Menu Luk
[Breve 1477 og 1502] Om Afdøde Folkes Indseigle, hvorledes dermed fordum er forholdet. 1,I,18-20.

Dom af Kong Hans, at Signet kan fuldgjøre i Indseigls Sted etc. 1496. 1,VI,212-213.

Kong Abels Sigil. 1250 [med et stadfæstelsesbrev til kannikkerne i Viborg]. 1,V,33-36. Ill.

Kong Olufs Dronning Margretes Søns Seigl til Rette-Sager. 1,I,33-34. Ill.

Kong Olufs Seigl. 1376. 1,I,225-226. Ill.

Erkebiskop Jens Brostrups Secret [med et formaningsbrev til indbyggerne i Sønder Åsbo herred 1481]. 4,II,1-2. Ill.

Biskop Svens Seigl af Børlum. 1376 [med hans biografi]. 1,I,257-264.

Biskop Karl Rønnovs Secret med et Brev fra hans Tid [1475] angaaende Striden med Benediktinerne i St. Knuds Kloster [i Odense]. 4,II,101-105.

Bispen af Ribe Hartvig Juels Secret, med to Breve [1498-99] om hans Resignation og hans Eftermands Ed. 4,II,302-306.

Biskop Peder Jensøns Seigl i Roskilde, som døde 1416. 1,III,353-356. Ill.

Biskop Oluf Daa i Roskilde hans Seigl og Stiftelse paa Apostel-Alter i S. Lucii Domkirke 1452. 1,III,225-229. Ill.

Biskop Niels Skaves Secret med nogle Documenter [1493-97] fra hans Tid angaaende

Roskilde Bispestols adkomst til Kjøbenhavn. 4,II,60-69. Ill.

Biskop Lauge Urnes Seigl af Roskilde og et Par Documenter hannem angaaende 1527 [forleningsbrev]. 1530 [gavebrev]. 1,III,289-295. Ill.

Biskop Niels Globs Secret med nogle Breve [1487-1504] fra hans Tid angaaende Striden mellem Viborg Bispesæde og Viborg By. 4,II,187-195, 264-271. Ill.

Bispen i Aarhus Ejler Madsens Bølles Sigil [med et forlig mellem kong Hans og Ludvig Nielsen Rosenkrands 1486]. 4,II,207-210. Ill.

Aarhuus Capitels Segl [1634]. 2,I,129-130. Ill.

Segl for Frue Kirkes kapitel i Oslo, se under Topografi og Rejsebeskrivelser.

Segl for biskop Navne af Odense, se under Personalhistorie.

Ringsted klosterkonvents segl, se under Topografi og Rejsebeskrivelser.

Abbedens Seigl udi Ringsted. 1452. 1,I,65-66. Ill., se under Topografi og Rejsebeskrivelser.

Gimsø Klosters Seigl i Norge [med skødebrev fra abbedissen i klostret 1514]. 1,VI,33-34. Ill.

St. Olufs Klosters Segl i Oslo, 1461 [med brev 1461 om St. Anna Gilde i Oslo]. 2,I,97-98. Ill.

Køge Byes gamle Seigl [med brev fra byens øvrighed om en arvesag]. 1458. 1,VI,193-194. Ill.

Nestved Byes gamle Seigl [med brev fra byens øvrighed om en gård i byen]. 1481. 2,VI,161-162. Ill.

Roskilde Stads gamle Seigl. 1,I,17-18. Ill.

Rønne Kiøbsteds gamle Seigl og Vaaben paa Boringholm [med kgl. stadfæstelsesbrev 1562]. 1,II,97-98. Ill.

Jemtelands gamle Vaaben og Seigl [1561, samt dokumenter 1531-71 vedr. området]. 1,VI,225-235. Ill.

Trondhiems gamle Stads-Seigl [med et brev 1552 om domkirkens tilstand]. 1,V,353-­354. III.

Trond Benkestoks Seigl, med et hans Brev skrevet imod 1540 [om den skade, han led under oprøret, da Christian II var i Norge, samt kgl. befaling 1556 vedr. en trætte]. 1,VI,353-356. Ill.

Et Brev fra Langebek [til Otto Thott 1766] om Indsamlingerne til hans Diplomatarium. Ved J.A. Fridericia. 5,I,194-196.

