Menu Luk

[Breve 1477 og 1502] Om Afdøde Folkes Indseigle, hvorledes dermed fordum er forholdet. 1 / 1,I,18-20.

Dom af Kong Hans, at Signet kan fuldgjøre i Indseigls Sted etc. 1496. 6 / 1,VI,212-213.

Kong Abels Sigil. 1250 [med et stadfæstelsesbrev til kannikkerne i Viborg]. 5 / 1,V,33-36. Ill.

Kong Olufs Dronning Margretes Søns Seigl til Rette-Sager. 1 / 1,I,33-34. Ill.

Kong Olufs Seigl. 1376. 1 / 1,I,225-226. Ill.

Erkebiskop Jens Brostrups Secret [med et formaningsbrev til indbyggerne i Sønder Åsbo herred 1481]. 25 / 4,II,1-2. Ill.

Biskop Svens Seigl af Børlum. 1376 [med hans biografi]. 1 / 1,I,257-264.

Biskop Karl Rønnovs Secret med et Brev fra hans Tid [1475] angaaende Striden med Benediktinerne i St. Knuds Kloster [i Odense]. 25 / 4,II,101-105.

Bispen af Ribe Hartvig Juels Secret, med to Breve [1498-99] om hans Resignation og hans Eftermands Ed. 25 / 4,II,302-306.

Biskop Peder Jensøns Seigl i Roskilde, som døde 1416. 3 / 1,III,353-356. Ill.

Biskop Oluf Daa i Roskilde hans Seigl og Stiftelse paa Apostel-Alter i S. Lucii Domkirke 1452. 3 / 1,III,225-229. Ill.

Biskop Niels Skaves Secret med nogle Documenter [1493-97] fra hans Tid angaaende

Roskilde Bispestols adkomst til Kjøbenhavn. 20 / 4,II,60-69. Ill.

Biskop Lauge Urnes Seigl af Roskilde og et Par Documenter hannem angaaende 1527 [forleningsbrev]. 1530 [gavebrev]. 3 / 1,III,289-295. Ill.

Biskop Niels Globs Secret med nogle Breve [1487-1504] fra hans Tid angaaende Striden mellem Viborg Bispesæde og Viborg By. 20 / 4,II,187-195, 264-271. Ill.

Bispen i Aarhus Ejler Madsens Bølles Sigil [med et forlig mellem kong Hans og Ludvig Nielsen Rosenkrands 1486]. 20 / 4,II,207-210. Ill.

Aarhuus Capitels Segl [1634]. 7 / 2,I,129-130. Ill.

Segl for Frue Kirkes kapitel i Oslo, se under Topografi og Rejsebeskrivelser.

Segl for biskop Navne af Odense, se under Personalhistorie.

Ringsted klosterkonvents segl, se under Topografi og Rejsebeskrivelser.

Abbedens Seigl udi Ringsted. 1452. 1 / 1,I,65-66. Ill., se under Topografi og Rejsebeskrivelser.

Gimsø Klosters Seigl i Norge [med skødebrev fra abbedissen i klostret 1514]. 6 / 1,VI,33-34. Ill.

St. Olufs Klosters Segl i Oslo, 1461 [med brev 1461 om St. Anna Gilde i Oslo]. 7 / 2,I,97-98. Ill.

Køge Byes gamle Seigl [med brev fra byens øvrighed om en arvesag]. 1458. 6 / 1,VI,193-194. Ill.

Nestved Byes gamle Seigl [med brev fra byens øvrighed om en gård i byen]. 1481. 12 / 2,VI,161-162. Ill.

Roskilde Stads gamle Seigl. 1 / 1,I,17-18. Ill.

Rønne Kiøbsteds gamle Seigl og Vaaben paa Boringholm [med kgl. stadfæstelsesbrev 1562]. 2 / 1,II,97-98. Ill.

Jemtelands gamle Vaaben og Seigl [1561, samt dokumenter 1531-71 vedr. området]. 6 / 1,VI,225-235. Ill.

Trondhiems gamle Stads-Seigl [med et brev 1552 om domkirkens tilstand]. 5 / 1,V,353-­354. III.

Trond Benkestoks Seigl, med et hans Brev skrevet imod 1540 [om den skade, han led under oprøret, da Christian II var i Norge, samt kgl. befaling 1556 vedr. en trætte]. 6 / 1,VI,353-356. Ill.

Et Brev fra Langebek [til Otto Thott 1766] om Indsamlingerne til hans Diplomatarium. Ved J.A. Fridericia. 25 / 5,I,194-196.

Langebeks registratur over Rosenholm-arkivet [brændt 1826, indeholdende aktstykker fra 13.-17. arhundrede]. 1762. Ved C. Rise Hansen. 41 / 7,V,173-202.

[Oplysninger om] En gammel Afskrift [fra ca. 1600 i Bremerstadtbibliothek] af Kong Valdemars Jordebog. Ved Johannes C.H.R. Steenstrup. 29 / 5,V,39-43.

Udsigt over en del af Brevstoffet i Jens Bircherods dagbøger [uddrag af breve 1658­-1708]. Ved Carl S. Christiansen. 27 / 5,III,156-182.

Oplysninger om nogle tabte Diplomer. I [uddrag af diplomer fra det 14.-15. århund­rede i brudstykke af stamtavle over de Vadskærgaard-Friis’ers slægt fra det 17. århundrede]. Ved A. Thiset. 32 / 6,II,287-288.

Levninger af Stubbergaards Arkiv [diplomer 1427-1551]. Ved O. Nielsen. 26 / 5,II,28-38.

Klaus Bildes Rulle [fra 1320’rne. Notitser fra Registrum regni Daciæ, Kongerækken,

varianter til Langebeks udgave af Årbogen 1020-1323]. Ved Kr. Erslev. 24 / 4,VI,139-147.

[Om] Den Danske Rim-Krønike, trykt i Kiøbenhavn hos Gotfrid af Gemen 1495. in 4to. 23 ½ Ark. 1 / 1,I,28-32.

Adskillige Efterretninger om danske Sager, tagne af M. Christ. Lassen Tychonii Haandskrift [1732]. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,345 [349]-348[352].

Bidrag til den dansk-norske Søkrigshistorie [aktstykker om familien Juel, om Den store nordiske Krig, om søetatens administration 1735 og om fregatten Freia 1800-02]. Ved H.G. Garde. 15 / 3,III,26-41; 17 / 3,V,83-86.

Jens Grand og Lübeck. En ny kilde til dansk middelalder [1299-1307]. Ved Kurt Villads Jensen. 49 / 9,I,209-228.

Aktstykker [1375-80] til Oplysning om Kongeskiftet efter Valdemar Atterdags Død. Ef­ter Originalerne i det Storhertugelige Archiv i Schwerin. Ved W. Mollerup. 23 / 4,V,61-74.

Den Kalmarske Forening af 1397, efter Originalen i det Kongelige Danske Geheime Arkiv. Ved M. Treschow. 9 / 2,III,61-69.

Dronning Margarethas Instruction for Kong Erik, af Aaret 1404, i Anledning af hans forehavende Reise til Norge. Ved E.C. Werlauff. 12 / 2,VI,241-264.

Brev om en evig Messe i Odense-Domkirke for Dronning Margrete, som havde givet Kerstrop paa Tosinge til Biskopsbordet i Odense etc. 1408. 3 / 1,III,183-188.

Klageskrifter fra Erik af Pommerns Retsstrid med Holstenerne (1409-15). Ved Kr. Er­slev. 26 / 5,II,83-107.

Bidrag til Erik af Pommerns Historie [aktstykker 1410?-35]. Ved Kr. Erslev. 34 / 5,IV,346- 363.

Klavs Lembeks Frafald [aktstykker] 1421. Ved A.D. Jørgensen. 32 / 5,II,108-119.

Erik af Pommern i Venedig 1424. Antonio Morosinis Krønike og Aktstykker fra Archi­vio di Stato ai Frari, Venedig. Ved Ove C.L. Vangensten. 31 / 6,I,72-88.

