Menu Luk

Enkeltpersoners testamenter og skifter efter enkelte personer, se Indre Forhold, Kultur­forhold.

Extrakt af Sokkelund herreds gejstlige skifteprotokol 1679-1700. Ved Johan Jørgensen. 45 / 8,III,167-172.

Nogle Anmerkninger [fortrinsvis aktstykker] til de fire første Lutherske Biskopers i Trondhiem [Torben Olufsons, Hans Gaas’, Hans Mogensøns, Isaak Grønbeks] Levnets Beskrivelse [med fortegnelse over bisperne i Trondheim 1549-1688]. 6 / 1,VI,289- 316, 321-241. Ill.

Efterretninger om Konstnere her i Danmark og deres Arbeider [Jacques de Poindre [† ca. 1570], Hans Knieper (kontrakter med kongen 1578-85), Tobias Gemperlin (arbej­der for Tycho Brahe 1579 og 1586)]. [Af Chr. E. Voss’ optegnelser.] Ved JJ. Weber. 8 / 2,II,97-104.

Den antikvariske tegner og geheimearkivaren. Søren Abildgaards breve til Jakob Langebek 1756-61 – og andre kilder om Søren Abildgaards antikvariske virksomhed. Ved Poul Grinder Hansen. 50 / 50,359-390.

Efterretninger [1613-73] om Frue Karen Andersdatter, samt Christian den Fierdes Bindebrev til hende [og brev fra Frederik III 1635]. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,1-8.

Bidrag [præsteindberetning 1622] til Marsk Stigs [Andersens] Historie. Ved E.C. Werlauff. 9/ 2,III,144-146.

Underretning [med aktstykker 1416-31] om Biskop Jens Andersøn i Roskilde, som døde 1431. 1,V,257-260, 289-304, 321-333. Ill. Efterretninger [med aktstykker 1736-43] om en vis Antoine fra Montpellier, som foregaves at være en Søn af Kong Friderich 4. eller hans Broder Prinz Carl. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,225-237.

Luther, Holberg og demokratiet. Nogle breve fra 1953 om Povl Bagges ”Bidrag til den sociale menneskevurderings historie i Danmark under enevælden”. Ved Sebastian Olden Jørgensen. 52 / 52,129-135.

En Udtalelse [brev af 1603 til Christian Friis] af Christian Barnekov. Ved Holger Fr. Rørdam. 26 / 5,II,272-274.

Fire Breve fra Christiania [til B.W. Luxdorph], skrevne of Joh. Fred. Bartholin i Aarene 1763-82. ved C.F. Bricka. 27 / 5,III,89-104.

Tre Breve fra Christiania [til Henrik Hielmstierne], skrevne i Aarene 1775-77 af Joh. Fred. Bartholin. Ved C. Behrend. 31 / 6,I,88-96.

Chresten Bergs fængselsdagbog januar-juli 1886. Ved Claus Friisberg. 51 / 51,297-338.

Claus Bergs Beretning [ca. 1600] om sin Fæderne-Herkomst. 1 / 1,I,23-28.

Den berømte Kunstners Magnus Bergs Levnets Løb. 1 / 1,I,226-243.

Anecdoter [1643-81] om Jørgen Bielke, Statholder og Overcommandant i Kiøbenhavn. Ved R. Nyerup. 8 / 2,II,129-142.

Samlede Efterretninger [med aktstykker 1501-54] om Biskop Owe Bilde af Aarhuus. 7 / 2,I,193-218, 225-248. Ill.

Breve af og om Ove Bilde [1520-52]. Ved N.M. Petersen. 13 / 3,I,163-172.

Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. A. Sex originale Breve til Biskop Ove Bilde og et til [fra] ham [1523-55? samt udkast til ansøgning fra Bilde 1536]. Ved R. Nyerup. 8 / 2,II,147-154.

Biskop Ove Bildes Brev til sin Broders Eske Bildes Frue 1535. 8. Sept. 1 / 1,I,188-191. Breve fra C. St. A. Bille til Vilhelm Topsoe 1870 se nedenfor i dette afsnit.

Nogle Efterretninger [med aktstykker 1546-59] om Kunstmaleren og Kobberstikkeren Jacob Binck. 7 / 2,I,321-364. Ill.

Otte Breve [1424-25] om Arven efter Biskop Bo af Aarhus. 19 / 4,I,353-359.

Efterretninger [med aktstykker 1429-49] om Erkebiskop Aslak Bolt i Trondhiem. 7 / 2,I,1-8, 33-46, 65-74. Ill.

