Menu Luk

Kong Christian den Førstes Haandfestning, dat. Hadersleff 1448 paa S. Egidii Dag. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,127-128.

Christian Friis’s  Kanslered 1596. Ved Holger Fr. Rørdam. 22 / 4,IV,349-350.

Kong Frid. III. Anordning om Rang imellem sine Ministre og Raad i Stolene i Kirken 1662. 5 / 1,V,32.

Den Norske Adels Privilegier, givne af Christ. IV. 1591 [med Frederik II.s forsikring til den norske adel og laugmændene 1582]. 3 / 1,III,113-125.

Kong Frid. III. Privilegier for Adelen i Norge 1648. 3 / 1,III,368-370.

Den danske Adels Hartkorn i Kristian den fjerdes Tid [1625 og 1638. Fortegnelser på basis af samtidige lister og jordebogsekstrakter]. Ved Kr. Erslev. 25 / 5,I,161-190.

Bidrag til Adelens Historie i Frederik den Tredies Tid [fortegnelse 1653 over de enkelte adeliges ydelser i krigstid]. Ved C.P. Paludan-Müller. 14 / 3,II,118-128.

Povel Matthissøns Vaaben og Adels-Brev, givet af Kong Erik af Pomern 1433. 2 / 1,II,33- 36. Ill.

Niels Nielsøns Vaaben og Adels-Brev, givet af Kong Erik af Pomern. 1433. 1 / 1,I,97-99. Ill.

Niels Madsøns Vaaben og Adels-Brev, givet af Kong Hans 1497. 3 / 1,III,161-63. Ill.

Den Ærbødighed, der 1621 vistes mod en Præst og hvorpaa denne kunde gjøre For­dring [tingsvidne]. Ved T.A. Becker. 18 / 3,VI,95-96.

[Tingsvidner om] To Bønders Udviisning af deres Fæstegaarde [i Ferslev, Horns herred] 1487-88. Ved T.A. Becker. 17 / 3,V,20-21.

De ”rige Bønder” i Nordsjælland [vurderinger til skatteansættelser for Try og Holbo herreder] i Kristiern den Andens Tid. Ved O. Nielsen. 26 / 5,II,38-52

[Kongebrev 1561 om skat af] Ugedagsmænd. Ved T.A. Becker. 17 / 3,V,171-172.

Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. C. En Hoverieforening fra Aar 1578 [mellem Jørgen Marsvin og nogle bønder]. Ved R. Nyerup. 8 / 2,II,156-157.

[Aktstykker 1623-25] Om Afløsning af Kongeægter og Hoveri paa Krongodset Aar 1623 og 1625. Ved T.A. Becker. 16 / 3,IV,139-171, 241-262.

[Indberetning til kansler Christian Friis] Om Arbeidspenge [på krongodset] i Skaane 1624. Ved T.A. Becker. 17 / 3,V,9-10.

[Indberetning til kansler Christian Friis] Orn Arbeidspenge [på krongodset] af Viborg og Aalborg Stifter 1625. Ved T.A. Becker. 17 / 3,V,10-16.

Ansøgning [til kansler Christian Friis] fra Bønderne i Roeskilde Len om Arbeidspenge at svare. 1626. Ved T.A. Becker. 17 / 3,V,16-17.

[Rigsrådets betænkning] Om Ægter og Arbeidspenge 1637. Ved T.A. Becker. 3,V,17-19. Klager fra Bonderne i Hindsgavl Len over deres lensmænd og over den store Forhøielse i de dem fra Arilds Tid af paahvilende Byrder. 1648-49. Ved T.A. Becker. 17 7 3,V,149-171.

Nogle Aktstykker angaaende ”Selvejere”, ”Jordegne” [‘s rettigheder fra Koldingegnen 1725]. Ved K.C. Rockstroh. 35 / 6,V,357-369.

En Overdragelse af en Vorned 1747 [overdragelsesdokument]. 22 / 4,IV,286.

En egenhændig Skrivelse [1767] fra Kong Christian den Syvende til Statsminister Grev Otto Thott [angående vornedskab]. Ved J.F.W. Schlegel. 11 / 2,V,155-157.

Betænkning af Reverdil om Landboforholdene i Danmark (20. September 1767). Ved Edvard Holm. 29 / 5,V,1-7.

Brev fra Ove Høegh Guldberg, til Grev M.G. Rosencrone, Aarhus 10. Decbr. 1790 [i anledning af den jyske proprietærfejde]. Ved Aage Friis. 38 / 7,II,192-194.

Christopher Parsbergs Hofholdningsregnskaber 1447. Ved Georg Galster. 42 / 7,VI,204-220.

Fortegnelse fra 1482 over smykker, tilhørende dronning Dorothea. Ved Emilie Ander­sen. 42 / 7,VI,139-144.

Et Brev af Kong Hans om Viindruer af Kongens Viingaard, m.m. 1510. Ved G.J. Thor­kelin. 11 / 2,V,124.

Kong Christiern II. Instrux for Kiøgemesteren, Skienken, Forbitzeren, Foermasken, Doresvenden, Cancelleren og Capellanen. 7 / 2,I,307-318.

Udkast til Instruxer for nogle Hofembedsmend fra Christian den Andens Tid. Ved N.M. Petersen. 13 / 3,I,158-163.

Nogle K. Friderik den Førstes Breve [1524-26] mest om Klædedragten [Ved hoffet]. 6 / 1,VI,188-190.

Fortegnelse over Kong Frederik den Førstes Efterladenskab af Guldkiæder, Klenodier, Guld, Sølv og rede Penge. 1533. Ved C. Molbech. 12 / 2,VI,65-70.