Brev fra Biskop og Capitel i Ørkenø og Hetland til Kong Erik af Pommern, om en aarlig Skat paa 200 Nobler, at betale af Kongen i Skotland til Norge. 1426. 11 / 2,V,123.

Den mellem Danmark og Sverrig fornyede Kalmarske Forening af 1438. Ved M. Treschow. 9 / 2,III,84-92.

To Aktstykker til Erik af Pommerns Historie 1439 [rigsrådets opsigelsesbrev] og 1442 [kongens forsvarsskrift]. Ved E.C. Werlauff. 13 / 3,I,222-237.

Kong Christoffer af Baierns Testamente [ca. 1448]. Ved Gunde Rosenkrantz. 23 / 4,V,352­-355.

Optegnelsesbog fra Christiern Is og Hans’s Cancelli. 20 / 4,II,144-170, 272-301.

  1. Christ. I. Brev, at han til Rigets Tarv tog Pengene af Aflads-Kisten i Roskilde, som til Kongen af Cypren vare indsamlede. 1455. 1 / 1,I,352.

Preliminærtraktat av 24. mars 1467 mellom kong Kristian I og hertugene av Burgund, Bretagne og Normandie. Ved Arne Odd Johnsen. 40 / 7,IV,373-380.

Kong Hans’s Fødselsdag [datoen jævnført med brev fra dronning Dorothea 1455]. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 15 / 3,III,301-302.

[Brev hvoraf erfares] K. Hanses forehavende Pilegrimsfart ved samme Tid da Anders Renteskriver blev hengt 1494. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,314-316.

Tvende historiske Viser fra det sextende Aarhundrede [om kong Hans’ og kong Chri­stian II’s tog til Sverige]. Ved C.P. Paludan-Muller. 13 / 3,I,143-158.

Et mærkværdigt Tingsvidne, paa Fyens Landsting, imod de Beskyldninger, som i Sver­rige paasagdes Kong Hans. 1497. 11 / 2,V,149-152.

Ærkebiskop Byrges Forpligt til Kong Hans, for 800. Mark Danske til en ævig Messes Holdelse udi Lunde Dom-Kirke. 1502. 1 / 1,I,103-104.

Nogle Documenter om Biskop Karl i Hamer hans Fængsel. 1508[-13]. 4 / 1,IV,180-192.

Et Brev fra Kong Christian den Anden til hans Fader [1511 fra Bohus]. 10 / 2,IV,78-79.

En Forskrivelse, udstedt af Magistraten i Lybek, paa 30,000 Rinske Gylden, at betale til Kongen af Dannemark i 12 Aar, dateret Malmøe, St. Jørgens Dag (23de April) 1512.Ved M. Treschow. 9 / 2,III,234-236.

Samtidig Beretning om Forhandlingerne imellem Kong Christian den Anden og Hertug Frederik, samt dennes Kongevalg. Ved N.M. Petersen. 15 / 3,III,1-26.

To Breve fra Biskop Lage Urne til Kong Christiern II om dennes Hylding og Kroning. 21 Maj og 3 Juni 1514. 20 / 4,II,332-333.

Christiern den andens ægteskabskontrakt [1514. Med underskrifterne i faksimile]. Ved Johs. Lindbæk. 30 / 5,VI,186-192.

Ærkebiskop Erik Valkendorfs Breve til K. Christ. II angaaende Dronning Elisabets An­komst til Danmark 1515. 2 / 1,II,25-32.

[Udateret] Skrivelse til Kong Christian den Anden fra hans Hustrue Dronning Elisabet [om en legat. Med skrivelsen i faksimile]. Ved N.M. Petersen. 13 / 3,I,252.

Bidrag til Oplysninger om de Stridigheder, som have været mellem Kong Christian den Anden og Biskop Jens Andersen Beldenak af Odense [aktstykker 1507 og 1515-20 vedr. erstatning for en pengesum som Beldenak i 1503 som forhandler for kong Hans havde tilstået Lübeck]. Ved M. Treschow. 9 / 2,III,197-234.

Breve, henhørende til Christan den Andens Underhandlinger med Steen Sture i Efter­aaret 1518. Ved J.H.F. Jahn. 14 / 3,II,236-248.

Instrux for Antonius van Metz, som af Kong Christian den Anden blev forsendt til det Spanske Hof 1519. 3 / 1,III,357-361.

C.F. Allen om det stockholmske Blodbad [i brev til Caspar Paludan-Muller af 7.12.1867 som svar pa dennes kritik af behandlingen i De tre nordiske Rigers Historie]. Ved Bjørn Kornerup. 40 / 7,IV,71-83.

Vidnesbyrd om et Opløb i Bergen af de Tydskes og Kongens Embedsmands Folk. 1521. 4 / 1, IV,344-349.

  1. Friderichs 2 og Rigets Raads Dom angaaende Mogens Thomsen, som af Christian 2 var mishandlet [1522] 1523. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,118-121.

Johannes Buttner von Bayreuths Brev til Kristiern II [bl. a. om Andreas Bodenstein von Carlstadt] (1522). Ved A. Heise. 31 / 6,I,186-188.

Efterretninger [brev fra kannik Bertolt Turytzen i Hamburg] om den Hær, som blev samlet i Sommeren 1523 for Kong Christjern den 2den. Ved Dietrich Schäfer. 22 / 4,IV,359-362.

Uddrag af det danske Cancellies Registranter fra Kongerne Frederik I., Christian III. og Frederik II. Tid. Ved P.V. Jacobsen. 12 / 2,VI,146-175.

Et Par af Kong Friderik den Førstes Forordninger [1523]. 4 / 1,IV,223-224.

Nogle Kong Frid. I. Forordninger [1524-32]. 4 / 1,IV,249-256, 282-286.

[Dokumenter til belysning af] Forhandlinger paa Herredagene og i Rigens Raad fra Aar 1523 til 1530. 11 / 2,V,8-54, 81-119, 207-220, 288-323.

[Gennemgang på basis af breve og akter i Bremerstadtbibliothek af] Processerne for rigsregimentet og ved rigskammerretten mellem Christiern II og Frederik I (1523-­1531). Ved E. Arup. 29 / 5,V,43-84.

Sveriges Raads Brev til Bispen i Oslo og Hr. Mogens Gyldenstierne om de Svenske Oprørere, som søgte Tilflugt i Norge 1528. 6 / 1,VI,344-346.

En gammel Beretning [formodentlig fra Holsten til rådet eller en enkeltperson i Danmark] om Kong Christian II. Absolution ved en pavelig Legat, m.m. omtrent Aar 1530. Ved J.L.A. Kolderup-Rosenvinge. 12 / 2,VI,76-77.

Bidrag [med aktstykker 1528-31] til den Kjøbenhavnske Herredags Historie 1530. Ved A. Heise. 24 / 4,VI,1-43.

[Om] De Lutherske Giensvar til de Catholskes Klagemaal, indgiven til Herredagene 1530. Med Jørgen Jensens Fortælling, om hvad andet Gud da i sin Sag haver udret­tet. Trykt i Viborg 1530. 1 / 1,I,88-95.

[Dokumenter til belysning af] Forhandlinger paa Herredagene og i Rigens Raad under Kong Frederik I. Aar 1531. 12 / 2,VI,108-135.

Kong Kristian II på Sønderborg slot [med uddrag af regnskaber for Sønderborg amt 1533-43]. Ved A.D. Jørgensen. 25 / 5,I,1-26.

[Optegnelse af Johan Friis om] Kong Frederik den Førstes Dødsdag. Ved N.M. Peter­sen. 13 / 3,I,255.

[Håndskrift med] Oplysninger til Mellemrigets Historie efter K. Friderichs I Død og de da forefaldende første Herre-Dags Handlinger. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,193-223, 242-256, 364-368.

En Beslutning [reces] af Danmarks Riges Raad paa den Kiøbenhavnske Herredag 1533. 3 / 1,III,105-110.

Nogle Artikler angaaende Kongevalget efter Frederik I. Død, og Forbindelsen imellem Danmark og Hertugdømmerne m.m., som Biskoppen af Fyen sendte til Biskop Ove Bilde. (1533). Ved H. Knudsen. 13 / 3,I,40-43.