Langebeks registratur over Rosenholm-arkivet [brændt 1826, indeholdende aktstykker fra 13.-17. arhundrede]. 1762. Ved C. Rise Hansen. 7,V,173-202.

[Oplysninger om] En gammel Afskrift [fra ca. 1600 i Bremerstadtbibliothek] af Kong Valdemars Jordebog. Ved Johannes C.H.R. Steenstrup. 5,V,39-43.

Udsigt over en del af Brevstoffet i Jens Bircherods dagbøger [uddrag af breve 1658­-1708]. Ved Carl S. Christiansen. 5,III,156-182.

Oplysninger om nogle tabte Diplomer. I [uddrag af diplomer fra det 14.-15. århund­rede i brudstykke af stamtavle over de Vadskærgaard-Friis’ers slægt fra det 17. århundrede]. Ved A. Thiset. 6,II,287-288.

Levninger af Stubbergaards Arkiv [diplomer 1427-1551]. Ved O. Nielsen. 5,II,28-38.

Klaus Bildes Rulle [fra 1320’rne. Notitser fra Registrum regni Daciæ, Kongerækken,

varianter til Langebeks udgave af Årbogen 1020-1323]. Ved Kr. Erslev. 4,VI,139-147.

[Om] Den Danske Rim-Krønike, trykt i Kiøbenhavn hos Gotfrid af Gemen 1495. in 4to. 23 ½ Ark. 1,I,28-32.

Adskillige Efterretninger om danske Sager, tagne af M. Christ. Lassen Tychonii Haandskrift [1732]. Ved Abraham Kall. 2,II,345 [349]-348[352].

Bidrag til den dansk-norske Søkrigshistorie [aktstykker om familien Juel, om Den store nordiske Krig, om søetatens administration 1735 og om fregatten Freia 1800-02]. Ved H.G. Garde. 3,III,26-41; 3,V,83-86.

Jens Grand og Lübeck. En ny kilde til dansk middelalder [1299-1307]. Ved Kurt Villads Jensen. 9,I,209-228.

Aktstykker [1375-80] til Oplysning om Kongeskiftet efter Valdemar Atterdags Død. Ef­ter Originalerne i det Storhertugelige Archiv i Schwerin. Ved W. Mollerup. 4,V,61-74.

Den Kalmarske Forening af 1397, efter Originalen i det Kongelige Danske Geheime Arkiv. Ved M. Treschow. 2,111,61-69.

Dronning Margarethas Instruction for Kong Erik, af Aaret 1404, i Anledning af hans forehavende Reise til Norge. Ved E.C. Werlauff. 2,VI,241-264.

Brev om en evig Messe i Odense-Domkirke for Dronning Margrete, som havde givet Kerstrop paa Tosinge til Biskopsbordet i Odense etc. 1408. 1,III,183-188.

Klageskrifter fra Erik af Pommerns Retsstrid med Holstenerne (1409-15). Ved Kr. Er­slev. 5,II,83-107.

Bidrag til Erik af Pommerns Historie [aktstykker 1410?-35]. Ved Kr. Erslev. 5,IV,346- 363.

Klavs Lembeks Frafald [aktstykker] 1421. Ved A.D. Jørgensen. 5,II,108-119.

Erik af Pommern i Venedig 1424. Antonio Morosinis Krønike og Aktstykker fra Archi­vio di Stato ai Frari, Venedig. Ved Ove C.L. Vangensten. 6,I,72-88.

Brev fra Biskop og Capitel i Ørkenø og Hetland til Kong Erik af Pommern, om en aarlig Skat paa 200 Nobler, at betale af Kongen i Skotland til Norge. 1426. 2,V,123.

Den mellem Danmark og Sverrig fornyede Kalmarske Forening af 1438. Ved M. Treschow. 2,III,84-92.

To Aktstykker til Erik af Pommerns Historie 1439 [rigsrådets opsigelsesbrev] og 1442 [kongens forsvarsskrift]. Ved E.C. Werlauff. 3,I,222-237.

Kong Christoffer af Baierns Testamente [ca. 1448]. Ved Gunde Rosenkrantz. 4,V,352­-355.

 

Optegnelsesbog fra Christiern Is og Hans’s Cancelli. 4,II,144-170, 272-301.

  1. Christ. I. Brev, at han til Rigets Tarv tog Pengene af Aflads-Kisten i Roskilde, som til Kongen af Cypren vare indsamlede. 1455. 1,I,352.