Efterretninger om den lærde Frue Sophia Brahe, Tyges Søster [med et brev 1602]. 3 / 1,III,12-32, 43-53.

En Skue-Penge, med endeel mest utrykte Efterretninger [med aktstykker 1568-1630] om Tyge Brahe. 2 / 1,II,161-372. Ill.

Bidrag til Astronomen Tyge Brahes Historie [kongebrev 1587]. Ved T.A. Becker. 17 / 3,V,22.

Bidrag til Astronomen Tyge Brahes Historie [brev 1592]. Ved T.A. Becker. 16 / 3,IV,263-264.

Bidrag til Astronomen Tyge Brahes Historie. 1. Om Salget af Knudstrup [brev 1594]. 2. En Retfærdiggørelse [i kongebrev 1602 mod en beskyldning i en ligprædiken over Tyge Brahe] for Manderup Parsbiergs Forhold. 3. Tillæg til Fortegnelserne over Tyge Brahes Disciple. Ved F.R. Friis. 20 / 4,II,324-328.

Bidrag til Tyge Brahes Historie [med aktstykker 1595-96. Med en fortegnelse over Tyge Brahes lærlinge og medhjælpere]. Ved Holger Fr. Rørdam. 20 / 4,II,16-34.

Et Brev [1598] fra Tyge Brahe til Christoffer Walkendorff. Ved M.N.C. Kall Rasmus­sen. 15 / 3,III,79-80.

En dansk Adelsmands [Hans eller Johan Stygges] Udtalelser om Tyge Brahe [brev 1598]. Ved C.F. Bricka. 25 / 5,I,190-194.

Et Bidrag til Tyge Brahes Historie [brev fra efter 1612 fra hans efterladte børn]. Ved F.R. Friis.  26 / 5,II,264-266.

Eske Brocks Dagbog for Aaret 1611. Ved C.F. Bricka. 23 / 4,V,125-145.

Eske Brocks Dagbog for Aaret 1617. Ved C.F. Bricka. 23 / 4,V,289-313.

Om M. Jesper Braman, Secreterer hos K. Christ. II. og tvende følgende Konger [med aktstykker 1521-60]. 6 / 1,VI,1-24, 34-49, Ill.

Finansministeren og Lensgreven. En brevveksling mellem Edvard Brandes og Mogens Frijs 1919-22. Ved Kristian Hvidt. 49 / 9,I,97-208.

Til Fru Sitzell Bryskes Amindelse († 1573) [bl. a. hendes testamente 1571, desuden bio­grafi af Antonius Bryske og spredte efterretninger om slægten Bryske]. Ved P.G. Thorsen, 22 / 4,IV,287-306.

Bidrag [aktstykker 1545-73] til Fru Sitzell Bryskes og Antonius Bryskes Historie. Ved P.G. Thorsen. 23 / 4,V,335-352.

Fra ung historiker til videnskabsmand. Breve fra Aksel E. Christensen til to ungdomsvenner 1926-46. Ved Jens E. Olesen. 50 / 50,463-476.

Det private menneske. J. C. Christensens breve til Mariane Kaper 1900-1924. Ved Poul Duedahl. 50 / 50,437-462.

Fra en landsdommers verden. Breve 1732-37 fra landsdommer ved Sjællands Landsting Johannes Christensen til kollegaen Peder Benzon Mylius. Ved Grethe Ilsøe. 49 / 9,I,629-668.

Augustenborgske Breve [fra Christian August af Augustenborg og Frederik af Nør] til J.G. Adler og P. Hjort [1815-48]. Ved Axel Heils. 34 / 6,IV,76-211.

Skuemynter [medaljer og jettons] over Kong Christiern den Andens Datter Christine [med biografi]. Ved C.F. Herbst. 22 / 4,IV,1-4. Ill.

Om Jakob Dannefer[s indsats i krigen 1658-60 samt aktstykker 1658-59 og 1675 vedrørende hans gods og pension]. Ved Holger Fr. Rørdam. 18 / 3,VI,173-178.

Brev [1743] fra H. Gram til Carl Dejchman [vedrørende sidstnævntes far Bartholo­mæus Deichman]. Ved E.C. Werlauff. 9 / 2,III,45-48.

Efterretninger om Jørgen og Christoffer Dybvad [med aktstykker 1575-1620]. Ved Holger Fr. Rørdam. 20 / 4,II,105-144, 211-264.

Fortsatte Efterretninger [brev 1602, skrivekalenderoptegnelser 1618-20] om Dr. Chri­stoffer Dybvad. Ved Holger Fr. Rørdam. 23 / 4,V,40-53.