Inventarium over Krogen 1536. Ved Francis Beckett. 36 / 6,VI,14-17.

Endeel flere Kong Christ. III. Breve [1537-51] om de Tiders Hof-Klæder [især ved bryllupper o.lign.], Smykker, Gevær etc. 5 / 1,V,4-12.

Christian III. Hof-Ordning 1538. 7 / 2,I,248-254.

Tegning af en Hof-Klædning i K. Christ. III. Tid 1543 [med et brev om påklædningen ved prinsesse Elisabeths bryllup]. 5 / 1,V,1-4. Ill.

Fortegnelse paa Kong Christ. III. Sølv og Credentz 1557. 5 / 1,V,360-364.

Friderich 2dens Missive til Købstederne Malmøe, Helsingøer, Landskrone, Kiøge, Roeskilde og Kiøbenhavn om at laane sig Tinfade, Tintallerkener m.m. til fore­staaende Kroning 1559. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,56-57.

Kong Frederik den Andens Hof-Mandtal og Spise-Ordning 1564. 11 / 2,V,61-73.

Kong Frid. II. Trabanten-Artikle [artikler for livgarde]. 1571. 5 / 1,V,17-22.

Brev om aarlig Genant for Jacob Seefeld, Kong Frederik den Andens Gøgler. 1579. 12 / 2,VI,47-48.

To Kongebreve om illuminerede Evangeliebøger [som skal trykkes til kongen]. 26 ja­nuar og 8 Februar 1588. 19 / 4,I,362-363.

Jonas Charisius’ [regnskab, kvitteret 1610, over] Indkøb af Malerier og Musikinstrumenter [til kongen] i Nederlandene 1607-8. Ved Eiler Nystrøm. 30 / 5,VI,225-236.

Instruks for en kongelig kapelmester anno 1740. Ved Anders Monrad Møller. 52 / 52,101-109.

Uddrag af Viinkielder- og Fadebuurs-Regnskabet ved Enkedronning Sophies Hof paa Nykiøbing Slot 1626-1627. Ved L. Engelstoft. 12 / 2,VI,330-336.

Tvende Bidrag til Hofholdningens Historie under Kong Christian IV. [fortegnelse over klæde m.v. til kongedøtrene] 1634 og [fortegnelse over føde- og drikkevarer til prins Christians hofholdning] 1647. Ved C. Molbech. 11 / 2,V,73-76.

[Reglement over] K. Christian IV. Hof-Stats aarlige,Besolding, som den af Rentekame­ret blev betalt omtrent 1642 [til såvel hoffolk son andre kongeligt lønnede i admini­strationen m.m.]. 5 / 1,V,202-213.

Museografiske Meddelelser. I [kongebrev 1648 om betaling af to malerier af Adrian van der Venne]. Ved Louis Bobé. 30 / 5,VI,378-379.

Museografiske Meddelelser. II [brev fra Johan Moritz af Nassau til Frederik III 1654 angående malerier af brasilianske indianere]. Ved Louis Bobé. 30 / 5,VI,379-381.

Fortegnelse[r 1664-1666/68] over Klæder, Vaaben m.m., som have tilhørt Kong Frederik den Tredie. Ved Bernhard Olsen. 26 / 5,II,349-361.42 / 

Tvende Bidrag til Oplysning om Finantsvæsenets Tilstand paa Kong Hanses og Kong Frederik den Førstes Tid [udaterede aktstykker om indtægternes formindskelse si­den kong Hans’ tid og om indtægterne til Københavns slot]. Ved N. M. Petersen. 13 / 3,I,136-139.

Kong Hans’s og Dronning Christines Regnskabsbøger [1487]. 19 / 4,I,65-90, 172-183.

Dronning Christines Brevbog 1504-1511, Livgedinget vedkommende. 23 / 4,V,82-95.

Register over de danske Slotte, Lehn og Kiøbsteder, der laae til Kongens Fadebuur i Kong Frederik den Førstes Tid, m.v. (1523). Ved H. Knudsen. 2,VI,270-287. Regnskabsbog over Indtægten af Landehjælpen 1524-1526. 20 / 4,II,34-60.

Frid. I. Befaling til Eske Bilde om Dronning Sophies aarlige Rettighed af Jemteland 1531. 5 / 1,V,367-368.

Beregning over hvad gammel Torvs Brolegning har kostet til Kroningen 1559. 7 / 2,I,285.

Paalæg [på bønder og menig almue i Hagenskov len] i Anledning af Kiøbenhavns Be­fæstning 1608. Ved R. Nyerup. 8 / 2,II,182-183.

Noget om Kronens Omgang med Kirker og Kirketiender [med aktstykker 1613-34]. ved T.A. Becker. 18 / 3,VI,81-92.

Gehejmeraad Enevold Parsbergs Betænkning om Tilvejebringelsen af 800,000 Dlr. til Krigens Fortsættelse 1678. Ved L. Laursen. 29 / 5,V,92-96.

[Aktstykker 1846-48 til belysning af kriseforholdene og] Statens foranstaltninger over for kornkrisen 1847. Ved Georg Nørregård. 41 / 7,V,227-262.

Optegnelse om de fyenske Len 1473. Ved A. Thiset. 26 / 5,II,119-126.

Cantsler Claus Giordsens Optegnelser, især om de danske og norske Lehn paa Kong Frederik den Førstes Tid. Ved H. Knudsen. 12 / 2,VI,288-330.

[Register over] De danske Len [og forandringerne heri] 1544-47. Ved O. Nielsen. 22 / 4,IV,191-246, 307-344.