Bidrag til Oplysning af Grevefejdens Tid [med faksimiler af enkelte aktstykker]. Ved Joh. Grundtvig. 31 / 4,III,i-xxxviii,1-412.

Et Par Bidrag [1533-39 fra Malmø rådstuebog] til Grevefejdens Historie. Ved M. Mackeprang. 28 / 5,IV,95-99.

Fortegnelse [optegnelser af en samtidig] paa det merkværdigste i Greve Christoffers Feide 1534. 1535. 1536. 3 / 1,III,303-306.

Nogle Breve [1534-36] til Oplysning om Grevefejdens Historie. Ved W Mollerup. 24 / 4,VI,168-192.

Nogle Documenter [1534-45] om Greve Christoffer af Oldenborg. 3 / 1,III,67-88.

Documenter [1534-36] til Grev Christoffer af Oldenborgs Historie. Ved C. Molbech. 11 / 2,V,125-148, 220:229. Ill.

En gammel Vise om Greve Christoffer af Oldenborg hans Feide paa Danmark. 1 / 1,I,243-­255.

Hertug Albrets af Meklenborg Brev til Hr. Anders Bilde 1534 [om et forbund mod de lutherske og om hertug Christian]. 2 / 1,II,99-102.

Nogle Breve til Grevefejdens Historie [bl. a. Grev Kristoffers privilegier til Næstved og Korsør 1534]. Ved A. Heise. 31 / 6,I,188-191.

Et Tydsk Skrift, som den Danske Adel lod udgaae i Grevens Feide 1536. 5 / 1,V, 304-­316.

En Sølv-Mønt paa Kong Christian den Anden 1536 [om fire mønter slået i hans navn]. 3 / 1,III,65-67. Ill.

Et Bidrag [uddrag om biskoppernes fængsling fra brev fra Christian III 1536] til Stats­omvæltningens Historie 1536. Ved L. Laursen. 33 / 6,III,186-187.

Fragment af den Bog, som Kong Christian III lod oplæse imod Bisperne, paa Herre­dagen i Kiøbenhavn, den 30 October 1536 [med notits af Hans Gram om dokumen­tet]. Ved G.J. Thorkelin. 9 / 2,III,1-30.

Tegnelser over alle Lande fra 1535, fra 1 Febr. til 16 Marts. Ved T.A. Becker. 16 / 3,IV,177- 220.

Tegnelser over alle Lande fra 20 Marts 1535 af [-1536]. 3,V,23-82, 89-146, 252-325. Tegnelser over alle Lande fra 1536 [-1538]. Ved T.A. Becker. 18 / 3,VI,28-81, 97-159.

Tegnelser over alle Lande fra 1538 [-1539]. Ved T.A. Becker. 18 / 3,VI,181-237.

Tegnelser over alle Lande fra 1539 [-1542]. Ved T.A. Becker. 3,VI,277-361. Tegnelser over alle Lande fra 1543 [-1545]. 19 / 4,I,1-65.

Tegnelser over alle Lande fra 1545 etc. [-1547]. 19 / 4,I,91-172, 185-302.

Tegnelser over alle Lande fra 1547 etc. [-1548]. 19 / 4,I,305-353.

Tegnelser over alle Lande fra 1548. 20 / 4,II,70-100, 171-186.

Tegnelser over alle Lande fra 1549 [1548-49]. 20 / 4,II,307-323; 22 / 4,IV,84-98, 146-177, 363-­378; 23 / 4,V,54-61.

Tegnelser over alle Lande fra 1550 [-1551]. 23 / 4,V,176-216, 313-334; 24 / 4,VI,148-167, 224-252, 324-336.

Den københavnske Registrant [ekstrakter og kopier af missiver og åbne breve for alle lande] 1539-40. Ved Astrid Friis. 40 / 7,IV,1-26.

Nogle Kong Christ. III. Forordninger [1539-42]. 4 / 1,IV,286-288.

Nogle Kong Christ. III. Forordninger og aabne Breve [1541-57]. 5 / 1,V,249-254.

Fem Breve fra Christian den Anden til Christian den Tredie i Aaret 1540. Ved H. Behr­mann. 9 / 2,III,49-55.

Tvende separate Artikler til den Spejerske Tractat af 23de May 1544. 10 / 2,IV,81-85.

Uddrag af en Cancelliregistrant for Aar 1548. Ved R. Nyerup. 8 / 2,II,142-147.

[Fortegnelse over] Suiten og Ceremoniellet, da Prindsesse Anna, som Brud, blev ført

til Sachsen 1548. 7 / 2,I,364-372.

[Protokol fra] Forhandlingerne i Assens December 1549 mellem de fyrstelige Brødre Kong Christian III og Hertugerne Hans, Adolf og Frederik. Ved Emilie Andersen. 40 / 7,IV,359-372.

[Notat, bilagt brev af 1556 fra Christian III,] Om [krav til] professionelle diplomater i dansk tjeneste omkr. 1550. Ved Knud Rasmussen. 46 / 8,IV,79-80.

Breve og Aktstykker vedrørende Herredagen i Kjøbenhavn April og Maj 1557. ved W. Mollerup. 23 / 4,V,97-124.

Kongelige Breve og Befalinger til Christopher Walchendorff fra 1558 til 1600. 7 / 2,I,9-

24, 46-52, 74-83, 98-107, 138-151, 168-180.

Et Brev fra Rentemesteren Joachim Bek til Statholderen paa Kjøbenhavns Slot Hr. Mo­gens Gyldenstjerne [med kgl. befalinger bl. a. om kroningen]. 17de Februar 1559. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 15 / 3,III,302-304.

Nogle Kong Friderik den Andens obne Breve og Forordninger [1561-73]. 6 / 1,VI,56-64.

Nogle K. Frid. II. Forordninger [1574-78). 6 / 1,VI,191-192.

Nogle af Kong. Frid. II. Forordninger [1579-80]. 6 / 1,VI, 220-224.

Leidebrev af Kong Frederik II. for den svenske Admiral Jacob Bagge paa hans Fart giennem Øresund. 1562. Ved C. Molbech. 13 / 3,I,87-88.

Nogle Canceler Johan Frises Breve til Kong Friderik II [1563-68]. 1,IV,209-223. Kaper-Reglement i Krigen mellem Danmark og Sverrig under K. Frederik den Anden. Ved E.C. Werlauff. 12 / 2,VI,215-216.

Bidrag til dansk Søkrigshistorie i 1563 [beretning om slaget ved Rønne 30.5. og beret­ning om begivenhederne på den danske flåde 2.-23.9.]. Ved L. Laursen. 28 / 5,IV,363-369.

Breve vedkommende Krigen med Sverrig. 1564. 1565. 1566 [beretninger om slagene ved Øland, Bornholm og Svarta samt om tilfangetagelsen af de svenske feltherrer Carl de Mornay og Jacob Henriksen Hestesko]. Ved N.M. Petersen. 14 / 3,II,81-103.

Nogle Admiral Herlov Trolles egenhændige Beretninger af Øster-Søen til K. Frid. II [samt andre dokumenter vedr. søkrigen] 1564. 3 / 1,III,188-192, 211-220, 239-256, 274-­288; 4 / 1,IV,244-249.

Beretning af en Skole-Degn, som 1564. var skikket op i Sverige til [den tilfangetagne] Jacob Brokenhus. 6 / 1,VI,356-358.

Et brev fra Frederik II [1565] til borgmester og råd i Antwerpen [om fjernelse af en enhjørning fra et islandsk kloster]. Ved Kristof Glamann. 41 / 7,V,327-328.

En Mønt [slået] af Hertug Magnus, K. Frid. II. Broder, Biskop paa Øsel [med breve især vedr. Øsel til Christoffer Valkendorf 1566-85]. 3 / 1,III,129-142. Ill.

Danmark i Aaret 1567. En fuggersk Agents Indberetninger. Ved Knud Fabricius. 32 / 6,II,1-27.