Preliminærtraktat av 24. mars 1467 mellom kong Kristian I og hertugene av Burgund, Bretagne og Normandie. Ved Arne Odd Johnsen. 7,IV,373-380.

Kong Hans’s Fødselsdag [datoen jævnført med brev fra dronning Dorothea 1455]. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 3,III,301-302.

[Brev hvoraf erfares] K. Hanses forehavende Pilegrimsfart ved samme Tid da Anders Renteskriver blev hengt 1494. Ved Abraham Kall. 2,II,314-316.

Tvende historiske Viser fra det sextende Aarhundrede [om kong Hans’ og kong Chri­stian II’s tog til Sverige]. Ved C.P. Paludan-Muller. 3,I,143-158.

Et mærkværdigt Tingsvidne, paa Fyens Landsting, imod de Beskyldninger, som i Sver­rige paasagdes Kong Hans. 1497. 2,V,149-152.

Ærkebiskop Byrges Forpligt til Kong Hans, for 800. Mark Danske til en ævig Messes Holdelse udi Lunde Dom-Kirke. 1502. 1,I,103-104.

Nogle Documenter om Biskop Karl i Hamer hans Fængsel. 1508[-13]. 1,IV,180-192.

Et Brev fra Kong Christian den Anden til hans Fader [1511 fra Bohus]. 2,IV,78-79.

En Forskrivelse, udstedt af Magistraten i Lybek, paa 30,000 Rinske Gylden, at betale til Kongen af Dannemark i 12 Aar, dateret Malmøe, St. Jørgens Dag (23de April) 1512.Ved M. Treschow. 2,III,234-236.

Samtidig Beretning om Forhandlingerne imellem Kong Christian den Anden og Hertug Frederik, samt dennes Kongevalg. Ved N.M. Petersen. 3,III,1-26.

To Breve fra Biskop Lage Urne til Kong Christiern II om dennes Hylding og Kroning. 21 Maj og 3 Juni 1514. 4,II,332-333.

Christiern den andens ægteskabskontrakt [1514. Med underskrifterne i faksimile]. Ved Johs. Lindbæk. 5,VI,186-192.

Ærkebiskop Erik Valkendorfs Breve til K. Christ. II angaaende Dronning Elisabets An­komst til Danmark 1515. 1,II,25-32.

[Udateret] Skrivelse til Kong Christian den Anden fra hans Hustrue Dronning Elisabet [om en legat. Med skrivelsen i faksimile]. Ved N.M. Petersen. 3,I,252.

Bidrag til Oplysninger om de Stridigheder, som have været mellem Kong Christian den Anden og Biskop Jens Andersen Beldenak af Odense [aktstykker 1507 og 1515-20 vedr. erstatning for en pengesum som Beldenak i 1503 som forhandler for kong Hans havde tilstået Lübeck]. Ved M. Treschow. 2,III,197-234.

Breve, henhørende til Christan den Andens Underhandlinger med Steen Sture i Efter­aaret 1518. Ved J.H.F. Jahn. 3,II,236-248.

Instrux for Antonius van Metz, som af Kong Christian den Anden blev forsendt til det Spanske Hof 1519. 1,III,357-361.

C.F. Allen om det stockholmske Blodbad [i brev til Caspar Paludan-Muller af 7.12.1867 som svar pa dennes kritik af behandlingen i De tre nordiske Rigers Historie]. Ved Bjørn Kornerup. 7,IV,71-83.

Vidnesbyrd om et Opløb i Bergen af de Tydskes og Kongens Embedsmands Folk. 1521. 1, IV,344-349.

  1. Friderichs 2 og Rigets Raads Dom angaaende Mogens Thomsen, som af Christian 2 var mishandlet [1522] 1523. Ved Abraham Kall. 2,II,118-121.

Johannes Buttner von Bayreuths Brev til Kristiern II [bl. a. om Andreas Bodenstein von Carlstadt] (1522). Ved A. Heise. 6,I,186-188.

Efterretninger [brev fra kannik Bertolt Turytzen i Hamburg] om den Hær, som blev samlet i Sommeren 1523 for Kong Christjern den 2den. Ved Dietrich Schäfer. 4,IV,359-362.

Uddrag af det danske Cancellies Registranter fra Kongerne Frederik I., Christian III. og Frederik II. Tid. Ved P.V. Jacobsen. 2,VI,146-175.