To Gienbreve paa Lehn i Jylland, udstedte af Hr. Mogens Munk. 1406. 12 / 2,VI,236-239.

Eske Bille och Bergenhus Len 1534-37. [Regnskabs]Fragment i Malmø stadsarkiv. Ved Einar Bager. 43 / 8,I,177-192.

Henrik Blome, Lensmand paa Hald, og hans Stridigheder med den danske Adel [breve 1540-41]. Ved A. Heise. 25 / 5,I,355-372.

Kong Christian den Tredies Stadfæstelse paa Hr. Anders Bildes Møenske Lehnsbrev 1541. 7 / 2,I,27-28.

Knud Gyldenstiernes Forlænings Brev paa Ørum Slot og Vestervig Kloster. 1559. 6 / 1,VI,319-320.

Om Erik Munk, Befalingsmand over Nedenæs Lehn i Norge under Kong Frederich den 2den [almuens klager og herredagsdomme herom 1581-85]. Ved R. Nyerup. 8 / 2,II,183-192, 237-242.

Nye efterretninger om Erik Munk til Horne [lensbreve 1570 og 1576, herredags­domme 1578 og 1585 vedkommende hans stilling som lensmand over Nedenæs len]. Ved Fr. Brandt. 17 / 3,V,332-363.

Domb imellem Hans Kong. May. Christian 4 och Welb. Holger Rosenkrantz, anlan­gende Boringholmbs Lehns Administration 1646. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,289- 314.

Synsforretning over Tranekjær Slot og Lehn 1661. Ved T.A. Becker. 16 / 3,IV,76-86.

Om gammel Mynt- og Penge-Beregning i Norge, samt Jorddeling [fra en gammel håndskreven norsk lovbog]. 7 / 2,I,95-96, 107-108.

Møntmester Bernt Buskes kvitteringer 1523. Ved Georg Galster. 44 / 8,II,82-84. Ill.

Rigens Raads Brev, for Jørgen Kok Møntmester i Malmø, om Klippinge at mønte om­kring. 1524. 2 / 1,II,126-128.

Frid. II. Forordning om Klippinge-Mønt 1564. 3 / 1,III,III-112.

Brev fra K. Frederik II. til Øvrigheden i Svenborg om Klippinge og Dødsstraf for dem, som vragede denne Mynt. 1564. 12 / 2,VI,60-61.

Et Brev af Rentemesteren Christoffer Valkendorff, Myntmesterren Poul Gulden an­gaaende. 1582. 11 / 2,V,120-121.

Danmarks Rigens Ret. En samling af gamle Retssætninger, tildeels grundede paa Her­redagsdomme [udgivet på grundlag af manuskript fra 1592]. Ved J.L.A. Kolderup­Rosenvinge. 13 / 3,I,177-221.

Kong Christ. I. Privilegier for Indbyggerne i Siæland. 1454. 1 / 1,I,351-352.

Kong Christ. I. Privilegier for Indbyggerne i Jylland 1466. 1 / 1,I,318-320.

Fyns Vedtægt [1473] og Adelens Landemode [vedtægter 1550, 1621]. Ved Holger Fr. Rørdam. 23 / 4,V,146-154.

  1. Christians I Privilegier givne Kiøbstederne i Skaane 1481. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,125-127.

Kong Christian den Andens Privilegier for Kiøbstederne i Sieland, Laaland, Falster, og Møen. 1521. 3 / 1,III,295-303.

Kong Friderich den lstes Ordinants [for købstæderne] af Aar 1530. Ved R. Nyerup. 8 / 2,II,179-181.

De Danske og Norske Kiøbsteders Klage til K. Frid. II. over de Vendiske Stæder[s la­den hånt om deres privilegier]. 1560. 6 / 1,VI,352.

Holbeks gamle Stadsret, givet af Kong Erik [Menved] fornyet 1549. 2,I,87-94. Kierteminde Stads-Privilegier, udstedte af Kong Erik af Pommern 1413. 2,V,235. Kiøbstædret for Maribo, givet Aar 1488. Ved P.C. Valentin. 12 / 2,VI,223-229.

Roskilde Stads Ret, stadfæstet af Kong Erik Glipping 1268. 5 / 1,V,333,344.

Kong Olufs Privilegium for Stubbekiøbings Bymænd. 1386. 1 / 1,I,35-36.

Kong Olufs Privilegium for Rodneby 1387. Ved Kr. Erslev. 25 / 5,I,157-161.

Tudse Herreds Kalentebog [kalentestatuter og optegnelser om kalentets medlemmer og forhold 1412-1677, nedskrevet 1593-1677]. Ved Bjørn Kornerup. 40 / 7,IV,233-253.

Ullerup St. Anna Gildes Skrå af 1506. Ved William Christensen. 37 / 7,I,215-225.

Gildeskraa for Guds Legems Laug, eller Papegøiegildet i Aalborg. 1441 [med tilføjelser til 1616]. Ved N.M. Petersen. 13 / 3,I,89-125.

To Breve fra 1482 vedrørende Guds Legems Lav i Aalborg. Ved Bjørn Kornerup. 40 / 7,IV,228-230.

Guldsmedenes tydske Gildeskraa i Kiøbenhavn. 1429. Ved J.L.A. Kolderup-Rosen­vinge. 13 / 3,I,47-52.

Kong Hanses Privilegier for Guldsmedene i Kiøbenhavn 1496. 3 / 1,III,331-337.

Kong Christian den Andens Skraa og Skikkelse for Guldsmedene i Danmark 1515. 3 / 1,III,270-274.