[Klager fra Ystad, Roskilde og Odense over] Voldsomheder udøvede af fremmede Lejetropper i danske Kjøbstæder 1569-70. Ved C.F. Bricka. 24 / 4,VI,315-324.

Kong Frederik IIs Retfærdiggjørelse for Krigen med Sverrig samt Rigsraadets Svar; tre Aktstykker fra 1-18 Januar 1570. Ved T.A. Becker. 17 / 3,V,1-8.

Ægteskabscontract [1572] ved Kong Frederik den Andens Formæling med den mek­lenborgske Printsesse Sophie. 10 / 2,IV,270-276.

Brev [1579] fra Kong Friderik den Anden til Hertug Ulrich af Meklenborg, angaaende Prinds Christian (siden Kong Christian den Fjerde) [‘s hjemtagelse fra opfostring i Mecklenburg]. 10 / 2,IV,276-279.

Nogle Kong Frederik den Andens Breve og Befalinger [1582-87], angaaende Hans Sønners, Prindserne Christians og Ulriks Opdragelse. 10 / 2,IV,161-167.

Bidrag [med aktstykker] til Historien af det Gesandtskab, som Dronning Elisabeth 1582 sendte til Danmark, for at bringe Kong Frederik II. den engelske Hosebaands­orden. Ved C. Molbech. 10 / 2,IV,249-267.

Kong Frid. II. Instrux for Henrik Belov, hvorledes han sig imod Prinds Christian skulde forholde i Kongens Fraværelse. 1583. 5 / 1,V,255-256.

Kongelige Breve og Befalinger til Casper Markdaner fra 1585. til 1612. 8 / 1,V,III,128, 151-­160.

Et Brev af Friderich 2den. [til Oluf Daae] 1585 [om ændring af bryllupsadresse]. 10 / 2,IV,79-80.

Dronning Elisabeths Brev [1587] til Kong Frederik den Anden, angaaende Maria Stuarts Henrettelse [med faksimile af dronningens egenhændige underskrift]. 10 / 2,IV,267-270.

Instruction for et Gesandtskab, der fra Skotland sendtes til Kong Frederik den Anden (1587). 11 / 2,V,238-240.

Instruction for de skotske Gesandter, som sendtes til Kong Frederik den Anden Aar 1587. Ved P.W. Becker. 14 / 3,II,230-235.

[Brev fra Niels Kaas 1588 om] Kong Frederik den Andens sidste Levetid. Ved N.M. Pe­tersen. 15 / 3,III,72-73.

Det genfundne originalmanuskript til Peder Vinstrups kroningstale 1596. Ved Sebastian Olden-Jørgensen. 49 / 9,I,245-270.

To breve fra Christian IV til fyrsten af Siebenbürgen, Sigismund Báthory [1597-1598]. Ved Birgit Christensen. 52 / 52,237-246.

Niels Krags Relation om sit Gesandtskab til England 1598-99. 10 / 2,IV,173-216.

[Beretning om] Mogens Ulfelds Tog udi Østersøen med Kongelig Majestets Skibs­Flode- 1611 [1610]. 1 / 1,I,114-118.

Mag. Ægidii Lauritzens [ind]samlede Efterretninger om Krigen med Sverige i Aarene 1611 og 1612. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,9-56.

[Vise om] Claus de Wale, Kong Christ. IV. Herolds Reise ind udi Sverig, at forkynde Krigen imod Kong Carl IX. 1611. 1 / 1,I,273-288, 302-318.

Beregning [på grundlag af samtidig fortegnelse] over Armeens Styrke, hvormed K. Christian 4 rykkede ind i Sverrig 1610 [1611] i Maj Maaned. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,123-124.

Kong Christians 4. Skrivelse til Commendanten paa Calmar Slot, Andr Sinkler. Dat. Kiøbenh. d. 5 April 1612. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,344[348]-345[349].

Beretning til Kong Christian den fjerde fra Christian Friis og Breide Ranzau om for­skjellige Krigsforhold, 1612. 23 / 4,V,75-76.

Gabriel Kruses Beretning om den danske Flaades Virksomhed i Efteraaret 1612. Ved C.F. Bricka. 23 / 4,V,280-288.

To Breve [bønskrifter 1613-14] til Kantsleren Christian Friis. 23 / 4,V,76-78.

Efterretninger [med aktstykker 1618 og 1620] om Marselis Boshouwer[s mission for kejseren af Ceylon 1618]. 7 / 2,I,373-378. Ill.

Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. F. Christian den 4des Barsel- og Bryllups-Indbydelse til Jacob Ulfeldt [1624]. Ved R. Nyerup. 8 / 2,II,159.

Nogle breve til Kongens Kansler Christian Friis [fra en række lensmænd] angaaende Krigen og Landets Tilstand under den i Aarene 1625-1628. Ved F. Fries. 24 / 4,VI,121-138. 

Italienske Bidrag til Kristian den Fjerdes Historie [beretninger og pavebrev 1625-26 samt danmarksbeskrivelse 1628 eller 29]. Ved Johs. Lindbæk. 31 / 6,I,344-368.

Nogle Aktstykker fra udenlandske Arkiver. 1. En egenhændig Skrivelse fra Christian den Fjerde 1625 til Landgrev Moritz af Hessen [om dennes deltagelse i krigen]. Ved K.C. Rockstroh. 30 / 5,VI,373-374.

Brev fra Wallenstein til Regentinden i de spanske Nederlande, Infantinde Isabella, tilligemed dennes Svar, angaaende Erobringen af Jylland i Aaret 1627. Ved Frederik Schiern. 14 / 3,II,294-297.

Bidrag [aktstykker vedrørende adelens forhold og kontributioner fra adel og gejstlig­hed] til Landets indre Historie i Krigsaaret 1627. Ved T.A. Becker. 16 / 3,IV,65-76.

Et Øievidnes [Christian Thomesen Sehesteds] Beretning om Kong Christian den Fierdes og Kong Gustav Adolfs Sammenkomst ved Ulfsbek i Februar 1629. Ved P.W. Becker. 13 / 3,I,125-130.

Christian IV. egenhændige Breve fra 1630 [-9.7.1630] [uafsluttet]. 7 / 2,I,219-224, 255­-256, 286-288, 319-320, 391-392.

Instruction for Mathe Juul, da han som Gesandt sendtes til Rusland 1631. Ved E.C. Werlauff. 8 / 2,II,353-364.

Greven af Leicester, Robert Sidneys, Beretning om sit Gesandtskab til Kongen af Dan­mark og Hertugen af Holsteen i Aaret 1632. Ved P.W. Becker. 13 / 3,I,1-39.

Skrivelse fra Oberst Frands Ulfeld til Kong Christian den Fierde om Wallensteins Død [1634], samt Breithaupts Beretning om Sagernes Stilling kort for samme. Ved N.M. Petersen. 14 / 3,II,284-293.

Brevvexling [1636] angaaende det af Kong Christian den Fjerde attraaede Giftermaal imellem Sverriges unge Dronning Christine og Kongens Søn Frederik, da Erkebis­kop til Bremen. Ved R. Nyerup. 10 / 2,IV,168-173.

Christian IV’s bref [11 breve] til Corfitz Ulfeld 1637-38. Ved Lauritz Weibull. 29 / 5,V,8-17.

Christian IV’s Donationer til Vivike Kruse og hendes Søn Ulrik Christian Gyldenløve [belyst ved brevfortegnelser og breve 1638-47]. Ved Holger Fr. Rørdam. 22 / 4,IV,354-358.

Instrux for Capitain Corfitz Ulfeld i Anledning af hans Reise til Spitzbergen i Aaret 1638, for at convoyere nogle danske Handelsskibe. Ved L. Engelstoft. 12 / 2,VI,143-146.

Tre satirisk-politiske Smaastykker [rettet mod adelen] fra Enevældens Dæmringstid [1643-45, 1657-58]. Ved S. Birket Smith. 24 / 4,VI,267-287.

En Vise [mod adelen] fra Svenskekrigen 1643-45. Ved Carl Fredstrup. 26 / 5,II,266-271.

