Menu Luk

Et Stykke af Mester Henrik Harpestrengs Lægebog [13. åhundrede]. 7 / 2,I,57-62.

[Et stykke af] M. Henrik Harpestrengs Lægebog. 7 / 2,I,109-122, 130-137.

[Om] Det Stockholmske Haandskrift af Henrik Harpestrengs Lægebog, og Sprogprøver af samme. Ved C. Molbech. 14 / 3,II,165-176.

Den saa kaldte Kong Eriks Krønike paa gammel Dansk [som sprogmonument betrag­tet]. Ved R. Nyerup. 11 / 2,V,161-200.

Sprogprøver af den ældste danske Bibel-Oversættelse [mellem 1400 og 1450]. Ved C. Molbech. 10 / 2,IV,317-328.

Een fortabt Siæls Kæremaal mod Kroppen. Trykt Kiøbenhavn 1510. 8 [et mindesmærke om ældre dansk sprog]. Ved J.J. Weber. 8 / 2,II,321-339.

Historie om Jon Prest, trykt i Kiøbenhavn 1510. 3 / 1,III,171-176.

Hr. Oluf Parsbergs formaninger til sine sønner 1653. Ved Gunner Lind. 50 / 50,343-358.

Nye Bidrag [aktstykker og breve 1705-54] til Oplysning om Den første danske Skue­plads [i København]. Ved Eiler Nystrøm. 33 / 6,III,189-222.

Et Par nye Bidrag [med aktstykker 1726-28] til Belysning af Forholdene ved Theatret i Grønnegade. Ved Georg Kringelbach. 24 / 4,VI,309-315.

Eine Denkschrift von Jens Baggesen [til Frederik Christian af Augustenborg og Ernst Schimmelmann 1791 om oprettelse af et oplysningsselskab]. Ved Hans Schultz. 31 / 6,I,177-185.

Fortegnelse paa det, som til tvende Brylloper for 200. Aar siden er bekostet. 4 / 1,IV,313- 320.

  1. Frid. I. Forordning om Klædedragt og anden Skik iblandt Adelen 1528. 5 / 1,V,75-78.

Vidnesbyrd [åbent brev] om Ebeltofte Mænds Fastelavn 1533. 7 / 2,I,25-26.

Universitetets Dom imellem Jesper Daa og Birgitte Giøe 1540 [om ophævelse af deres trolovelse]. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 13 / 3,I,172-176.

Christian 3dies Bevilling [1549], at Jørgen Pedersen [uægte barn] maa herefter gaae og staae i Lov og Tov, og søge Lav og Gildehuus med gode Mend og giæve. Acta publ. Lit. C. S. 57. Lüxd. Saml. Ved M. Treschow. 9 / 2,III,60-61.

[Regnskab over] Hr. Mogens Gyldenstjernes Forstrækninger til sine Børn [1563-69]. Ved O. Andrup. 32 / 6,II,289-329.

Bidrag til Sædernes Historie [brev 1568 i sag om brudt ægteskabsløfte, aktstykker 1605 vedrørende en students forstyrrelse af Løve herreds præstekalent]. Ved Holger Fr. Rørdam. 18 / 3,VI,160-173.

[Rentemesterregnskab over] Udgifterne ved to fremmede Adelsmænds Begravelse i Kjøbenhavn 1591 og 1592. Ved C.F. Bricka. 23 / 4,V,358-361.

En Skue-Penge slaaen paa et forneme [ukendt] Fruentimmers Dødsfald 1634. 4 / 1,IV,129- 130. Ill.

En Skue-Penge slaaen paa et Dødsfald 1634. 5 / 1,V,65-66. Ill.

[Københavns Universitets erklæring 1634 om] En Afsindigs Tilregnelighed. Ved T.A. Becker. 16 / 3,IV,176.