Bidrag til Niels Ebbesens Historie [breve 1343, 1347 og udateret]. Ved T.A. Becker. 17 / 3,V,86-88.

Et Brev [16.3.1851 fra Christian Morning Engelstoft til N. Hofman (Bang)] om Laurids Engelstofts sidste Aar og Død. Ved Bjørn Kornerup. 40 / 7,IV,87-92.

Dagboger og breve fra H.F.J. Estrups udenlandsrejser [studierejse 1817-20, hustruens kurrejse 1828-29]. Ved Carl Lindberg Nielsen. 44 / 8,II,133-403.

En liden Erindrings-Mønt, med nogle Efterretninger [med aktstykker 1536-90 og 1661], om Møntemester Povel Fechtel. 1 / 1,I,161-177. Ill.

Den danske Elefantorden, givet af Christian den Anden (1518) til Francois de Bor­deaux. Oplyst ved et Haandskrift i det Kongelige Bibliothek [med optegnelser om hans slægt]. Ved C. Molbech. 11 / 2,V,55-61.

Nogle Vers af Hertug Frederik (II) af Holsten-Gottorp [ca. 1584]. Ved Holger Fr. Rørdam. 26 / 5,II,271-272.

Frederik af Nør, se under Tidshistorie. Enkelte Tidsrum og ovenfor i dette afsnit.

Nogle Breve [1811-14] fra Hertug Frederik Christian af Augustenborgs sidste Aar. Ved Aage Friis. 28 / 5,IV,80-89.

Oberst Hans Friis til Clausholm hans Levnets Løb [selvbiografi]. 4 / 1,IV,131-154. 

[Aktstykker 1659-60 til belysning af] Oberst Hans Fris[‘s lidet heltmodige optræden] i Slaget ved Nyborg. Ved A.D. Jørgensen. 24 / 4,VI,289-308.

Tvende Breve fra Johan Friis 1527. Ved Holger Fr. Rørdam. 22 / 4,IV,345-346.

En Skue-Penge af Guld med de Frisers og Gyldenstierners Vaaben 1585 [til Niels Friis og Vibeke Gyldenstierne]. 2 / 1,II,129-132. Ill.

[Dom og brev 1470] Om Hr. Oluf Geeds Fald, og den Dom, som gik over hannem 1470. 1 / 1,I,264-269.

Et Brev fra Birgitte Giøe [til Mogens Gyldenstjerne 1565]. Ved N.M. Petersen. 15 / 3,III,78-79.

Jomfrue Mette Giøes Slægt-Linie, beregnet fra Kong Waldemar den fierde [i slægtsbog fra 1663]. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,341[345]-344[348].

Addenda [især breve fra det 18. århundrede] ad ”Vitam Johannis Grammii”. Ved Bjørn Kornerup. 41 / 7,V,74-78.

Hans Grams brevveksling med engelske lærde [1723-47 med John Morse, Hans Sloane, David Wilkins og William Stukeley]. Ved Johan Bruun Skalberg. 43 / 8,I,273-314.

Breve fra Hans Gram til Grevinde Anna Sophie Schack 1737-45. Ved Louis Bobé. 31 / 6,I,368-382.

Nogle af Griffenfelds Ungdomsbreve [1652-64]. Ved J.A. Fridericia. 26 / 5,II,52-69.

Om Carsten Grip [med brev 1553]. Ved Louis Bobé. 31 / 6,I,383.

Nogle Efterretninger [1655-1737] om Kunstner-Familien Grotschilling [med våben­patent af 1655 for Bendix Grodtschilling]. 7 / 2,I,161-167. Ill.

Sivert Grubbes Dagbog [1566-1631]. Ved Holger Fr. Rørdam. 20 / 4,II,361-406; 22 / 4,IV,4-83. 

Med Sivert Grubbes Billede [samt breve til Sivert Grubbe 1604 og 1628 fra Christian IV]. Ved Holger Fr. Rørdam. 22 / 4,IV,99-102. Ill.

[Aktstykker 1594-99] Om M. Isaac Grønbek, og det Klagemaal, som 1594 blev ført over ham for Irring i Lærdomen. 1 / 1,I,79-88.

Efterretninger om Humanisten Jørgen Gyldenstjerne [aktstykker 1525-51]. Ved Hol­ger Fr. Rørdam. 25 / 5,I,223-263.

