Menu Luk

Gabriel Knudsen Akeleyes vejledning for udlandsrejsende. Ved Leon Jespersen. 51 / 51,453-481.

En til Kongen stilet Memorial fra Mathematikeren Johannes Meier angaaende hans Til­godehavende for udførte Kortarbejder. (1647). 23 / 4,V,79-82.

Nogle Efterretninger [aktstykker 1687-92] om Resens Danske Atlas. Ved Holger Fr. Rørdam. 24 / 4,VI,353-359.

[Breve 1768-78] Fra Amtmand Hans de Hofman til Grev A.G. Moltke om hans Arbej­der paa Danske Atlas og Fundationer. Ved Louis Bobé. 33 / 6,III,98-99.

Rejseskildringer fra Norden 1586-1600 [indledning til næste titel]. 47 / 8,V,85-86.

Samuel Kiechels rejse i Norden 1586. Ved Marton de Hartyani. 47 / 8,V,87-125.

En Dagbog fra en Rejse i Danmark 1588. Ved C. Behrend. 31 / 6,I,334-344.

Johann David Wunderers ”Reysse inn Dennemarckt” [1589] og sejlads fra Riga til Tra­vemynde 1590. ved Jørgen Steen Jensen. 47 / 8,V,126-150. Ill.

Michael Francks Rejse til Danmark 1590 [uddrag af manuskript med Francks rejsebe­skrivelser, svarer til næste titel, s. 179-88, 200-201]. Ved Troels Lund. 25 / 5,I,264-276.

Michael Franck: Reise in das kønigreich Dännemarck [1590]. Ved Marton de Hartyani. 47 / 8,V,151-201.

Heinrich der Jüngere Reuss Posthumus: Beschreibung der reyse in Dennemark [1596]. Ved Jørgen Steen Jensen. 47 / 8,V,203-222. Ill.

Hermann von Zesterfleth’s ”Iter Danicum”, 1600. Ved Niels Finn Christiansen. 49 / 9,I,9-56

Metz’ rejse gennem Danmark 1808, se under Tidshistorie. Enkelte tidsrum.

Minder fra Assens og Omegn i det l6de Aarhundrede [aktstykker 1553-99 i Fyns bispe­arkiv]. Ved Holger Fr. Rørdam. 24 / 4,VI,101-120, 193-224.

Fortegnelse [optegnelser] paa adskilligt, som sig paa Boringholm haver tildraget fra 1602 til 1687. 1 / 1,I,125-128.

Christen Skeels og Thomas Finkes Forretning paa Borringholm, det nye Reglement, Militien angaaende 1671 [med forslag til afhjælpning af fattigdommen på øen]. Ved M. Treschow. 8 / 2,II,285-288.

C. Oeders beretning om en lærd rejse til Bornholm 1763. Ved Peter Wagner. 48 / 8,VI,300-315.

Regnskabet for ribebispens gård Brink 1388-89. Ved Bjørn Poulsen og Fritz S. Peder­sen. 48 / 8,VI,316-336.

[Overenskomst om] Clausholm Gaards Deling imellem Hr. Mourids Olsen og Albret Gøie. 1546. 6 / 1,VI,246-348.

Beskrivelse om Engelsholm i Jylland [med dokumenter 1452-1639 og ejerfortegnelse]. 4 / 1,IV,1-32, 257-275, 324-337. Ill.

Et Skiøde til Esrom af Kong Hanses Hestelæge. 1458. 11 / 2,V,124.

En registratur fra Fåborg Helligåndskloster [1451-1513]. Ved Åge Fasmer Blomberg. 43 / 8,I,315-322.

Syv Adelsmænds Vidne, at Hr. Henrik Giøe tilstod Hr. Johan Oxe sit Kiøb paa Gisel­feld 1532. 2 / 1,II,159-160.

Beretning om Nørre-Kloster eller Glenstrop-Kloster i Jylland [udateret pavebrev og fortegnelse over abbeder]. 2 / 1,II,132-146.

Biskop J. Rønnovs Brev, hvorved han under Hr. Mogens Giøe Jus Patronatus til Gre- sede Kirke. 1529. 2 / 1,II,32.

Helsingørs Kæmner-Regnskab for Aaret 1577. Ved P.V. Jacobsen. 14 / 3,II,177-229.