En Herredagsdom over Kaptejn Hans Knudsen. Et Bidrag til Oplysning om Søslaget ved Lolland den 13. Oktober 1644. Ved E. Marquard. 33 / 6,III,377-384.

To egenhendige Breve af Kong Christian IV. af A. 1645 Christian Thomesen Sehested vedr. adelen, til rigsrådet vedr. statens indtægter]. Ved C. Molbech. 11 / 2,V,77-78.

Kong Christian den Fierdes Skrivelse til Rigets Raad af 3. Jul. 1645 [vedr. adelens afslag på videre hjælp til krigsførelse]. 11 / 2,V,76-77.

Efterretninger [i Konsistoriums arkiv] om tvende Møder af Stænderne i Ringsted og i Kiøbenhavn, i Aaret 1645 [samt processen mod en student for udtalelser om adelen 1645]. Ved P.W. Becker. 12 / 2,VI,206-215.

Herredags Dom over Holger Rosenkrands, som havde Borringholm i Forlæning. 1646 [i anledning af den svenske erobring af Bornholm 1645]. 5 / 1,V,22-31.

Herredags Act og Dom over de Borringholmske Officerer. 1646 [i anledning af den svenske erobring af Bornholm 1645]. 5 / 1,V,44-64.

Corfitz Greve af Ulfeldts Statsærende til Holland og Frankrig i Aarene 1646 og 1647 [Ulfeldts relation om forhandlingerne i Frankrig]. 10 / 2,IV,295-310.

Udtog af D. Laurids Jacobsens skrevne Haandbog [som hofpræst 1647-51], 1 / 1,I,153-157.

Breve fra Statsmænd i Danmark [Otte Krag, Peder Vibe, Erik Krag, Chr.Thomesen Sehested] til den danske Resident i Stockholm, Peder Juel, fra Aarene 1648-55. Ved J.A. Fridericia. 26 / 5,II,362-387.

Rigsraad Christen Skeels Dagbog, ført i Rigsraadet 1649-1659 [sammenholdt med den officielle rigsrådsprotokol 1650-57]. Ved T.A. Becker. 16 / 3,IV,1-64, 105-139, 221-240, 265-327.

Brevvexling mellem Kong Frederik III og det danske Rigsraad [1650] om hans Søn Prinds Christians Valg til Faderens Efterfølger og Forslag til Rigets Styrelse i hans Mindreaarighed. Ved P.W. Becker. 24 / 4,VI,43-55.

Fem Breve fra Residenten i Stockholm Peder Juel til den Kongl. danske Resident Cha­risius i Haag. 1651-54. 12 / 2,VI,71-75.

Det danske Rigsraads Vota paa en Rigshofmester istedenfor Corfits Ulfeld 1652, 6 Oct. Ved P.W. Becker. 23 / 4,V,355-356.

  1. Friderik Klynes og Hr. Anders Klynes Optegnelser [1653-1710] om adskilligt, som sig i deres Tid haver tildraget. 3 / 1,III,306-318.

Beretning om Prinds Christians Hylding paa Provindsialmødet i Odense 1655 [fra sog­nepræst Jakob Clausen, deputeret for Fuglse herred, samt fuldmagt til de depute­rede fra herredets præster]. Ved Holger Fr. Rørdam. 17 / 3,V,326-331.

To Viser fra Svenskekrigen 1657-58 [til vidnesbyrd om de lavere stænders modvilje mod adelen]. Ved C.F. Bricka. 24 / 4,VI,56-74.

Carl Gustavs Instrux af 3. Aug. 1657, for Johan Friderich v. Frisendorff og øvrige Un­derhandlere hos Engelands Protektor Cromwel, som et Bidrag til Historien af be­meldte Konges Krig med Dannemark. Ved M. Treschow. 9 / 2,III,73-84.

Efterretninger om den danske Flaade i Efteraaret 1657 [søfiskal Peder Knudsens dag­bog samt aktstykker] Ved C.F. Bricka. 27 / 5,III,115-151.

Dansk og svensk Beretning om de Svenskes Overgang til Fyen i Januar 1658. Ved N.M. Petersen. 14 / 3,II,104-111.

Nogle Aktstykker fra udenlandske Arkiver. 2. Skrivelse fra Korfits Ulfeld til Carl Gustaf Wrangel i Anledning af den svenske Hærs Overgang over Storebælt i Februar 1658. Ved K.C. Rockstroh. 30 / 5,VI,374-376.

Beretning [fra kommandanten Francois Edmondt] om Nakskovs Overgivelse 1658. Ved P.C. Bang. 27 / 5,III,71-88.

Obsidio hafniensis anno MDCLVIII. Et latinsk diarium over den første fast af Københavns belejring august til oktober 1658. Ved Sebastian Olden Jørgensen og Bjørn Westerbeek Dahl. 52 / 52,3-78.

[Kontrakt hvorved] K. Friderich 3 sælger til Duarte de Lima og Arvinger Fæstningen Dansborg med omliggende District og alt forhen de Ostindiske Compagnie over­ladte og nu ham der tilhørende af Huuse, Skibe, Varer etc. for 80.000 Rdlr. Spec. 1658. Ved Abraham Kall. 8 / 2,II,58-62.

Optegnelser af Nicolai Rens fra den 9de Aug. 1658 til den 7de October 1661. Ved M. Treschow. 9 / 2,III,56-59.

Rigsraad Otte Krags Dagbogsoptegnelser vedrørende Krigen 1658-59. Ved G.L. Grove og K.C. Rockstroh. 30 / 5,VI,137-178. Ill.

Breve [1658-59] fra Christoffer Lindenov om hans virksomhed pa Falster under Karl Gustavs 2. krig mod Danmark. Ved Holger Hjelholt. 41 / 7,V,216-226.

Indberetninger om Forholdene paa Ærø under Svenskekrigene 1658-59 og den nærmest derefter følgende Tid [-1661]. Ved Erik Kroman. 43 / 8,I,193-241.

Et Bidrag til Ulrik Frederik Gyldenløves Ungdomshistorie [brev fra Gyldenløve til kon­gen ved krigsudbruddet 1658]. Ved Louis Bobé. 33 / 6,III,188.

Breve fra Ditlev Ahlefeldt, Hertug Christian Albrecht af Gottorps Ledsager, til Hertug Frederik III fra den svenske Lejr for København under Belejringen 1658. Ved Louis Bobé. 34 / 6,IV,212-215.

Hædersmedaillen som blev uddeelt blandt Kiøbenhavns Borgere efter Beleiringen 1658-59. 9 / 2,III,72. Ill.

[Aktstykker] Om Kronborgs Erobring 1658. Ved S.A. Sørensen. 25 / 5,I,289-331.

Byskriver Jacob Nielsens Optegnelser om de Svenskes Regiering over Trondhiems Bye og Lehn 1658. 7 / 2,I,62-64, 84-86.

Limhavnsbrevene. Malmøsammensværgelsen og dens kommunikation med København 1658-59. Ved Ebbe Gert Rasmussen. 49 / 9,I,477-539.

Et Brev [1659] fra en tysk Officer [i Carl Gustavs hær] om Svenskerne i Danmark 1658-­59. Ved G.L. Grove. 29 / 5,V,90-92.

Efterretning [beretning] om Slaget ved Nyborg 1659. Ved N.M. Petersen. 3,II,112-117. Nogle Aktstykker [1659-60] vedrørende Slaget ved Nyborg 14. Nov. 1659. Ved A. Thi­set. 29 / 5,V,282-291.

Bidrag til Kundskab om Fredsunderhandlingerne mellem Danmark og Sverrig 1659-60 [universitetets deputeredes beretning om de overtallige rigsrådsmøder i anledning af fredsforhandlingerne]. Ved Holger Fr. Rørdam. 17 / 3,V,246-251.

To samtidige Breve [fra Jens Dolmer til Chr. Rantzau] om Begivenhederne 1660 [fredsslutningen og statsomvæltningen]. Ved J. Estrup. 29 / 5,V,278-282.