Jørgen Gyldenstiernes Gravskrift i Odense. 1551 [med biografi med aktstykker 1530-50]. 4 / 1,IV,161-177.

Supplement [breve 1554-65 hovedsagelig fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre til Jens Lavridsen i Malmø] til [bogen] Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre. Ved E. Marquard. 41 / 7,V,54-68.

Dokumenter [1468-1503], vedkommende Rigsraaden Mourits Nielsen (Gyldenstjerne) til Aagaard. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 15 / 3,III,251-296, 306.

Mourids Nielsen Gyldenstjernes regnskaber. Rejseregnskaber 1493-94, inventarium 1494, julelagsliste 1496 og mandtal 1499. Ved Troels Dahlerup, Jeppe Büchert Netterstrøm og Bjørn Poulsen. 50 / 50,303-342.

[Beretning] Om Fr. Mette Hardenberg, Rigs-Raad Prebd. [Predb.] Gyldenstiernes Hustroe, som Dievelen foruleiligede 1597 [samt påskrift på gravmonument over Predbiørn Gyldenstierne]. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,318-320.

En Notice [brev 1597] om Magnus Heinesen. Ved N.M. Petersen. 13 / 3,I,254-255.

Ligstenen i Krypten i Lunds Domkirke over ”Biskop Herman” [med biografi med aktstykker 1140(?) og 1148 og samtidig beretning]. Ved P.G. Thorsen. 20 / 4,II,335-347. Ill.

Nogle Arild Huitfeldtiana. Et efterslæt [breve m.v. 1562-1704]. Ved Harald Ilsøe. 46 / 8,IV,31-56.

Regnskab over Arild Hvitfeldts personlige Udgifter1577-78. Ved Holger Fr. Rørdam. 28 / 5,IV,330-345.

Nogle kalenderoptegnelser fra 1597 af Arild Huitfeldt. Ved Holger Hjelholt. 42 / 7,VI,257- 260.

Tvende Breve [1614 og 1617] fra Otte Hvitfeldt til Doctor Hans Resen. Ved Holger Fr. Rørdam. 22 / 4,IV,351-353.

Efterretninger om Biskop Peder Jensøn i Roskilde [med aktstykker 1375-1415]. 4 / 1,IV,289-313, 353-365; 5 / 1,V,36-43, 66-75. Ill.

Fra Hellum Herred. Optegnelser i en gammel Bibel [af præsten i Gjerding Bertel Jespersen efter 1555]. Ved Bjørn Kornerup. 40 / 7,IV,231-232.

Aktstykker [1676-1700] fra Johan Adolf af Plöns Arkiv. Ved A.P. Tuxen. 29 / 5,V,293-330.

Et Brev [bønskrift] til K. Christian II. af Christierno Johannis Sacerd. & Vicecomiti Palatino. 1515. 5 / 1,V,108-111.

A.D. Jørgensens Dagbog ”Gammelt og Nyt” for Aarene 1884-96. Ved Troels G. Jørgensen. 41 / 7,V,13-53.

Et Bidrag til Tordenskjolds Krigshistorie [ansøgning fra Jacob Mathiesen Kleve 1726]. Ved J.C.W. Hirsch. 29 / 5,V,291-292.

Terkel Klevenfeldts Breve til Carl Deichman [1750-70]. Ved Holger Fr. Rørdam. 29 / 5,V,108-155, 200-256.

Bønskrifter fra Terkel Klevenfeldt [1752-71]. Ved Louis Bobé. 32 / 6,II,70-78.

Om Biskop Mogens Krafse i Odense [med aktstykker 1458-77 og 1552-58], og hans Stiftelse paa en Almisse sammesteds 1474. 2 / 1,II,1-25. Ill.

Breve fra A.F. Krieger til B. Dunker [1866-70]. Ved Troels G. Jørgensen. 42 / 7,VI,265- 372.

Cancelli Raad Krocks Levnets og Kunst-Arbeids Historie. [Ved N. Prehn]. 3 / 1,III,142-160, 163-171.

Efterretninger [med aktstykker 1409-1530] om Familien Krummedige, især om Hr. Erik, Hartwig og Henrik Krummedige og deres Deeltagelse i de offentlige Anliggen­der i det 15de og 16de Aarhundrede. Ved F.H. Jahn og J.F.H. [J.H.F.] Jahn. 12 / 2,VI,1- 39; 14 / 3,II,1-54, 129-164, 249-276.

Nogle Udtalelser af Landgreve Carl af Hessen om General Køller-Banner [breve 1772 til Jakob Binnemann]. Ved Louis Bobé. 28 / 5,IV,99-100.