Privilegium for Rebvindere i Malmøe. 1412. 11 / 2,V,121-122.

Skomagersvendenes Gildeskraa i Odense [o. 1405? med senere tilføjelser]. Ved J.L.A. Kolderup-Rosenvinge. 12 / 2,VI,51-60.

Aabenraa Skomageres Skrå af 1496 Maj 16. Ved William Christensen. 6,VI,1-14. Skomager-Gildes Skraa i Aalborg, given af Kong Hans 1509. 3 / 1,III,230-236.

Den Visbyske Waterret [fra 12. arhundrede]. 7 / 2,I,257-285. Ill.

Den Gullandske Water-Recht, trykt i Kiøbenhavn 1505. 5 / 1,V,225-249. Ill. [Plattysk ud­gave af forrige titel].

En dansk Søret fra det 16de Aarhundrede. Ved J.L.A. Kolderup-Rosenvinge. 12 / 2,VI,94­-108.

Domme og retshandlinger vedr. enkeltpersoner, se også Indre forhold. Kulturforhold.

Om Laas og Indførsel efter den gamle Rettergangs Maade [fra et håndskrift fra refor­mationstiden]. 1 / 1,I,36-37.

Om Rettergangsmaaden ved de geistlige Retter, af Biskop Knud [håndskrift fra slutningen af det 15. århundrede]. Ved J .L.A. Kolderup-Rosenvinge. 12 / 2,VI,179-205.

Tre Documenter [gældsbrev 1483, fæstebrev 1494, mageskiftebrev 1588], indeholdende Bidrag til den danske Retshistorie. Ved C.C. Rafn. 12 / 2,VI,77-80.

[Brev om] Indførsel i et Huus 1493. Ved T.A. Becker. 16 / 3,IV,328.

Ærkebiskop Birgers Protest imod Skaane Landsthings Flytning fra Lund til Lands-krone. [Brev] 1514. 19 / 4,I,184.

En Dom af 1515 [om forholdet mellem tjener og herre]. 9 / 2,III,69-70.

En Dom afsagt af nogle Norges Riges Raad 1533 [om borgen for en anklaget]. 6 / 1,VI,182-186.

Tre Documenter [tingsvidne 1550, sandemændsbrev 1558, mageskiftebrev 1571], som Bidrag til den danske Retshistorie i det 16de Aarhundrede. Ved C.C. Rafn. 12 / 2,VI,135- 140.

Oplysninger til [injurie]Dommen over Mester Jakob Nielsen [1586]. Ved J.L.A. Kolde­rup-Rosenvinge. 15 / 3,III,169-175.

Dommen over Jakob Nielsen, se også under Personalhistorie.

Regjeringsraadernes Svar [1588] til Landsdommerne i Nørrejydland, angaaende disses Bestilling efter Frederik den Andens Død. 10 / 2,IV,153-155.

Lykkelig er den, der kan erholde sin ret uden proces. Amtmændenes syn på forslaget om indførelsen af forligskommissioner i 1790. Ved Karl Peder Pedersen. 50 / 50,29-66.

Københavns Politi 1839. Om 81 engelske spørgsmål til Københavns Politi, og om de svar, der blev givet på dem. Ved Karl Peder Pedersen. 51 / 51,243-288.

Eske Bildes Krigs-Artikle, udgivne i Bergen 1536. 5 / 1,V,355-359.

Kong Christian den Tredies Skibs-Artikle 1536. 5 / 1,V,12-17.

Kong Christian den 4des Artickle for det Danske Krigsfolk eller Landsknegte, dateret 10 April 1611 tilligemed hans Krigs-Ordning eller Rytter-Ret, samt Ridder-Ret, uden Aar og Dag, begge af Cancelliets Arkiv (Siellandske Register No. 15 Folio 334a til 360a.). Ved Halv. Andersen. 9 / 2,III,161-197.

Skibs-Artikle for den Danske Flode, som under Admiral Mogens Ulfeld gik i Øster­Søen, 1611. 1 / 1,I,211-217.

[Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. H.] Kong Christian 4des Anordninger, Landmilitien i Danmark angaaende, i Aarene 1615-27, samt om Landeværnet 1612. Ved R. Nyerup. 8 / 2,II,161-176.

Christ. IVti brev [1644] om Christi Daab, som skulle males bag paa det Skib Trefoldig­hed. 1 / 1,I,256.

Bidrag til den Dansk-Norske Hærs Historie i Midten of det 17. Aarhundrede [bestallinger vedr. den norske hær 1646-60]. Ved H.J. Huitfeldt-Kaas. 27 / 5,III,248-271.

Rigens Marsk Anders Billes Betænkninger om Danmarks Forsvarsvæsen 1646-47. Ved Kr. Erslev. 25 / 5,I,276-288.

En Betænkning [fra Georg eller Gotfred Hoffmann?] om Danmarks Fæstningsforsvar 1655. Ved Vilh. Lorenzen. 41 / 7,V,203-215.

Indstilling [fra Hans Schack] og Resolution [af Chr. V] om militære Forfremmelser i Septbr. 1673, nærmest i Norge. Ved C.F. Bricka. 28 / 5,IV,189-192.

Dr. Christian Foss’ Beretning om Sundhedstilstanden ved Felthæren i Skaane 1677. Ved J.C.W. Hirsch. 30 / 5,VI,270-272.

Breve fra Iver Huitfeldt [1695-1710 om flådeforhold og fra hans enke 1711-12]. Ved H.J. Huitfeldt-Kaas. 25 / 5,I,72-126.

