte 1 (2010)

Københavns politi 1839, professorvælde 1960 m.m.

DKK75.00
Danske Magazin – Bind 51, hæfte 2 (2012)

Slavehandel på trekantruten 1771, Caroline Mathildes bøger m.m.

DKK75.00
Danske Magazin – Bind 52, hæfte 1 (2014)

Københavns belejring 1658, Den proletariske Friskole 1873-1974 m.m.

DKK75.00
Danske Magazin – Bind 52, hæfte 2 (2017)

Guldkysten i 1700-tallet, tyske stemningsberetninger 1940-1942 m.m.

DKK100.00
Danske Magazin – Bind 53 (2019)

Slaveri i København, Adeligt bryllup 1597 m.m.

DKK100.00

Pris
Filtrer
Kategorier
Filters Sort
Abraham Lehns Indtægts- og Udgiftsbog 1718-1720

Udgivet af Kirsten Bendixen. 1963.

DKK25.00
Acta Pontificum Danica – Pavelige Aktstykker vedrørende Danmark 1316-1536. I-VI

Pavebrevene er nummereret 1 til 5209 og en kort ekstrakt efterfølges af den latinske tekst. Hvert bind afsluttes med et register. Ved L. Moltesen og Alfr. Krarup og Johs. Lindbæk.

DKK200.00
Breve fra Jacob Langebek, udgivne til Erindring om Selskabets Stiftelse den 8. Januar 1745

Ved Holger Fr. Rørdam. 1895.

DKK25.00
Danske politiske Breve fra 1830erne og 1840erne. I-IV

Ved Povl Bagge, Povl Engelstoft og Johs. Lomholt-Thomsen.

DKK200.00
De ældste danske Arkivregistraturer, 5. bind

Udgivne af William Christensen. 1910.

DKK25.00
Det kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie 1745 – 8. januar 1945

Ved Bjørn Kornerup.

DKK25.00
Dronning Christines Hofholdningsregnskaber

Løst omslag, Udgivne af William Christensen. 1904.

DKK25.00
Kong Chr. VIII.s Breve 1801-1839, Frederik VI. Bind 1.

Udgivet af Anders Monrad Møller. 2011

DKK150.00
Kong Chr. VIII.s Breve 1801-1839, Frederik VI. Bind 2.

Udgivet af Anders Monrad Møller. 2011

DKK150.00
Kong Chr. VIII.s Breve 1801-1839, Frederik VI. Bind 3

Udgivet af Anders Monrad Møller. 2014

DKK200.00
Kong Chr. VIII.s Breve 1813-1848, Augustenborgerne. Bind 1-6

Udgivet af Anders Monrad Møller under medvirken af Otto Madsen. 2005-2008

DKK399.98
Kong Chr. VIII.s Dagbøger og Optegnelser, IV. 1.-3. del. (1839-48) Udgivet af Anders Monrad Møller. 1995

Udgivet af Anders Monrad Møller. 1995.

DKK100.00
Kong Christian VIII.s Breve 1796-1813 I-II

Udgivet af Axel Linvald under medvirken af Albert Fabritius. 1965.

DKK75.00
Kong Christian VIII.s Dagbøger og Optegnelser (1799-1839) – 4 bind

I (1799-1814), II. 1. del (1815-21),  II. 2. del (1821-22),  III (1823-39), Udgivet af Axel Linvald m.fl. 1943

DKK100.00
Ove Høegh Guldbergs og arveprins Frederiks brevveksling med Peter Christian Schumacher 1778-1807

Ved J. O. Bro Jørgensen. 1972

DKK50.00

Om selskabets udgivelser

Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie har igennem hele sin levetid nok været en selvsupplerende forening, men har til gengæld gennem alle årene udsendt talrige skrifter til glæde for omverdenen.

Helt fra begyndelsen i midten af 1700-tallet har Danske Magazin været flagskibet, som, hvad indholdet angår, nærmere er omtalt andetsteds her på hjemmesiden. Fra begyndelsen udkom det hæfte efter hæfte, som efterhånden kunne samles til bind og med seks bind til en række. Ved 250 års jubilæet kunne der fremvises hele otte rækker à seks bind lig med 48 statelige bind Danske Magazin. Herefter påbegyndtes da 9. række, men efterhånden fandt man i forstanderskabet, at systemet med bind og rækker var en smule uhåndterligt, så man gik først over til fortsat nummererede bind (bind 49, 50 og 51 etc.), hver bestående af to hæfter. Og siden 2016 har hver udgivelse simpelthen udgjort et bind for sig.