Optegnelse paa Laurids Ulfelds og Else Parsbergs Brude-Gave 1640. 1,IV,155-160. Bidrag til Duellernes Historie i Danmark [Hannibal Sehesteds ordre 1647]. Ved Abra­ham Kall. 9 / 2,III,55-56.

Rigsraad Christen Skeels Instrux for sine to Døtre 1653 [vedr. deres levemåde]. Ved J.A. Fridericia. 25 / 5,I,372-375.

Et Bindebrev fra 1659 [til Susanne Giøe]. Ved Louis Bobé. 32 / 6,II,181-184.

Dom over Nestved Mend, som ulovligen havde ladet rette en Munk af Skemminge Kloster og tvende Klosterets Vornede 1417 [i en strid om fiskeri]. 1 / 1,I,366-369.

Dom over den, som hieme sidder, naar Fienden kommer for Landet, eller forløber sit Banner. 1428 [efter vidisse fra 1517]. 5 / 1,V,319-320.

Dom over Hans Frost, der ved Vindinge Herredsting dømtes, som en ret Forræder, til at steiles. 1433 [med indledning om slægten Basse og navnlig Steen Basse]. Ved C. Molbech. 12 / 2,VI,264-270.

Vidnesbyrd af Boringholms Lands-Ting om Forløfte for Peder Olson Væbner etc. 1433 [i anledning af et manddrab]. 3 / 1,III,229-230.

Nogle gamle Domme af 1438 [vedr. røveri]. 1466 [vedr. mord]. 1479 [vedr. selvtægt]. 6 / 1,VI,126-128.

Stokkevidne paa Thune Herredsthing om at Peder Jenssen giorde fuldt Huusfred hos en Bonde i Thorslunde Lille og forbrød sin Hals. 1454. 12 / 2,VI,41-42.

Tingsvidne om et Øge-Navn, som Hr. Peder Nielsøn i Broholm Ridder var tillagt. 1462. 4 / 1,IV,238-239.

En Dom over den, som beligger Qvinde eller Mø i nogens Tieneste. 1469. 6 / 1,VI,54- 55.

[Brev 1542 om erstatning i] En Drabssag 1542. Ved T.A. Becker. 16 / 3,IV,262-263.

En Borgestue-Dom afsagt paa Mogenstrop 1550 [vedr. en tyvagtig tjener]. 6 / 1,VI,316- 319.

Et Brev fra Hans Tausen til Kong Frederik den 2den [om sognepræst Iver Madsen, der havde slået en mand ihjel]. (Febr.) 1560. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 15 / 3,III,304- 306.

Drabet paa Karl Kyrning 1568 [belyst ved en ansøgning fra drabsmanden 1569]. Ved L. Laursen. 32 / 6,II,388-390.

Aarfeide given Erik Munk for Gregers Skrams Død, som han i Kiøbenhavn ihielslog. 1570. 3 / 1,III,366-368.

Een Syfns-Forretning [1580], som de fire Provster i Lolland med fleere Dannemænd efter Kongl. allernaadigst Befalning wed Stigts-Regenten Welbyrdige Hack Uhlstand har taged paa dend skammelige og forargelige [fingerede] Begravelse [af Mogens Erichsen Mormands datter] i Musse Kirke i Musse Herred i Lolland. 10 / 2,IV,157-160.

Kongeligt Benaadnings-Brev for Jørgen Høg, og dennes Orfeide [1592, i anledning af en drabssag]. 10 / 2,IV,155-157.

Aarfeide om Niels Juuls Død, som Albret Skeel ihielslog i Aalborg Pindse-Marked 1601 [1600]. 3 / 1,III,318-320. Genoptryk i 4 / 1,IV,243-244.

[Brev 1601 om] Sone for David von der Ostens Død, som i Duel blev nedlagt af Chri­stoffer Lunge 1601. 4 / 1,IV,337-344.

[Udateret optegnelse om] Middel til at gøre sig haard. Ved N.M. Petersen. 13 / 3,I,256.