Kong Christian VI’s egenhændige Breve til Greve Frederik Danneskjold-Samsøe 1734-45 [bl. a. om flåde-, industri- og handelsforhold]. Ved J. Estrup. 29 / 5,V,155-200, 331-404.

Kong Christian VIs egenhændige Breve [1741-46 navnlig vedr. hærens forhold] til Overkrigssekreter Michael Numsen. Ved Louis Bobé. 32 / 6,II,330-365.

General Huths Ansættelse i Danmark [aktstykker 1762-71]. Ved Holger Hansen. 33 / 6,III,337-352.

Erik af Pommerns Bekræftelse[sbrev] paa Dronning Margarethas Gaver til Kirker og Klostere 1401. Ved E.C. Werlauff. 11 / 2,V,1-8.

Tvende Svenske Breve om Aflad etc. skrevne fra Rom til Hr. Aage Axelson og hans Frue, omtrent 1470. 1 / 1,I,100-102.

Udkastning til tvende K. Christian den Andens Anordninger om Kirke- og Skole-Sager. 6 / 1,VI,359-367.

Kirkestormen i København 1530. Kilder og studier. Ved Kaare Rilbner Jørgensen. 48 / 8,VI,337-371.

[Om] En liden Indgang udi Skriften etc. fordansket af Peder Borgsmed, og trykt i Vi­borg 1530. 3. Ark in 8vo. 1 / 1,I,157-160.

En græselig ond Tidende om den Papistiske Messe. Trykt 1533. 21/2 Ark in 8. 2 / 1,II,53-64, 84-95, 103-107.

En Satire paa de Papistiske Ceremonier, trykt i Reformations-Tiden. 2 / 1,II,149-157.

Et Skrift imod de Lutherske og de Høilærde i Kiøbenhavns Universitet, skrevet kort efter Reformationen fra eet af Dom Capitlerne [1544]. 5 / 1,V,260-273.

Christiani III. Forordning om Jomfru-Klostere. 1545. 1 / 1,I,191-192.

P. Palladii Tractat om de Stykker, som Guds Ord skal holdes ved Magt med. Kiø­benh. 1553. 3 / 1,III,53-61.

Kong Christ. III. Forordning, at Fremmede, som komme i Riget, skal overhøres om deres Troe. 1554. 5 / 1,V,223-224.

Hr. Arvid Pedersøns tre Psalmer, trykte i Kiøbenhavn 1554. 5 / 1,V,345-352.

Det theologiske Facultets Betænkning [fra omkring 1630] om den, der sigtes og fældes for Hoer-Sag, og Gierningen dog stadig benegter, bør udelukkes af Guds Meenig­hed og Diævelen overantvordes. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,223-224.

Jacob Madsens og Laurits Brockenhus’ visitatsberetning for Als og Ærø fra september 1589. Ved Karsten Hermansen. 49 / 9,I,229-244.

At alting går alle vegne skikke­lig og ret til. Provst Christian Laurembergs embeds- og visi­tatsbog 1689-95. Ved Christian Larsen. 51 / 51,73-142.

Bidrag til Falsters kirkelige Topografi i Slutningen af Middelalderen [optegnelser fra middelalderens slutning om præsters og degnes indtagter af landsognene samt breve 1494-95 og 1530 om Ravnstrup gods]. Ved Holger Fr. Rørdam. 30 / 5,VI,273-302.

Universitetets Beretning til K. Christ. III. om den af tvende Prester i Fyen begyndte Tvedragt i Religionen. 1552. 5 / 1,V,194-202.

[Aktstykker vedrørende] Hans Norby til Uggerslevgaard og Fru Anne Oldeland[s stridigheder med gejstligheden 1561-67]. Ved Holger Fr. Rørdam. 23 / 4,V,244-279.

Dronning Sofias Breve angaaende Gejstligheden i Laaland og Falster (1588-1603]. Ved Holger Fr. Rørdam. 23 / 4,V,156-175.

Dom over M. Niels Glads Forseelse udi Sacramentets Uddelelse. 1601. 5 / 1,V,84-91.

Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Fo­lio. D. En Tiendeforening af Aar 1604 [mellem beboerne i Grindløse sogn og Knud Rud]. Med Anhang samme Tiende angaaende [1601]. Ved R. Nyerup. 8 / 2,II,157-158.

Ribe Biskops Lensbrev paa Møgeltønder 1417, 3 Juni. Ved T.A. Becker. 18 / 3,VI,93-95.

Bisp Hartvig Juel af Ribe og hans eftermand, se under Tidshistorie. Segl.

Frederik II’s Omsorg for gejstligt Gods [breve 1568 og 1572 vedrørende Ribe kapitels og Ribe hospitals gods]. Ved Bjørn Kornerup. 40 / 7,IV,356-358.

Oplysninger om Haandskriftet til Roskildebispens Jordebog fra o. 1370. Ved Kr. Er­slev. 28 / 5,IV,61-69.

Roeskilde Capitels Brev om en evig daglig Siælemesse at holde i det høie Chor, i Stedet for den af Kong Erik af Pommern stiftede Psalter-Læsning 1451. 12 / 2,VI,39-41.

Aktstykker [1486-97] til Roskilde Bispestols Historie i Niels Skaves Tid. Ved William Christensen. 27 / 5,III,356-377.

Tre Breve om Biskop Johan Jepsen Ravensborgs sidste Sygdom og Opladelse af Ros­kilde Stift til Lage Urne. Februar 1512. 20 / 4,II,329-331.

Kongebrev om nogle Præster i Kjøbenhavn, som ere løbne fra Prestø Kloster. 6 Maj 1512. 20 / 4,II,331.