Etatsraad og Geheime-Archivar Jacob Langebeks Levnet [med aktstykker 1746 vedrørende striden med Erik Pontoppidan]. Ved Jens Møller. 10 / 2,IV,1-60.

Jacob Langebeks Minde, erindret i et Foredrag i det Kongelige Danske Selskabs For­samling, Hundredeaars-Dagen efter dets Stiftelse. Ved C. Molbech. 14 / 3,II,ix-xxii.

Et Bidrag til Povl Laxmands Historie [herredagsdom i anledning af drabet på Lax­mand] 1502. Ved Kr. Erslev. 24 / 4,VI,287-288.

Hertug Magnus af Holstens forsvarsskrift af 1579 om hans forhold til tsar Ivan den Grusomme. Ved Frede P. Jensen. 47 / 8,V,54-83.

Karl van Mander’s Fordring i Korfits Ulfeldts Bo [med fortegnelse over de arbejder van Mander har udført for Ulfeldt 1640-49]. Ved S. Birket Smith. 24 / 4,VI,349-353.

Fru Anna Marsvins egenhændige Optegnelse om hendes Fødsel og Giftermaal med Hans Axelsen Ahrenfelt og deres Børn. 14 / 3,II,79-80.

Udtog af D. Jacob Matthisens Tegnebog [1630-59]. 1 / 1,I,218-224.

Generalpostdirektør David Monrads selvbiografiske skitser. Ved Anders Monrad Møller. 51 / 51,605-619.

Bidrag [aktstykker ca. 1538 og 1557] til Klays Mortensen (Tøndebinders) Historie (Ægteskabssager). Ved A. Heise. 24 / 4,VI,336-348.

Biskop Anders Muses Klage-Brev til K. Christ. II. over M. Hans Mule. 1517. 4 / 1,IV,275-281.

Nogle Optegnelser [-1672] af Fru Kirsten Munk og hendes Slægt, fra Arkivet på Ovesholm. Ved S. Birket Smith. 25 / 5,I,127-132.

Breve fra Kirstine Munk [1653-58 til Leonora Christina] og Leonora Christina [1663 til Otto Sperling]. Ved Svend Aakjær. 43 / 8,I,81-113. Ill.

Tvende Breve, angaaende [de titler, der må bruges i] en Liigprædiken over Fru Kirstine Munk og hendes Datter Fru Sophia Elisabeth. 1658. 11 / 2,V,78-80.

Efterretning [med aktstykke 1434] om Biskop Navne af Odense, og hans Seigl, medens han var Biskop i Vester-Aars, 1416. 3 / 1,III,257-268. Ill.

[Breve 1539 og 1570 vedrørende Esbern Nielsen] Bonden, der fangede Skipper Cle­ment. Ved N.M. Petersen. 13 / 3,I,253-254.

Dokumenter [1581-86], vedkommende den under Kong Frederik den 2den [for en nid­vise og voldelig adfærd mod biskoppen] henrettede skaanske Præst, Mester Jakob Nielsen. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 15 / 3,III,140-168.

Om dommen over Jakob Nielsen, se ogsa under Retsforhold.

De to Norby-Slægters Herkomst. En genealogisk-heraldisk Undersøgelse. Ved A. Thi­set. 30 / 5,VI,1-52.

Hans Oldeland, se nedenfor i dette afsnit.

Efterretning om Biskop Oluf i Roskilde, som døde 1320 [med aktstykker 1303-13]. 4 / 1,IV,225-237. Ill.

En Revers, udstedt af Kobberstikker Simon de Pas til Kong Christian den Fierde [1624]. 11 / 2,V,237-238.

Caspar Paslichs kalenderanteckningar [1551-88 om samtidige begivenheder og familie­forhold samt optegnelser 1643 af Caspar Paslich den yngre og Eiler Akeleye om sko­leliv i Sorø]. Ved O. Walde. 32 / 6,II,185-201.

v. Pechlin: Aus meinem Leben [-1857, nedskrevet 1860-61, samt optegnelser 1861]. Ved Holger Hjelholt. 46 / 8,IV,225-363.

Christiern Pedersen, som var Canik i Lund, hans Levnets Historie. 1 / 1,I,38-45.

Bidrag til Mester Christiern Pedersens Historie [breve 1523-24], samt Prøver af hans Haandstil [faksimiler af breve 1527]. Ved Holger Fr. Rørdam. 22 / 4,IV,102-105.