Trende Documenter, angaaende Helsingørs Kirke-Spirs Opbyggelse. 1613. 1 / 1,I,255-256.

Herlufsholms Skoleordinans af 30. Marts 1567. Ved Bjørn Kornerup. 42 / 7,VI,67-81.

Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. G. Om Herlufsholms Skole. Fragment af en Skrivelse til Jacob Ulfeldt af 1610. Ved R. Nyerup. 8 / 2,II,160.

Frid. I. Brev til Borgemester, Raadt oc Menighed udi Horsens, om Graabrødre Klo­ster sammesteds. 1532. 2 / 1,II,96.

Nogle Efterretninger [især forleningsbreve] om Kongsgaarden Hvidør i det 16de Aar­hundrede [1529-60]. Ved Holger Fr. Rørdam. 22 / 4,IV,247-256.

Hans Lindenovs Fundatz paa 400. Rdlr. til Kirken i Kalundborg, og 300. Rdlr. til Fat­tige [sammesteds] 1646. 3 / 1,III,371-372.

Nogle Breve [1407-45] om Kallø Slot i Jylland og Samsø Land. 3 / 1,III,177-183.

[Brev 1778] Fra Amtmand Hans de Hofman til Statssekreter Ove Høegh-Guldberg om Koldinghus’ Slots Tilstand. Ved Louis Bobé. 33 / 6,III,100.

Christiani IV. Befaling om S. Dionysii Billede i Krogstrop Kirke udi Horns-Herred. 1606. Til Æmbedsmand J. Bylow. 1 / 1,I,96.

Adskillige gamle Breve, Kiøbenhavn angaaende [sidste halvdel af 15. århundrede – ­1581]. 7 / 2,I,28-32, 53-56.

Nogle Aktstykker til Oplysning om Kjøbenhavn i Midten af det 17. Aarhundrede [1632-­60]. Ved O. Nielsen. 27 / 5,III,272-307.

August Hennings’ Dagbog [breve] under hans Ophold i København 1802 [med en fortegnelse over Hennings’ efterladte manuskripter]. Ved Louis Bobé. 37 / 7,I,1-214.

[Mogens Bertelsens] Forslag til Kjøbenhavns Vandforsyning fra Fuursø 1617. Ved T.A. Becker. 16 / 3,IV,171-175.

Dokumenter, angaaende Hellig Trefoldigheds Alters Vikarie i vor Frue Kirke i Kiøbenhavn, fra dens Stiftelse 1464 indtil Aaret 1541. Med Adkomster og Skiøder paa dets Godser [ 1450-1541]. 7 / 2,I,123-128, 151-160, 181-188.

Hr. Prof. og Domprovst Birchs Underretning om Henrich Madsen Wallensbechs Dagbog over Qvæsthuuset fra dets første Oprindelse til 1662. [Med indledning af M. Treschow]. 8 / 2,II,339-344.

Almisser er ikke opus politicum, men opus spirituale. Stiftsprovst Jakob Lodbergs kontrovers med Fattigvæsenet over gadetiggeriet i København i 1716. Ved Peter Henningsen. 52 / 52,79-100.

[Aktstykker om en eventuel lukning af] Limfjordens Forbindelse med Vesterhavet 1624. Ved T.A. Becker. 16 / 3,IV,329-332.

Beskrivelse om Mariager Kloster i Jylland [med fortegnelse over klostrets breve 1412-­1655 (med gengivelse af nogle af brevene -1689), med beskrivelse af klosterkirken (med breve 1592-1699), med fortegnelser over abbedisser, confessorer, adelige kvin­der, der har været nonner, lensmænd og ejere]. 6 / 1,VI,65-124, 129-160, 162-182, 194-­212, 236-256, 263-288. Ill.

[Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. I.] Tvende Documenter om Nyborgs Befæstning i 16de Aarhundrede [1544 og 1558]. Ved R. Nyerup. 8 / 2,II,177-179.

Mogens Tuessøn Borgemester i Nestved hans Gave-Brev paa et Steenhus og en Badstue, for en daglig Guds-Tieneste at holdes der i St. Peders Kirke. 1484. 1 / 1,I,269-272.

En gård i Næstved, se under Tidshistorie. Segl.

Gravmæle over M. Jørgen Jensøn Sadolin Biskop i Fyen [i Odense Gråbrødre irke]. 5 / 1,V,193-194. Ill.