[Brev med] K. Frid. II. Stadfæstelse paa visse Preste-Kaldes Indretning udi Siæland 1574. 3 / 1,III,61-64.

Viborg Domkapitels Statutter 1649. Ved Bjørn Kornerup. 43 / 8,I,67-77.

Aktstykker [1494-1501 om bispevalg] til Oplysning om Slesvig Stifts Forhold til Kurien under Pave Alexander VI. Ved Johs. Lindbæk. 30 / 5,VI,178-185.

Ærkebispens i Lund M. Rage Sparres Brev irnod de Lutherske Geistlige i Malmø 1528. 3 / 1,III,236-239.

[Uddrag af] En liden Disputatz imellem Borgemester af Malmø og Cantor af Lund. Trykt i Malmø 1530. in 8vo. 2 / 1,II,108-125. Ill.

Dokumenter [1574-82], vedkommende Øen Gotlands Gejstlighed under dens første Superintendent, Mester Mourits Christensen Lætus (1572-1586). Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 15 / 3,III,176-211.

Anmerkninger over et Helligdoms Kors [relikviegemme] af Sølv, som fordum er brugt i Norge. 3 / 1,III,1-11. Ill.

Christian den Førstes Skrivelse til Capitlet i Throndhiem om Henrik Kalteisens Udnævnelse til Erkebisp. Kiøbenhavn d. 30te August 1452. Ved E.C. Werlauff. 12 / 2,VI,48-51.

Dom paa Bondeloden af Tienden i Norge, og hvorledes den til fattige skiftes. 1516. 4 / 1,IV,207-209.

Nogle Christ. IV. Befalinger [1622-40], geistlige Sager i Norge vedkommende [om hel­bredende helligdomme, ligprædikener og sakramentets uddeling]. 3 / 1,III,126-128.

Præster, kirker og katolsk ”propaganda”. Provst V. U. Hammershaimbs visitatser og kirkesyn på Færøerne 1866-1878. Ved ErikNørr. 52 / 52,387-442.

[Om] M. Christiern Pedersens Bog om Børn at holde til Skole og Studium etc. trykt til Antverpen 1531. 8vo. 7. Ark. 1 / 1,I,45-53.

Om Kapitlernes Pligt til at underholde Studenter [kongebreve til kapitlet i Ribe 1541 og 1542]. Ved Bjørn Kornerup. 41 / 7,V,325-327.

[Uddrag af] Claus Lauritssens Regnebog, trykt i Paris 1552. 7. Ark in Duodec. 1 / 1,I,118-125.

Baron Oluf Rosenkrandses Betænkning om sin Søstersøns Information. 1669. 5 / 1,V,365-367.

Da provsten kom uanmeldt i skolerne og gav lærerne karakterer. Provst Frederik Vilhelm Andersens skolevisitatser i Ringsted og Alsted herreder 1871-94. Ved Erik Nørr. 50 / 50,67-134.

Rød avantgarde-opdragelse. Interne undervisningsrapporter fra Den Proletariske Friskole 1973-1974. Ved Christian Larsen. 52 / 52,137-233.

De to ældste Universitets-Regnskaber. a. 1537-1539. b. 1534-1540. Ved L. Engelstoft. 13 / 3,I,67-87.

[Uddrag af] Mester Jakob Fabritius’s Universitetsregnskaber for Aarene 1540 til 1545 [samt tillæg for 1539 til forrige titel]. Ved Holger Fr. Rørdam. 18 / 3,VI,1-28, 96.

Uddrag af Universitetets Regnskaber for Aarene 1552-57 og 1558-60 [samt regnskab for Knardrup 1547-49]. Ved Holger Fr. Rørdam. 18 / 3,VI,237-276.

Aktstykker til Universitetets Historie i Tidsrummet 1621-60. Ved Holger Fr. Rørdam. 25 / 5,I,36-72, 133-157, 198-222, 332-354; 26 / 5,II,1-28, 126-152, 217-242, 320-349.

Om Professor Hans Zoega og hans Doctorpromotion i Rostock [aktstykker fortrinsvis om hans forhold til Københavns Universitet 1640-1656. Desuden aktstykker til belysning af Hans Brockmands sammenstød med en jesuit 1655]. Ved Holger Fr. Rørdam. 23 / 4,V,12-40.

Aktstykker til Universitetets Historie i Tidsrummet 1661-1732. Ved Holger Fr. Rørdam. 27 / 5,III,182-247.

Professorvælde, politisk kritik og universitetsideer. Studietid – studiefrihed og Studienævn. To kilder fra 1960. Ved Else Hansen. 51 / 51,421-450.

Adskillige Actstykker [1660-65 samt regnskabsekstrakter for 1654-64] til Oplysning om Sorøe Academies Tilstand og Skjæbne efter Krigen i 1658-60. Ved Ove Malling. 10 / 2,IV,216-248.

Aktstykker [1736-47] vedrørende Genoprettelsen af Sorø ridderlige Akademi i Aaret 1747. Ved William Norvin. 33 / 6,III,223-311.

Aktstykker til Oplysning om det ridderlige Akademi i København 1690-1710. Ved Wil­liam Norvin. 35 / 6,V,1-189.

Grev Zinzendorffs Forslag om Oprettelsen af et Universitet i Flensborg 1731. Ved L. Laursen. 28 / 5,IV,89-95.

Aktstykker [1780-1865] angaaende Det danske Docentur ved Kiels Universitet 1811-1864. Ved Harald Skalberg. 36 / 6,VI,18-328.

Vidisse [1342] af et Brev [1284] angaaende et af Magister Peder Arnfast til danske Studerende skjænket Huus i Paris. Ved Frederik Schiern. 19 / 4,I,302-304.