[Uddrag af] Hannibal Sehesteds Memorial til Kong Frederik den Tredie, dat. Helsingør den 6te Febr. 1660, hvorved han søger at retfærdiggøre sit Forhold i den svenske Krig [samt aktstykker 1651 og 1659-60 om Sehesteds forhold]. Ved N.M. Petersen. 13 / 3,I,296-315.

Slutakten i Krigen 1657-60 [aktstykker vedrørende svenskernes overlevering af Kronborg juli 1660]. Ved K.C. Rockstroh. 40 / 7,IV,84-86.

Tractat mellem Danmark og Sverrige om Bornholm, dateret Stockholm, 3die Juli 1660. Ved H.C. Reedtz. 11 / 2,V,229-234.

Et Brev [1661] fra Ambr. Rhodius, Prof. Phys. og Mathem. ved Gymnasium i Christia­nia [om det ubegrundede i at tage en komet som et dårligt varsel for kongen]. 9 / 2,III,71.

Franske Memoirer fra vor første Enevæ1detid [1662-71] om Danmarks politiske og øko­nomiske Forhold. Ved Knud Fabricius. 32 / 6,II,78-111.

Et Brev fra Esaias Pufendorf [til Carl XI] om Forholdene i Danmark 1662. Ved J.A. Fri­dericia. 25 / 5,I,375-377.

Esaias Pufendorfs indberetninger om danske forhold 1665-75. Ved Sebastian Olden Jørgensen. 51 / 51,33-72.

Hannibal Sehesteds (saakaldte) politiske Testament; eller, Nogle Betragtninger, som denne Statsmand, kort førend han døde, lod opsætte for at meddeles til Kong Frede­rik den Tredie. 10 / 2,IV,279-294.

Nogle Aktstykker fra udenlandske Arkiver. 4. Brev [om at lære dansk] fra Charlotte Amalie af Hessen, Christian den Femtes Brud, 1666 til den hessiske Afsending i Kjøbenhavn, Fr. v. Dalwig. Ved K.C. Rockstroh. 30 / 5,VI,377-378.

Nogle Efterretninger [1667-72] om Biskop Arnold de Fines Arbeider i den nordiske Historie. Ved E.C. Werlauff. 9 / 2,III,41-45.

”Fyrstelig Tankering”, en Forestilling [om ydre og indre politiske forhold] rettet til Christian den Femte af en Unævnt, kort efter hans Tronbestigelse. Ved J.A. Frideri­cia. 22 / 4,IV,274-285.

Uddrag af Relationer fra brandenburgske Afsendinge i Danmark i Aarene 1670-1671. Ved J.A. Fridericia. 24 / 4,VI,74-99.

Reformforslag [1670] fra Kong Kristian V’s første Tid [formodentlig af Villum Lange samt breve fra denne til Griffenfeld 1670-72]. Ved A.D. Jørgensen. 26 / 5,II,275-319.

Betænkninger af Statholder Frederik Ahlefeldt og Statssekretær Konrad Biermann an­gaaende den politiske Situation i Efteraaret 1672. Ved L. Laursen. 33 / 6,III,367-376.

Admiral Niels Juels Indberetninger til Kong Christian 5te om den Danske Flaades Foretagender under hans Anførsel i Aaret 1676. Ved Corn. Wleugel. 10 / 2,IV,61-71.

Den Hollandske General-Admiral Cornelius Tromps Indberetninger [1676] om den Danske Flaades Foretagender under hans Anførsel. Ved Corn. Wleugel. 10 2,IV, 104-145.

Relationer fra Christianstads Belejring 1677-78. Ved Th. Thaulow. 37 / 7,I,332-352.

En Dagbog over Kong Christian V’s Foretagender i Slutningen af 1678. Ved C. v. Krogh. 24 / 4,VI,252-267.

Skrivelse [1693 til Christian Siegfried v. Plessen om politiske forhold i England] fra Prints Jørgen, gift med den engelske Printsesse Anna, som siden blev Dronning i En­geland. 10 / 2,IV,310-316.

Kong Christian V’s egenhændige Dagbog for Aaret 1694. Ved C.F. Bricka. 28 / 5,IV,231- 322.

Af Kong Christian den Femtes Dagjournaler 1695-1699. Ved E. Marquard. 32 / 6,II,112­-151.

Christians 5s Instruction for Ulrich Christian Gyldenløwe paa hans Udenlands-Reise 1695. 8 / 2,II,316-317.

C.H. Amthors Plan [1718] for hans Værk om Kong Frederik IV’s Regering. Ved Ellen Jørgensen. 35 / 6,V,189-198.

[Uddrag af forhørsprotokol 1723 med kupmageren Gustav Vilhelm Coyets sladder om] Carl XII og hans søster Hedevig Sofie. Ved Carl Lindberg Nielsen. 43 / 8,I,78-80.

Paul Heins’ Depecher fra Moskwa Oktober-December 1699. Et Bidrag til den Store Nordiske Krigs Forhistorie. Ved A.P. Tuxen. 30 / 5,VI,251-267.

Bidrag [hovedsagelig kongebreve] til den danske Land- og Søekrigs Historie i Aaret 1700. Ved M. Treschow. 9 / 2,III,97-143.

Skrivelse fra Slotsloven i Kjøbenhavn til Universitetet om at opfordre Studenterne til at gribe til Vaaben 1700. Ved Holger Fr. Rørdam. 18 / 3,VI,179-180.

Breve fra Johan Georg Lesser til Chr. Ludy. v. Plessen 1702-1716 [især om indenrigspo­litiske forhold, embedsudnævnelser og forhold ved hoffet]. Ved J. Boisen Schmidt. 43 / 8,I,1-66.

Efterretninger [aktstykker 1702-06] om Grev Schlieben, en Hverver, som i Aaret 1702 opholdt sig i Kiøbenhavn [og som efter at have begået underslæb blev beskyttet af den franske gesandt]. Ved P.W. Becker. 13 / 3,I,130-136.

Bidrag til Historien om den polske Resident Schades Drab i Kiøbenhavn 1703 [breve 1703-04 vedr. retssagen]. Ved E.C. Werlauff. 11 / 2,V,153-155.

Fr. d. 4des Instruction for de Committerede i Slots-Loven paa Aggershuus Slot i Norge. Dateret 16de Februarii 1704. Af det Danske Cancellies Instructions-Bog for 1698 til 1730. Folio 182-193. No. 135. Ved M. Treschow. 9 / 2,III,146-155.

Frid. IVdes Instrux for Geheimeraaderne Otte Krabbe og Christian Sehested, betref­fende: hvorledes De som Hs. Maj. i Kiøbenhavn forblivende Konseil skulde forholde sig, medens Kongen var udenlands. Coldinghuus d. 7 Nov. 1708. Ved M. Treschow. 9 / 2,III,93-96.

Kong Frederik den 4des Ophold i Bologna i Aaret 1709 [oversættelse af italiensk håndskrift]. Ved W.F. Engelbreth. 10 / 2,IV,85-103.

Aktstykker [1709-13] vedrørende Christian Ditlev Reventlow som Diplomat og Felt­herre. Ved A.P. Tuxen og Louis Bobé. 30 / 5,VI,237-250.

Daniel Pulteney and Denmark: [Indberetninger om] ‘Characters’ and Parties of the Danish Court 1709-10. Ved Robert Bergh. 47 / 8,V,10-34.

To egenhændige Breve af Kong Carl den Tolvte [fra Bender og Stralsund til søsteren Ulrika Eleonora]. 1712 og 1714 [med faksimile af dele af originalbrevene]. 2,V,157-160. Nogle Beretninger vedkommende Peter den Stores Ophold i Danmark i Sommeren 1716. Ved Holger Hjelholt. 40 / 7,IV,93-101.

Brev fra Arveprinds Karl til hans Kammerjunker Holstein angaaende Czar Peters Ind­logering paa Charlottenborg, dat. 22 Juli 1716. 20 / 4,II,196-197.

En samtidig Skildring af den store nordiske Krig [Ditlev Wibes betænkning til Frederik IV 1718]. Ved Edvard Holm. 27 / 5,III,324-356.