Fragment af gammeldanske Julemærker [handskrift fra slutningen af 13. eller begyn­delsen af 14. arhundrede. Vejrprofetier]. 11 / 2,V,236.

Documenter til en Trolddomssag under Christian III. (1543-44). Ved N.M. Petersen. 13 / 3,I,52-67.

Beretning om et pinligt Forhør over en Mand i Køge, som havde begaaet Falskneri og Troldom. 1545. 6 / 1,VI,24-27.

  1. Petri Palladii Undervisning om besatte Folk, samenskreven 1547. 3 / 1,III,89-96.

[Aktstykke om forhøret i] En Trolddomssag fra Roeskilde, Aar 1549. Ved N.M. Peter­sen. 13 / 3,I,323-333.

Dom over Christence Kruchow for Troldom, 1621. 7 / 2,I,378-391.

Hvor kedeligt kan det gøres? Omkring en disputats og dens kilder. Trolddomssagen mod Kirsten Rotborg 1622. Ved Jens Chr. V. Johansen. 49 / 9,I,609-627.

Fru Anna Lykke og Lamme Heine. [Gennemgang af] En Trolddomssag fra 1627-30 [med bilag af aktstykker]. Ved T.A. Becker. 17 / 3,V,173-245.

Inventarier, se også Indre forhold. Hofholdning.

Hr. Niels Pedersen (Gyldenstjerne) til Aagaards Testament. 13de Januar 1456. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 15 / 3,III, 297-301.

Karen Thomesdatters Testament af 1466. 12 / 2,VI,140-142.

Jørgen Giøes Testament. 1474. 6 / 1,VI,124-126.

Nogle Inventarier [fra slotte og borge] 1486-1534. 20 / 4,II,3-16.

Inventarium over endeel Gods paa Kokedal i Jylland. 1492. 5 / 1,V,213-215.

Register paa Hr. Johan Oxes Guld, Sølv, Klæder m.m. 1492. Ved A. Thiset. 30 / 5,VI,267- 270.

Inventarier i borgerlige huse fra det 16. arhundredes forste halvdel. Ved M. Mackeprang. 28 / 5,IV,69-80.

Inventarium ved Visborg Slot paa Gulland 1509. 2 / 1,II,146-149.

Frue Kirstine Eriksdotter Rosenkrandses Testament. 1509. 6 / 1,VI,186-188.

Efterretninger [aktstykker 1525-30] om Borgmesteren i Malmøe Hans Mikkelsens og hans Svigersøn Nikolaus Leyseners efterladte Gods. Ved N.M. Petersen. 13 / 3,I,238-246.

Biskop Lage Urnes Testament. 26de April 1529. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 15 / 3,III,212-250.

Skifte-Brev efter Hr. Henrik Knudsøn Gyldenstierne. 1530. 4 / I,IV,177-180.

Hr. Mogens Bildes Testament. 1537. 6 / 1,VI,49-54.

Inventarium ved Helsingborg Slot, som af Hr. Tyge Krabbe blev overleveret til Peder Skram 1537. 2 / 1,II,49-53.

Hr. Eske Bildes Testament. 1551. 4 / 1,IV,239-243.

Professor Anders Christensens Byggeregnskab 1590 [over arbejder på professorresidens ved Frue Plads]. Ved Ejvind Slottved. 47 / 8,V,35-53.

Thyco Brahes salg af hovedgården Knutstorp i Skåne 1594-98. Fra skøde til låsebrev. Ved Michael Dupont og Jens Vellev. 51 / 51,3-32.

Arvelod i Ingeborg Rosenkrantzes Løsøre, tilfalden hendes Broder Holger Rosenkrantz 1638 [fortegnelse fra 1638]. 12 / 2,VI,61-65.

Greve [Christian] Rantzovs Testament og sidste Villie 1663. med mere, ham angaaende [fra J.F. Noodts værk om slægten Rantzau]. 5 / 1,V,178-192.