Danske studerende i Paris 1532 [oplyst i brev fra Bent Bilde]. Ved Holger Fr. Rørdam. 22 / 4,IV,347-348.

Et Brev fra Jacob Ulfeldt til hans Moder Anne Hardenberg [fra Louvain 1552]. Ved N.M. Petersen. 15 / 3,III,77-78.

[Breve 1598 og 1652] Om danske Studerende i Franeker. Ved Bjørn Kornerup. 40 / 7,IV,381-385.

Et Brev fra en dansk Student [Jørgen Skovgaard] i Montpellier 1601. Ved Bjørn Korne­rup. 43 / 8,I,170-173.

Greve [Christian] Rantzovs Instrux for Mikel Vibe, som skulde reise med hans Søn og tvende Fættere 1663 [med faksimile af Rantzaus underskrift]. 5 / 1,V,161-177. Ill.

Henrik Hielmstiernes Rejsebreve [1740-41 og 1755 til Johan Ludvig Holstein]. Ved Eiler Nystrøm. 35 / 6,V,329-356.

To Rejsebreve [1740-41] fra Henrik Hielmstierne. Ved Bjørn Kornerup. 41 / 7,V,69-74.

Henrik Hielmstiernes Udenlandsrejse 1740-42, fortalt i Breve til Jac. Langebek. Ved Eiler Nystrøm. 33 / 6,III,353-366.

H.F.J. Estrups studierejse 1817-20, se under Personalhistorie.

Filologen Caspar Wilhelm Smiths Rejsebreve 1841-1845. Ved H.D. Schepelern. 41 / 7,V,81-172.

Historisk Udsigt [med aktstykker] over de danske Ordbogs-Arbeider, i det 17de og 18de Aarhundrede, af Geheimeraad Matthias Moth, F. Rostgaard og J. Langebek. Ved C. Molbech. 11 / 2,V,241-288.

Breve fra danske Lærde [Thomas Bartholin, Johan Moth og Johannes Vorstius 1646-­73] o.fl. til Professor Johannes Schefferus. Ved Johs. Lindbæk. 32 / 6,II,27-60.

Breve fra Thomas Henshaw og Rasmus Bartholin [om naturvidenskabelige forhold] til Royal Society i London 1672-75. Ved Hans H. Fussing og Mogens Pihl. 42 / 7,VI,82-106.

Langebæks Ansøgning [1745] om, at Selskabet til det danske Sprogs og den danske Histories Forbedring maatte nyde Prædikat af kongeligt. Ved L. Koch. 25 / 5,I,196-197.

Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie – før og nu. Ved Vagn Skovgaard-Petersen. 50 / 50,3-9.

Det kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie 1945-2005 – forstanderskab og medlemmer. Ved Erik Nørr. 49 / 9,I,669-686.

Meddelelser om Selskabets [Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog] Virksomhed [1934-36 med selskabets love af 9.1.1936 og aktstykker vedrørende selskabet 1746-1936]. 37 / 7,I,vii-xx.

Fortale [om Danske Magazin]. 1 / 1,I,3-16.

Efterhøst til fleres nytte – om en vignet gennem 200 år. Ved Anders Monrad Møller. 49 / 9,I,1-8.

Forerindring [om Det Kongelige Danske Selskab til den Nordiske Histories og Spro­gets Forbedring og om Danske Magazin]. Ved Abraham Kall. 10 / 2,IV,iii-viii.

Brygger J.C. Jacobsens plan over historiske fremstillinger til Frederiksborgmuseet. Ved Povl Eller. 47 / 8,V,309-336.

Caspar Paludan-Müllers ‘Indledning til Historiens Studium’. Ved Bent Egaa Kristen­sen. 48 / 8,VI,1-209.

Om tilladelsen til at udgive Christian VIII.s dagbøger og breve. Ved Anders Monrad Møller. 52 / 52,443-451.

To Bogfortegnelser fra det 16. Aarhundredes Begyndelse [slesviglisten 1519, malmø­listen]. Ved Johs. Lindbæk og Ellen Jørgensen. 31 / 6,I,307-334.

[Brev 1546 om] Bøger [til Roskilde kapitels bibliotek]. Ved T.A. Becker. 17 / 3,V,172.

En Bogliste fra det 16. Aarhundredes Slutning [over Jacob Ulfeldts bogsamling]. Ved Ellen Jørgensen. 33 / 6,III,175-182.

Staffen Hansson Stephanius’s [† 1650] Designatio variorum documentorum et antiqvi­tatum [på Universitetsbiblioteket vedr. danmarkshistorien]. Ved William Christen­sen. 31 / 6,I,1-71, 97-177, 194-247.

Generalløjtnant Rodsteen og det Coijetske Bibliothek [krigsbytte 1710. Aktstykker 1722 med bilag 1711 og 1715 i forbindelse med erstatningssag]. Ved J.C.W. Hirsch. 29 / 5,V,97-108.

Breve [1735-56] til Johann Christoph Gottsched fra Personer i det danske Monarki [om litterære forhold]. Ved Carl Roos. 33 / 6,III,47-97.

Dronning Caroline Mathildes bøger. Et inventarium fra juli-august 1775 over dronning Caroline Mathildes efterladte bogsamling. Ved Michael Bregnsbo og Henrik Horstbøll. 51 / 51,555-581.

[Oversigt på basis af optegnelser over] Indtægterne og Udgifterne ved den Thottske Bogauktion 1788-92. Ved C.F. Bricka. 23 / 4,V,361-362.