Om Christen Povelsøn, sidste Prior i S. Knuds Kloster udi Odense [med aktstykker 1536-74]. 2 / 1,II,65-84. Ill.

Greve Christian Rantzovs Levneds Løb, som døde 1663 [med aktstykker 1641 og 1648-­63]. 5 / 1,V,97-108, 129-151. Ill.

Breve fra Greve Christian Rantzau til Hans Gram [1731-45]. Ved Gustav Ludwig Wad. 30 / 6,V,199-328.

En Skue-Penge paa Hr. Gert Rantzov samt Hans Levnets Løb [med aktstykker 1581- 1617]. 4 / 1,IV,97-119.

En Medaille, slagen paa Hr. Henrich Rantzov til Bredenberg. 1574 [med biografi]. 1 / 1,I,193-199. Ill.

En nyere Medaille slagen paa Hr. Henrich Rantzov til Bredenberg 1592 [med supple­ment til hans biografi]. 1 / 1,I,353-366. Ill.

En Skue-Penge slagen paa Hr. Johan Rantzov, samt hans Levnets Løb [med aktstykker 1526-57]. 4 / 1,IV,33-96, 119-128. Ill.

Brev, i hvilket V.A. Rantzau underretter J.G. Holstein om sin Broders Mord [Kristian Ditlev Rantzau 1721]. Ved Vilhelm Bang. 27 / 5,III,377-378.

Geheime-Raad Iver Rosenkrantzes Latinske Vers til Etats-Raad og Professor Hans Gram [1741]. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,62-64.

Jørgen Rosenkrandses til Rosenholm Levnets Løb, skrevet af ham selv 1590 [med et brev til ham 1558]. 4 / 1,IV,193-207. Ill.

Nogle Aktstykker fra udenlandske Arkiver. 3. To Breve fra Hofmesteren paa Sorø Aka­demi 1658 Jørgen Rosenkrantz (Holgersen) til Carl Gustaf Wrangel. Ved K.C. Rock­stroh. 30 / 5,VI,376-377.

En Skue-Penge til Æreminde af Sophie Rosenkrands Holgersdoter [med biografi]. 3 / 1,III,97-105. III.

Uddrag [1644-50 og 1656-59] af Hans Rostgaards Tegnebog. Ved N.M. Petersen. 13 / 3,I,257-263.

To Mindesmærker [ca. 1628, ca. 1630] om Korfits Rud, hans Hustru og deres Børn. Ved C.F. Bricka. 4,V,1-11. Ill. [Et tredje mindesmærke (1631). ved C.F. Herbst]. 23 / 4,V,96. Ill.

En Medaille slagen paa Hr. Henrik Riise, Baron af Rusensteen [1660, biografi med lensbrev 1672]. 6 / 1,VI,257-263. Ill.

Strejflys over Ole Rømers Frankrigsrejse [breve og aktstykker ca. 1672-80]. Ved J.O. Bro-Jørgensen. 41 / 7,V,1-12.

Efterretninger om Hr. Claus Rønnov Rigets Marsk, som døde 1486 [med aktstykker 1462-66]. 3 / 1,III,321-331. Ill.

Breve fra Grev St. Germain til Grev Herman Valdemar Schmettow [1745-65]. Ved C.A. Trier. 34 / 6,IV,1-75.

Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagboger 1818-19 [hovedsagelig om rejsen gennem Sønderjylland og samværet med danske kunstnere i Rom]. Ved Holger Hjelholt. 44 / 8,II,115-127.

Uddrag af Griffenfelds Fader Joachim Schumachers egenhændige Optegnelser [1604-­48] angaaende hans Levnetsomstændigheder og hans Børn [med tilføjelse 1694]. Ved N.M. Petersen. 14 / 3,II,297-312.

En Ansøgning fra Lægen J.H. Schønheyder [1806 om stillingen som kongelig livmedi­kus]. Ved C.F. Bricka. 28 / 5,IV,376-377.

Om den danske Sehested-Linies Navn og Oprindelse. Af Henry Petersen. 4,V,217-244. To breve [1732] fra admiral Christen Thomesen Sehested [det ene til Karen Brahe]. Ved Hans H. Fussing. 41 / 7,V,328-330.

Efterretninger [aktstykker 1666] om Hannibal Sehesteds Død. Ved N.M. Petersen. 13 / 3,I,315-322.

Efterretninger [samtidige beretninger og aktstykker 1658-68] om General-Adjudant Mikkel Skov, hans Deeltagelse i Slaget paa Amager under Kiøbenhavns Beleiring 1658, i Anslaget mod Malmøe, og hans Sendelse til Nederlandene, for at fængsle Corfitz Ulfeldt. Ved N.M. Petersen. 13 / 3,I,263-296.