Et Brev [fra major Jens Henrik Emahusen til oberst Brockenhuus] om General Arm­feldts Tilbagetog over Tydalsfjeldene i Januar 1719. Ved A. Leigh-Smith. 27 / 5,III, 154-155.

Aktstykker [1722-30] vedrørende Frederik IV’s sidste Levetid og dødelige Sygdom. Ved Edvard Holm. 26 / 5,II,243-264.

Fr. d. 4des Instruction for Geheimeraad Hr. Ditlef Wibe som Statholder i Norge. Date­ret 17de Aprilis 1722. Af Instructions-Bogen fra 1698 til 1730. Folio 447-50. No. 206. Ved M. Treschow. 9 / 2,III,155-160.

Indskrivter, uddragne af Inventarium over Dronning Anne Sophies Pretiosa [til belysning af hendes hengivenhed for Frederik IV]. Ved M. Treschow. 9 / 2,III,143-144.

Et Par Breve [1744] vexlede mellem Kong Kristian VI og Kronprins Frederiks Hof­marskal Adam Gottlob Moltke angaaende Prinsens formentlige Udsvævelser. Ved Edvard Holm. 27 / 5,III,151-154.

Journal holden af agent Æreboe under den marokkanske ambassadørs ophold i København 1759-1760. Ved Hans Christian Bjerg. 52 / 52,247-325.

Breve [fra bl. a. kongelige og ledende i statsadministrationen] fra slutningen af det 18de arhundrede [1766-87]. Ved L. Koch. 27 / 5,III,1-71.

Bidrag til Oplysning om Frederik Greve af Danneskiold-Samsøe’s Virksomhed under Kong Christian den Syvendes Regjering [skrivelser fra Danneskiold-Samsøe til kon­gen 1766-67]. Ved H.G. Garde. 15 / 3,III,42-71.

Skrivelse fra Grev Frederik Danneskjold-Samsøe til Kong Christian VII tilligemed en Pro memoria om Statens Tilstand [1766]. Ved Edvard Holm. 28 / 5,IV,370-376.

Overhofmesterinde Louise v. Plessens Beretning om sit Forhold til Dronning Caroline Mathilde i Aarene 1766-68. Ved Louis Bobé. 29 / 5,V,84-90.

London-København-Celle. Dronning Caroline Mathildes korrespondance med sin bror kong George III og enkelte andre slægtninge 1766-75. Ved Michael Bregnsbo. 51 / 51,143-194.

Et anonymt Digt fra 1767 til Kong Christian VII [mod tyskere på ledende embeds-poster]. Ved A. Thiset. 23 / 4,V,362-365.

Depeche af 12.(23.) April 1767 fra Gehejmeraad C. V. Saldern og Generalmajor Filo­sofof til den russiske Regering. Ved Edvard Holm. 27 / 5,III,104-115.

Akter om en ændret Forretningsorden for Konseilet 1768. Ved Aage Friis. 33 / 6,III,182-186.

En storpolitisk afskedigelse i 1770. Breve mellem kong Christian VII og zarina Katarina II om J. H. E. Bernstorffs afgang. Ved Ulla Kjær. 50 / 50,11-27.

Resident Heinrich Carl Meinigs Indberetninger til Hansastædernes Regering om Forholdene ved det danske Hof i Aarene 1770-72. ved Louis Bobé. 27 / 5,III,307-324.

Udtog af Indberetninger fra engelske Udsendinge ved det danske Hof i Aaret 1771. Ef­ter Originalerne i Public Record Office i London. Ved Louis Bobé. 30 / 5,VI,193-211.

Justitsraad Carl August Struensees Forsvarsskrift [1772]. Ved Holger Hansen. 33 / 6,III,1-­46.

Aktstykker og Breve til Belysning af Grev Ostens politiske Stilling og Danmark-Norges Forhold til Sverige 1772-1773. Ved Aage Friis. 28 / 5,IV,193-230.

To Instructioner for franske Ministre ved det danske Hof i Aarene 1775 og 1779. Ved E.C. Werlauff. 16 / 3,IV,89-105.

Breve vekslet mellem Catharina II af Rusland og Juliane Marie af Danmark 1780-1796. Ved Anne Riising og Carl Lindberg Nielsen. 43 / 8,I,114-142.

To Breve fra den danske Prindsesse, den svenske Dronning Sophia Magdalena til Kong Christian den Syvende og Kong Gustav den Tredie. 1788 [i anledning af krigen mel­lem Danmark og Sverige]. Ved Frederik Schiern. 18 / 3,VI,362-364.

Betænkninger over de foreløbige Udkast til Trykkefrihedsforordningen af 1799. Ved Louis Bobé. 30 / 5,VI,324-372.

Aktstykker og Breve vedrørende Holstens Indlemmelse i Danmark i Aaret 1806. Ved Aage Friis. 30 / 5,VI,53-136.

Metz’ Rejse gennem Danmark, 1808 [rejseberetning sendt til Canning om krigsbegi­venhederne i Danmark og de danske myndigheder]. Ved Georg Nørregard. 37 / 7,I,319-­331.

Assessor i slesvigholstenske Kancelli J.O. Fr. Spies’ Betænkning [1811?] om Udførelsen af Kong Frederik V.s [VI.s] Reskript af 15. Decbr. 1810 [om dansk sprog i kirke, skole og retsvæsen i Slesvig]. Ved Knud Fabricius. 36 / 6,VI,377-395.

Deputeret i slesvigholstenske Kancelli A.B. Rothes betænkning [ca. 1812] om udførel­sen af Kong Frederik VI.s reskript af 15. decbr. 1810 [om dansk sprog i kirke, skole og retsvæsen i Slesvig]. Ved Johan Hvidtfeldt. 40 / 7,IV,27-45.

Nogle Aktstykker til Danmarks Udenrigspolitik i 1813. Ved Edvard Holm. 32 / 6,II,61-70.

Frederik Julius Kaas’ betenkning av 7. desember 1813 til Frederik VI. Ved Johannes Elgvin. 49 / 9,I,271-279.

Nye Aktstykker vedrørende de politiske Forhandlinger i København i December 1813 og Kielerfreden i Januar 1814. Ved Aage Friis. 28 / 5,IV,1-61, 101-156.

Kong Frederik 6.s breve til dronning Marie under Wienerkongressen 1814-1815. Ved Georg Nørregard. 42 / 7,VI,107-138.

Breve fra Hertug Frederik Wilhelm Paul Leopold af Slesvig-Holsten-Sønderborg­(Beck)-Glückborg til hans Svigerfader Landgreve Karl af Hessen under Opholdet i Wien med Hans Majestæt Frederik VI fra September 1814-Maj 1815. Ved Edvard Holm. 31 / 6,I,247-306.

Statsminister Niels Rosenkrantz’ Breve [1814-15] til Greve J.G. Moltke fra Wienerkon­gressen. Ved Louis Bobé. 33 / 6,III,312-337.

Chr. D. F. Reventlows sluttinnsats i dansk statsliv. Betænkningen av 1817 om brennevinsbrenning. Johannes Elgvined Johannes Elgvin. 49 / 9,I,57-71.

Greve Otto Blome og den Lornsenske Bevægelse 1830 [breve 1830-31]. Ved Aage Friis. 29 / 5,V,17-39.

Aktstykker til den danske Stænderforfatnings Forhistorie, 1830-1831. Ved Harald Jørgensen. 38 / 7,II,1-168.

Breve fra Th. Olshausen til P. Hjort Lorenzen, 1831-1839. Ved Anna-Elise Moldrup. 37 / 7,I,352-391.

Den første Stænderforsamling i Roskilde, skildret i Breve [1835-36, 1838-40] fra Joh. Chr. Drewsen til Jonas Collin. Ved Eiler Nystrøm. 32 / 6,II,233-287.

A.F. Kriegers, D.G. Monrads og P. Vedels indbyrdes Brevveksling 1846-1888. Ved Aage Friis og Just Rahbek. 39 / 7,III,i-v, 1-353.

[Aktstykker til belysning af] Preussens syn pa Danmark 1846-48. Ved H.P. Clausen. 44 / 8,II,85-109.