Bondestanden, se Indre forhold, Statsretlige forhold.

Underretning om et gamelt Dansk Manuscript [Morten Andersen Horsens’ oversæt­telse 1601 af Conrad Heresbachs værk 1570 og 1573] om Bondeverk og Have Dyrkelse. 1 / 1,I,53-60.

Bidrag til Bondestandens Historie. 2. Mageskifte mellem en Herremand og en jord­egen Bonde [Vester Alling]. 16 Mai 1468. Ved T.A. Becker. 16 / 3,IV,87-88.

Et ladefogedregnskab fra det sydligste Skåne [hovedgården Dybæk?] 1514. Ved Georg Galster. 44 / 8,II,110-114.

Bidrag til Bondestandens Historie. 1. [Brev om] Bondernes Frygt for Udskiftning paa Taasinge; en Brydie betyder der en Fæstebonde; dat. 30 Oct. 1551. Ved T.A. Becker. 16 / 3,IV,86-87.

Tingsvidne fra Salling Herredsting om hvorledes Horne Bys Jorder vare delte. 17 De­cember 1555. 20 / 4,II,334.

Et Kvægskatteregister fra Korsør Len 1566. Ved C. Rise Hansen. 7,II,195-248. Strøgods i Fyn [fortegnelse over bønder i Kerte sogn 1585, decimantfortegnelse for Skamby sogn 1677]. Ved Holger Fr. Rørdam. 24 / 4,VI,360-363.

Den stolbergske plan af 14. okt. 1758 til landboreformerne på Hørsholm. Ved Jens Holmgaard. 43 / 8,I,323-330.

Fra den sjællandsk-fynske hoverikommissions rundrejse 1795. En landinspektørs pri­vate notater fra to af godserne. Ved Fridlev Skrubbeltrang. 47 / 8,V,337-343.

Endeel Breve angaaende Jagten i Danmark i K. Christ. II. og K. Christ. III. Tider [1515 og 1548-50]. 6 / 1,VI,214-220.

Et Kongebrev fra 1574 om nogle Vildttyves Afstraffelse. Ved C.F. Bricka. 24 / 4,VI,99-100.

Landstings Dom over Herman Naffuel, som havde skudt et Dyr i Kongens Enemerke. 1575. 6 / 1,VI,348-351.

Kongebrev om et Vildttyveri af Krafsernes Skytte. 4 Februar 1588. 19 / 4,I,363-365.

En Indbydelse [fra Chr. Thomesen til Otte Rosenkrantz] til en Rævejagt 1636. 22 / 4,IV,285.

Et Bidrag til den danske Handels Historie fra det 15de Aarhundrede [tingsvidne 1489 som følge af Roskilde borgeres overgreb på norsk tømmerskib i Issefjorden]. Ved T.A. Becker. 17 / 3,V,147-148.

Hertug Christians Ordinantz og Skikkelse om Prisen paa adskillige Vare i Danmark. 1524. 5 / 1,V,316-318.

Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. E. Tillæg til Forbuddet mod frernmed Øls Indførsel. Et Rescript til Jacob Ul­feldt af 26. April 1622. Ved R. Nyerup. 8 / 2,II,158-159.

Betænkning af 22 Maj 1646 [om salg af rhinskvin], hvori der foreslaaes Frihed i Com­mercien og Afskaffelse af Privilegier. 20 / 4,II,198.

De Danske Kjøbsteders Forslag til deres Opkomst, dat. 8 Juli 1648, med Kongens Svar af 20 Maj 1649. 20 / 4,II,198-205.

»Den borgerlige Stands onde Vilkaar.« Et Forslag til Handelens Fremme og Borger­standens Opkomst, vistnok fra Midten af det syttende Aarhundrede. Ved J.A. Fride­ricia. 25 / 5,I,27-36.

Aktstykker vedrørende overtoldinspektor Albert Schumacher 1671-73 [om handels- og betalingsrelationer]. Ved Johan Jørgensen. 45 / 8,III,1-43.

Hollandske indberetninger om Altonaprojektet 1728-1729 [filial af det danske ost­indiske handelskompagni i Altona]. Ved Kristof Glamann. 41 / 7,V,263-302.

Dansk slavehandel på trekantruten. Guineisk Kompagnis instrukser 1771. Ved Erik Gøbel. 51 / 51,515-553.

Brev fra K. Frederik den Anden til Jens Juul angaaende Fyrlampen paa Anholt [1561]. 10 / 2,IV,80.

[Breve 1584 om] En Dykkerklokke, brugt i Danmark henimod Slutningen af det 16de Aarhundrede [til bjergning]. Ved N.M. Petersen. 15 / 3,III,73-74.

De ældste Artikler for Kiøbenhavns Færgelaug fra Aaret 1646. Ved C.C. Rafn. 13 / 3,I,246-­252.

[Referat af brev om] Vejlængder uden om København 1761. Ved Gordon Norrie. 45 / 8,III,116.

Gottorpsk Toldregnskab 1484-85. Ved Emilie Andersen. 36 / 6,VI,329-376.

Regnskabssammendrag for 1652-561 Til Belysning af Toldindtægterne under Frederik III. Ved J.A. Fridericia. 26 / 5,II,153-180.

Nogle Efterretninger [aktstykker 1576-83] om den ældste kongelige Papirmølle i Dan­mark [i Hvidøre]. Ved P.V. Jacobsen. 13 / 3,I,140-143.

Christoffer Giøes Skøde til K. Christ. IV. paa et Bergverk i Norge 1646 [Barbu jernværk med nogle gårde]. 4 / 1,IV,366-368.