Biografiske Oplysninger om Mikkel Skov [ansøgning 1701], Hans Oldeland [brev 1685] og Martin Tancke [ansøgning 1673]. Ved Louis Bobé. 28 / 5,IV,323-330.

Hr. Peder Skrams Levnet, fortalt af hans Datter. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 15 / 3,III,81-100.

Peder Smed i Bukkerup. Et Bidrag til Oplysning om Retstilstanden i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede [aktstykker 1598-1610]. Ved Holger Fr. Rørdam. 22 / 4,IV,105-145.

Nogle Efterretninger [med aktstykker 1472-97] om den i sin Tid navnkundige Dom­provst ved Stiftet Slesvig Enewald Sovenbroder. 7 / 2,I,289-307. Ill.

Anne Sparre, se ovenfor i dette afsnit.

Tvende Breve angaaende Dr. O. Sperlings Arrest [1664]. Ved L.S. Vedel Simonsen. 9 / 2,III,30-41.

Mourids Stygges Optegnelser [1554-1607] om sig og sin Familie. 1 / 1,I,61-64.

Biskop Sven af Børglum, se under Tidshistorie. Segl.

Martin Tancke, se ovenfor i dette afsnit.

Nogle Documenter [1561-71] om K. Frederik den Andens tydske Cantsler Dr. Hierony­mus Thenner. Ved E.C. Werlauff. 12 / 2,VI,216-223.

Christian Jürgensen Thomsen og Jakob Reichel – en numismatisk og etnografisk brevveksling mellem København og Sankt Petersborg 1821-1855. 1. del: brevene 1821-1837. Ved Jørgen Steen Jensen. 49 / 9,I,391-475.

Christian Jürgensen Thomsen og Jakob Reichel – en numismatisk og etnografisk brevveksling mellem København og Sankt Petersborg 1821-1855. 2. del: brevene 1839-1855. Ved Jørgen Steen Jensen. 49 / 9,I,541-607.

[Aktstykker 1470 og 1484] Om Frue Birgitte [Thou] af Hammerstad og hendes Om-gang [forfalskninger] med Breve og Signeter. 2 / 1,II,36-48.

Omkring ”Dagbladet” i 1870. En brevveksling mellem C. St. A. Bille, Vilhelm Topsøe og P.V. Grove [under Topsøes udenlandsrejse til Schweiz og Frankrig 1870]. Ved K.H. Jørgensen. 44 / 8,II,25-81.

Professor Herman Treschows Rejseoptegnelser [1768-71 med levnedsbeskrivelse og breve 1769-93]. Ved Bjørn Kornerup. 42 / 7,VI,373-393. Ill.

Betænkning over en liden Dansk Guld-Mønt af 1560 [til minde om Herluf Trolle og Birgitte Gjøe]. 1 / 1,I,129-133. Ill.

Et Brev fra Herluf Trolle til Birgitte Gøye [1563]. Ved Carl Fredstrup. 29 / 5,V,277, 404.

  1. Laurids Pedersen Turas Levnets Løb [skrevet af Laurids Thura i 1680’erne. 5 / 1,V,215-220.

Marcus Tuschers Levnetsbeskrivelse. Ved J.C. Spengler. 10 / 2,IV,145-152.

Aktstykker vedrørende Forholdene i Nordsjælland 1658-59 under Kjøbenhavns Belej­ring [Lorens Tuxens virksomhed]. Ved K.C. Rockstroh. 29 / 5,V,257-276.

Arvestykker i Ulfeldt-slægten. Breve [1735-40] fra Anne Sophie Ulfeldt (1649-1741) til hendes fætters søn Corfitz Anton Ulfeldt (1699-1769) om nogle slægtsminders skæbne. Ved Povl Eller. 45 / 8,III,269-300.

Om M. Claus Andersøn Ulfeld og hans Stiftelse paa et Vicarie i Odense 1482 [med akt­stykker 1479-82]. 3 / 1,III,33-43. Ill.

Breve til Statholder Rigsgreve Christian Rantzau til Breitenburg fra Corfitz Ulfeldt [1637-62] og Theodor Lente [1660-61]. Ved Louis Bobé. 28 / 5,IV,157-189.

Nogle Breve fra Korfits Ulfeldt og Leonora Christina [1647-96]. Ved J.A. Fridericia. 26 / 5,II,69-83.