Breve mellem hertug Chr. August af Augustenborg, Prins Frederik af Nør og Grev Ernst Reventlow-Farve 1847 [ en udløber af fanestriden i forbindelse med den 11. forsamling af tyske land- og skovbrugere i Kiel sept. 1847]. Ved H.P. Clausen. 44 / 8,II,1- 24.

Christian VIII.s sygdom og død. Ved Otto Madsen. 49 / 9,I,72-96.

Breve fra den engelske gesandt i København, Wynn, til hans kolleger, Bloomfield i St. Petersborg og Cowley i Frankfurt, fra aret 1848. Ved Holger Hjelholt. 45 / 8,III,44- 70.

Nogle breve om den slesvig-holstenske revolution i marts 1848. Ved Holger Hjelholt. 43 / 8,I,331-339.

Hvad sagde Frederik VII? Kongeord den 21. marts 1848. Ved Anders Monrad Møller. 49 / 9,I,385-390.

Kommandant og oberts Gustav V. L. H. Seyffarths beretning om kuppet mod Rendsborg fæstning marts 1848. Ved Hans Schultz Hansen. 52 / 52,111-128.

Nogle Aktstykker om A.F. Tschernings Forhold til Kongen 1848 [især kompetencestri­digheder]. Ved K.C. Rockstroh. 40 / 7,IV,46-70.

Et engelsk forslag fra 1848 om Danmarks optagelse i Det tyske Forbund. Ved Holger Hjelholt. 42 / 7,VI,261-264.

Baron C. Zeuthens Dagbog fra den grundlovgivende Rigsforsamlings Tid [1848-49]. Ved Poul Møller. 40 / 7,IV,130-228.

Novemberministeriet og dets Stilling til det slesvigske Spørgsmaal. Ministeriets For­handlinger fra November 1848 til September 1849. Ved Axel Linvald. 34 / 6,IV,216-379.

Politimester Krohns beretning [til Ludolph Conrad Bargum, overordentlig regerings­befuldmægtiget for Slesvig, udnævnt af fællesregeringen] om forholdene i Flens­borg 1848. Ved Holger Hjelholt. 7,V,303-310; 43 / 8,I,340-341.

L.C.H. Bargums indberetninger [til fællesregeringen] om forholdene i Nordslesvig i efteråret 1848. Ved Holger Hjelholt. 43 / 8,I,143-169.

Regenburgs og C.F. Wegeners Brevveksling (1849-1852) om den slesvigske Sprog­ordning. Ved Holger Hielholt. 40 / 7,IV,254-355.

Nogle breve fra årene 1849-50 fra den engelske generalkonsul i Hamborg Lloyd Hodges til Bernhard Bülow. Ved Holger Hjelholt. 47 / 8,V,1-9.

Breve til konseilspræsident A.W. Moltke fra Orla Lehmann om sit fangenskab [hos sles­vig-holstenerne] sommeren 1849. Ved Holger Hjelholt. 44 / 8,II,128-132.

Hans Christian Svindings Dagbog vedrørende Eckernførdetogtet og Fangenskabet i Rendsborg og Glückstadt [1849]. Ved Erik Kroman. 45 / 8,III,71-115.

Fr. v. Pechlin: Zur Danischen Politik im Jahr 1850 [nedskrevet 1854, om en mission til Wien august 1850]. Ved Holger Hjelholt. 46 / 8,IV,1-30.

Danmark i Krimkrigens forspil. Betænkninger fra medlemmer af ministeriet A.S. Ør­sted i anledning af faren for krigsudbrud mellem Rusland og Vestmagterne og mu­ligheden for et engelsk foretagende imod Sjælland, november 1853. Ved Sune Dalgård. 41 / 7,V,311-319.

En korrespondance imellem G.J. Quaade og W.T. Oxholm marts 1854-januar 1855. Til be­lysning af den danske neutralitet under Krimkrigen. Ved Grethe Ilsøe. 45 / 8,III,117-166.

Kong Oscar II.s Breve til Henning Hamilton [1855-71, til belysning af kongens forhold til Danmark og til de skandinaviske bevægelser og af Danmarks forhold til Tyskland]. Ved Aage Friis. 38 / 7,II,169-191.

Oscar II:s brev till friherre Knut Bonde [1855-64, navnlig vedrørende udenrigspoli­tiske spørgsmål]. Ved Gustaf Utterstrøm. 38 / 7,II,249-256.

Aktstykker og Breve m.m. vedrørende Kammerherre Bernhard Bülows særlige Mission til Berlin og Wien 1856 og 1857. Ved Hanna Kobylinski og Erik Møller. 42 / 7,VI,1-66, 145-203.

Breve fra politimester Aug. Jørgensen Slesvig] til [T.A.J.] Regenburg 1857-64. Ved Kjeld Galster. 43 / 8,I,242-272.

Blixen Finecke og Bismarck. En Brevveksling [1857-66]. Ved Aage Friis. 32 / 6,II,365-387.

Tre breve fra Caroline Amalie [1861-1863]. Ved Anders Mon­rad Møller. 51 / 51,289-296.

Stemninger og Tilstande i Sønderjylland ved Krigens Udbrud 1864. Indberetninger fra Embedsmændene. Ved Axel Linvald. 33 / 6,III,101-174.

Chr. E. Reich’s Dagbog fra 1864 [som stabschef i Fredericia og krigsminister]. Ved Aage Friis. 32 / 6,II,152-181.

Den slesvigske ministers [C.G.W. Johannsen] syn på stillingen marts 1864 et brev til H J. Matthiessen]. Ved Holger Hjelholt. 43 / 8,I,341-344.

En disputats og en kilde: ”Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867”. Eduard von Ungern-Sternbergs beretning om slesvigerne og hertug Friedrich der Achte 1864. Ved Hans Schultz Hansen. 50 / 50,413-436.

Peter Christian Kochs forslag om separate fredsforhandlinger med Preussen. 1864 26. Juli. Ved Sune Dalgård. 43 / 8,I,174-176.

S. Kleins politiske optegnelser 1876-77. Ved Niels Petersen. 8,VI,211-299. [Aktstykker til belysning af Konseilspræsident J.B.S. Estrup og Forhandlingerne om nordisk Neutralitet i 1878. Ved Th. Thaulow. 38 / 7,II,257-265.

[Aktstykker og optegnelser til belysning af] Bringstrup-Sigersted sogneråds modstand
1885-86 mod Kultusministeriets ”mundkurvscirkulære”. Ved Sigurd Rambusch. 46 / 8,IV,57-78.

Tre venstrepolitikere: To Høgsbro’er og en Holm – i Budstikken 1901-1910. Ved Carl Trock. 49 / 9,I,283-384.

Niels Neergaards optegnelser fra årene 1912-1920. Ved Kjeld Winding. 47 / 8,V,223-308.

Den danske gesandt i Petrograd, Harald Scavenius’ syn på omvæltningerne i Rusland [i indberetninger] 1917-1918. Ved Bent Jensen. 46 / 8,IV,81-224.

Tre øjenvidneskildringer af kaptajn Christian Otto Schlicht­krull om begivenheder på Ama­li­en­borg under den tyske besættelse af Danmark. Ved Knud J. V. Jespersen. 51 / 51,339-360.

Tyske stemningsindberetninger fra Danmark 1940-1942. Ved John T. Lauridsen. 52 / 52,453-591.

Tyske akter vedrørende ”Jødespørgsmålet” i Danmark april 1940-august 1943. Ved John T. Lauridsen. 50 / 50,477-606.

Franz Ebners indberetninger til Auswärtiges Amt om de erhvervsmæssige forhold i Danmark 1940-44. Ved John T. Lauridsen. 51 / 51,621-703.

Noget for noget. Det danske Udenrigsministeriums salgsfremstød over for Tyskland efteråret 1943-sommeren 1944. Ved John T. Lauridsen. 51 / 51,361-420.

Det tyske hvervekontor i Danmark. Ved Henning Poulsen. 50 / 50,135-162.

DNSAP i spil. Frits Clausens beretning om tiden efter 9. april 1940. Ved John T. Lauridsen. 50 / 50,163-301.