En række skrifter af meget af meget forskellig art har igennem årene set dagens lys. Af dem, der stadig kan erhverves, kan nævnes følgende.

Christian VIII.s dagbøger, optegnelser og breve

En helt særlig karakter har det store udgivelsesprojekt der har domineret i en menneskealder: Christian VIII.s dagbøger, optegnelser og breve, som blev påbegyndt i 1929. Også om dette er skrevet mere andetsteds her på hjemmesiden; men det første bind af dagbøgerne udkom i 1941, mens det tredelte sidste kom i 1995. De to første brevbind så dagens lys i 1965, mens det foreløbigt sidste publiceredes sent på året 2014. Herefter tyder meget på, at der vil indtræde en pause, så der kan pustes ud. Men før eller siden skal der nok være en eller anden, der gerne vil i lag med de mange endnu ikke publicerede breve til og især fra Christian VIII.

Det kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie 1745-1945

Selskabets daværende sekretær Bjørn Kornerup udgav ved Selskabets 200-års jubilæum i 1945 denne bog. Den indeholder tre afdelinger: En fremstilling af Selskabets historie, en fortegnelse over Selskabets publikationer og en fortegnelse over Selskabets medlemmer.

Danske politiske Breve fra 1830’erne og 1840’erne

Disse fire bind, udgivet af Povl Bagge, Povl Engelstoft og Johs. Lomholt-Thomsen 1945-1958, indeholder et udvalg af privatbreve af betydning for periodens indrepolitiske forhold i Danmark, altså “det frie forfatningslivs forberedelse og grundlæggelse i kongeriget”. Breve bl.a. fra J. C. Drewsen, J. B. S. Estrup, Orla Lehmann, D. G. Monrad, J. P. Mynster, P. Vedel og A. S. Ørsted belyser tidens anskuelser og stemninger.

Ove Høegh Guldbergs og arveprins Frederiks brevveksling med Peter Christian Schumacher 1778-1807
 J. O. Bro-Jørgensen udgav i 1972 dette bind med et par hundrede breve vekslet mellem to vigtige politiske personligheder før og efter regeringsskiftet 1784, nemlig gehejmestatsminister og senere amtmand Ove Høegh Guldberg og hans fortrolige, diplomaten P. C. Schumacher (samt en håndfuld breve fra arveprinsen til Schumacher).
 
Abraham Lehns Indtægts- og Udgiftsbog 1718-1720

Udgiftsbogen er udgivet af Kirsten Bendixen i 1964. Abraham Lehn (1701-1757) var en meget velhavende ung mand, da han førte sit detaljerede regnskab, og det indeholder blandt andre mange poster af kulturhistorisk værdi.

Breve fra Jacob Langebek
Brevene blev “udgivne til Erindring om Selskabets Stiftelse den 8. Januar 1745” af Holger Fr. Rørdam i 1895. Den arbejdsomme historiker Langebek var stifter af Selskabet. Hans korrespondance 1735-1775 viser hans store netværk, som blandt andre inkluderede J. L. Holstein, Fr. Rostgaard og P. F. Suhm.
 
Dronning Christines Hofholdningsregnskaber

De omfattende regnskaber er udgivet i 1904 af William Christensen, og de omfatter perioden 1496-1521. Dronning Christine var gift med kong Hans, og hendes hofholdningsregnskaber drejer sig navnlig om udgifter af mere personlig art, vedrørende hende selv og hendes hofs personale.

 
De ældste danske Arkivregistraturer, 5. bind

Seriens i alt fem bind indeholder fortegnelser over kongelige og klostres arkivers indhold på renæssancetiden. Kilderne vedrører mestendels adkomster, kvittancer og andet vedrørende gods- og ejendomsbesiddelse.

 
Acta Pontificum Danica. Pavelige Aktstykker vedrørende Danmark 1316-1536

I alt omfatter denne udgave seks bind, udgivet 1904-1915 af L. Moltesen, Alfred Krarup og Johs. Lindbæk. Det drejer sig om tilsammen 6.500 pavebreve og lignende aktstykker, som udgiverne har gravet frem i Vatikanets arkiv, og som vedrører Danmark, den danske kirkeprovins eller danske personer indtil reformationen. Hver kilde er gengivet med en kort regest på dansk og selve kildeteksten på originalsproget (som regel latin). Emnerne er bl.a. embedsudnævnelser, kvitteringer for servispenge (bestallingsafgifter), afladsbreve og stadfæstelse af privilegier.