Trende Breve fra Corfitz Ulfeld [af 1658 til Sophie Rantzau, af 1662 og 1663 til Karel van Mander]. Ved Ove Malling. 10 / 2,IV,72-78.

Nogle Aktstykker og Breve vedkommende Korfits Ulfeldts og Leonora Christinas Løsgivelse af Fangenskabet paa Bornholm i December 1661. Ved S. Birket Smith. 22 / 4,IV,257-273.

To Breve fra Corfitz Ulfeldt til Johan Adolf Kielman v. Kielmansegg 1663-64. ved Louis Bobé. 27 / 5,III,378-385.

Et Brev fra Leonora Christine Ulfeld til Carl Gustaf Wrangel [1660]. Ved Axel Lilje­falk. 31 / 6,I,191-192.

Grevinde Eleonore Christine Ulfelds Memorial [1663] til den engelske Regiering om de af hendes Mand til Kong Carl den Anden laante Summer, tilligemed nogle Breve om hendes Anholdelse i Dover 1663 [samt aktstykker 1649 og 1654 vedr. lånet]. Ved P.W. Becker. 14 / 3,II,54-78.

To breve fra Leonora Christina [Ulfeldt]. 1692 og 1693. Ved Hans H. Fussing. 42 / 7,VI,256-257.

Leonora Christina Ulfeldt, se også ovenfor i dette afsnit.

Frue Marie Ulfelds egenhændige Optegnelser [1589-1667] om hendes egen og hendes Mands Hr. Axel Arnfelds Sydskende og Børn. 3 / 1,III,362-365.

To Breve [fra Tale Ulfstand] fra 1645 om Slægtebøger. Ved Kr. Erslev. 23 / 4,V,357-358.

Efterretninger [vidneudsagn] om Christian den Fierdes Søn Prinds Ulrichs voldsomme Død i Schlesien [1633]. Ved N.M. Petersen. 14 / 3,II,277-284.

[Dokumenter 1456-63] Om Peder Unger og hans Fundation paa et Alter i S. Nicolai Kirke i Kiøbenhavn 1463. 3 / 1,III,204-211.

[Aktstykker 1503-1506] Om Mester Hans Urne Dom Prost i Odense, og hans Testa­ment. 1503. 1 / 1,I,289-301. Ill.

Lauge Urne, se under Løsøre og fast ejendom.

Hans Walckendorffs Skrivelse til hans Broder Erkebiskop Erich Walckendorff. Dat. Løwen die b. Georgii Mart 1515. Ved G.J. Thorkelin. 8 / 2,II,121-123.

Instrux for Grev Valdemar Christian og hans Hovmester Adam Henrik Pentz paa Rei­sen til Tydskland 1646 [1640] [med det formål at gå i kejserlig tjeneste]. Ved L. Engelstoft. 12 / 2,VI,176-178.

To Breve fra Anders Sørensen Vedels Hustru [Mette Hansdatter] til hendes Søn Søren Andersen Vedel. (Uden Aarstal) [mellem 1600 og 1616]. Ved C. Molbech. 13 / 3,I,43-47.

Breve fra C.F. Wegener [I] til T.A.J. Regenburg og M.H. Rosenørn, 1843-49 [med et tillæg af aktstykker vedr. C.F. Wegener 1846-48]. Ved Bjørn Kornerup. 37 / 7,I,226-319.

Breve fra C.F. Wegener. II [til Laurids Engelstoft 1831-45 samt Wegeners votum 1844 ang. en verdenshistorie og betænkning 1881 vedr. arkivvæsenet]. Ved Bjørn Korne­rup. 40 / 7,IV,102-129.

Levnets Beskrivelse i gammeldags Vers over Margrete Udzon Vestenie, som døde 1595 [samt biografi over hendes mand Niels Jacobsen, †1624]. 6 / 1,VI,27-32.

  1. Laurids Mortensen Vidsteds Levnets Løb [skrevet af Laurids Thura i 1680’erne]. 5 / 1,V,216-227, 220-223.

Nogle Optegnelser [1586-1629 i et håndskrift] til Oplysning i de Vinders Familie. 3 / 1,III,221-224.

Brev [1661] fra Kong Frederik III til Dronning Christine af Sverig, at hun kunde be­holde Abraham Wuchters, saalænge hun behøvede ham. 20 / 4,II,206.

Biskop Øgmund i Skalholt paa Island, som døde i Sorø 1543, hans Levnet [med aktstyk­ker 1540-41 og udateret]. Ved Jon Olafson. 3 / 1,III,338-352.