To Breve om Gaver til St. Hans Kloster i Odense 1427 og 1462. 19 / 4,I,365-368.

Skt. Knuds kloster i Odense, se under Personalhistorie.

Vidisse af Ærkebiskop Peder Lykkes Gave-Brev til Riber Domkirke paa Hastrop med mere Gods 1419. 3 / 1,III,268-270.

Adskillige gamle Documenter Ribe Bye vedkommende [1478-1619]. Ved Halv. Ander­sen. 8 / 2,II,257-285.

Beskrivelse om Ringsted-Kloster [med aktstykker 1225 og udaterede og abbedforteg­nelse]. 1 / 1,I,67-79.

Brev om Droning Margretes Gave til Ringsted-Kloster, med Conventets Seigl. 1411. 4 / 1,IV,321-324.

Tvende K. Frid. II. Breve, angaaende Ringsted Klosters Kirke 1571. 1,VI,367-368. En Kiendelse, hvorved et Testamente paa Jordegods til Roeskilde Domkirke ophæves. 1420. 12 / 2,VI,239.

Beretning om de Penge og Klenodier, som fandtes og borttoges i Roeskilde Domkirke 1563. 12 / 2,VI,42-47.

Herredags Dom angaaende noget S. Laurentii Vicarie i Roskilde frakommet Gods 1570. 5 / 1,V,78-84.

To roskildensiske Skolelove fra det 16. Aarhundrede [ca. 1570 og 1591]. Ved Bjørn Kor­nerup. 42 / 7,VI,220-255.

Brev om den Skik som skal holdes i St. Agnetes Kloster i Roskilde. 12 Maj 1508 [udvælgelse af godsforstander og søstrenes antal m.v.]. 19 / 4,I,360-361.

Brev, hvorved Prioren i Sortebrødre Kloster i Roskilde selger fra Klosteret en Gaard i Slagelse 1532. 2 / 1,II,157-158.

Et Dombrev af Kong Hans om en Præstejord i Skandrup Sogn. 1495. Ved C. Molbech. 13 / 3,I,39-40.

Efterretning om [og aftryk af] et gammelt og utrykt Klosterregnskab fra St. Peders Klo­ster eller Skovkloster ved Nestved. 1467-1481. Ved C. Molbech. 11 / 2,V,200-206. 

[Brev 1488] om Snubbe-Kors imellem Kiøbenhavn og Roskilde. 1 / 1,I,20-23.

Beretning om Undersøgelsen af Erkebiskop Absalons Grav i Sorøe Kirke, efter Konge­lig Befaling foretaget den 22de og 23de Maji 1827. 12 / 2,VI,81-94. Ill.

Et Brev af K. Frederik den Anden om tvende Stene ved Sponholt Kilde i Siælland. 1570. 12 / 2,VI,240.

[Brev 1592 om] Skoven paa Sprogø [med kopi af forleningsbrev for Sprogø 1580]. Ved N.M. Petersen. 15 / 3,III,75-77.

Til Sprogøs Historie [breve 1649, 1681]. Ved Holger Fr. Rørdam. 23 / 4,V,154-156.

Et Gavebrev til Præstegaarden af Præsten Jens Persson i Stubbekiøbing. 1464. 11 / 2,V,152-­153.

Nogle Lærdes Betænkning [17.-18. arhundrede] om en gammel Tavle i Stubberop Kirke udi Fyen. 3 / 1,III,193-204. Ill.

Bidrag til Hr. Jørgen Lykkes Historie [brev 1566 om nedlæggelse af Svingelbjerg sogn]. Ved T.A. Becker. 16 / 3,IV,175.

Tre Documenter [fra begyndelsen og midten af det 16. arhundrede], vedkommende Trygge eller Try Herred i Siælland [til belysning af jurisdiktionel inddeling]. Ved H. Knudsen. 12 / 2,VI,229-235.

Beskrivelse om Vitskøl Kloster i Jylland [med aktstykker 1158-1573 og abbedforteg­nelse]. 1 / 1,I,133-153, 177-188, 199-211.

[Kongebrev om] Anvendelse af en nedbrudt Kirke [i Vrold] ved Urup. 1585. Ved T.A. Becker. 17 / 3,V,171.

Et mageskifte mellem kronen og Æbelholt Kloster 1519. Ved Georg Galster. 41 / 7,V,320-325.

Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. B. [Købekontrakt og kongeligt kommissorium vedr.] Østergaards Salg til Ulr. Christian Gyldenløve 1643. Ved R. Nyerup. 8 / 2,II,154-156.

Aktstykker [1436-1525] vedrørende Helligaandsklostret i Aalborg. Ved Carl Neer­gaard. 26 / 5,II,180-217.

Relieffet over den sydlige Indgangsdør paa Slesvig Domkirke og den den givne Antyd­ning om Kirkens kongelige Bygherre. Ved Jacob Helms. 20 / 4,II,351-358. Ill.

Jørgen Kocks Fundats [1546 med supplementer 1555-63 til fordel for fattige menne­sker og skolebørn i Malmø]. Ved Einar Bager. 42 / 7,VI,394-404.

Dokumenter [1492-1555], vedkommende Øen Gotland. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 15 / 3,III,101-139.

Til Øsels Historie under Forbindelsen med Danmark [aktkstykker især vedrørende kir­kelige forhold 1632-39]. Ved Holger Fr. Rørdam. 22 / 4,IV,177-190.

Christoffer Giøes Beretning [1646?] til Kongen om adskillige Norges rare Producter. 6 / 1,IV,349-352.

Trende K. Frid. I. Breve om Apostel-Kirken og Hellig Kors Kirke i Bergen [1530-31]. 6 / 1,VI,342-343.

Undersøgning [fra 1750 af Henrik Hielmstierne og Henrik Stampe] af Finmarkens gamle og itzige Tilstand, Indvaanere og Grændser, og den deraf hængende Dan-marks eller Sverrigs Rettighed dertil. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,65-96, 104-118.

Gimsø kloster, se under Tidshistorie. Segl.

Dokumenter 1531-71 vedr. Jämtland, se under Lens- og finansvæsen.

Beskrivelse om en Reise [foretaget af Niels Knag] til Malmis [Kola] paa Grændserne mellem Norge og Rusland 1690. 5 / 1,V,273-288.

Beretning om vor Frue Kirke i Oslo, med Capitlets Seigl sammesteds [med aktstykker 1304-1572 og fortegnelse over provsterne ved kirken]. 1 / 1,I,321-351.

Nogle Inscriptioner og andre Beretninger af Trundhiems Stift. 5 / 1,V,92-96.

En gammel Efterretning om Grønland [aftryk af et håndskrift]. 7 / 2,I,189-192.

Aktstykker til Oplysning om Grønlands Besejling 1521-1607. Ved Louis Bobé. 30 / 5,VI,303-324.

To breve [1591-92] fra præsten i Lindholm, mag. Albert Meier til statholder Henrik Rantzau. Et bidrag til de ældste Grønlandsexpeditioners historie. Ved Carl S. Peter­sen. 30 / 5,VI,212-225.

Christian Lunds Relation til Kong Frederik III om David Danells tre Rejser til Grønland 1652-54. Ved Louis Bobé. 32 / 6,II,202-232.

[Dagbog over] Hr. Mads Rasmussøns Reise til Ostindien. 1623. 1 / 1,I,104-113.

Den Arabiske Rejse og Asiatisk Kompagni 1763-1766. Fire breve og en veksel fra Carsten Niebuhr i Bombay til guvernør Abbestée i Trankebar. Ved Asger Svane-Knudsen. 51 / 51,483-513.

To betænkninger om den danske administration af Guldkysten i 1700-tallet. Ved Jørgen Mikkelsen. 52 / 52,327-386.

J.L. Carstens: En Almindelig Beskrivelse [fra 1740’rne] om Alle de Danske, Ameri­canske eller West-Jndiske Ey-Lande [især St. Thomas]. Ved Herluf Nielsen. 45 / 8,III,173-268.

I alle Maader i Lighed med den blanke Slægt. Danske overvejelser om de vestindiske frikulørte 1815-18. Ved Poul Erik Olsen. 51 / 51,195-242.

Peter von Scholtens afhandling om De dansk-vestindiske Øers forfatning, 1827. Ved Poul Erik Olsen. 50 / 50,391-412.

Planter, kaptajn Hans Christian Knudsens breve om emancipationen på St. Croix juli-oktober 1848. Ved Poul Erik Olsen. 51 / 51,583-604.