Et Par af Kong Friderik den Førstes Forordninger [1523]. 1,IV,223-224.

Nogle Kong Frid. I. Forordninger [1524-32]. 1,IV,249-256, 282-286.

[Dokumenter til belysning af] Forhandlinger paa Herredagene og i Rigens Raad fra Aar 1523 til 1530. 2,V,8-54, 81-119, 207-220, 288-323.

[Gennemgang på basis af breve og akter i Bremerstadtbibliothek af] Processerne for rigsregimentet og ved rigskammerretten mellem Christiern II og Frederik I (1523-­1531). Ved E. Arup. 5,V,43-84.

Sveriges Raads Brev til Bispen i Oslo og Hr. Mogens Gyldenstierne om de Svenske Oprørere, som søgte Tilflugt i Norge 1528. 1,VI,344-346.

En gammel Beretning [formodentlig fra Holsten til rådet eller en enkeltperson i Danmark] om Kong Christian II. Absolution ved en pavelig Legat, m.m. omtrent Aar 1530. Ved J.L.A. Kolderup-Rosenvinge. 2,VI,76-77.

Bidrag [med aktstykker 1528-31] til den Kjøbenhavnske Herredags Historie 1530. Ved A. Heise. 4,VI,1-43.

[Om] De Lutherske Giensvar til de Catholskes Klagemaal, indgiven til Herredagene 1530. Med Jørgen Jensens Fortælling, om hvad andet Gud da i sin Sag haver udret­tet. Trykt i Viborg 1530. 1,I,88-95.

[Dokumenter til belysning af] Forhandlinger paa Herredagene og i Rigens Raad under Kong Frederik I. Aar 1531. 2,VI,108-135.

Kong Kristian II på Sønderborg slot [med uddrag af regnskaber for Sønderborg amt 1533-43]. Ved A.D. Jørgensen. 5,I,1-26.

[Optegnelse af Johan Friis om] Kong Frederik den Førstes Dødsdag. Ved N.M. Peter­sen. 3,I,255.

[Håndskrift med] Oplysninger til Mellemrigets Historie efter K. Friderichs I Død og de da forefaldende første Herre-Dags Handlinger. Ved Abraham Kall. 2,II,193-223, 242-256, 364-368.

En Beslutning [reces] af Danmarks Riges Raad paa den Kiøbenhavnske Herredag 1533. 1,III,105-110.

Nogle Artikler angaaende Kongevalget efter Frederik I. Død, og Forbindelsen imellem Danmark og Hertugdømmerne m.m., som Biskoppen af Fyen sendte til Biskop Ove Bilde. (1533). Ved H. Knudsen. 3,I,40-43.

Bidrag til Oplysning af Grevefejdens Tid [med faksimiler af enkelte aktstykker]. Ved Joh. Grundtvig. 4,III,i-xxxviii,1-412.

Et Par Bidrag [1533-39 fra Malmø rådstuebog] til Grevefejdens Historie. Ved M. Mackeprang. 5,IV,95-99.

Fortegnelse [optegnelser af en samtidig] paa det merkværdigste i Greve Christoffers Feide 1534. 1535. 1536. 1,III,303-306.

Nogle Breve [1534-36] til Oplysning om Grevefejdens Historie. Ved W Mollerup. 4,VI,168-192.

Nogle Documenter [1534-45] om Greve Christoffer af Oldenborg. 1,III,67-88.

Documenter [1534-36] til Grev Christoffer af Oldenborgs Historie. Ved C. Molbech. 2,V,125-148, 220:229. Ill.

En gammel Vise om Greve Christoffer af Oldenborg hans Feide paa Danmark. 1,I,243-­255.

Hertug Albrets af Meklenborg Brev til Hr. Anders Bilde 1534 [om et forbund mod de lutherske og om hertug Christian]. 1,II,99-102.

Nogle Breve til Grevefejdens Historie [bl. a. Grev Kristoffers privilegier til Næstved og Korsør 1534]. Ved A. Heise. 6,I,188-191.

Et Tydsk Skrift, som den Danske Adel lod udgaae i Grevens Feide 1536. 1,V, 304-­316.

En Sølv-Mønt paa Kong Christian den Anden 1536 [om fire mønter slået i hans navn]. 1,III,65-67. Ill.

Et Bidrag [uddrag om biskoppernes fængsling fra brev fra Christian III 1536] til Stats­omvæltningens Historie 1536. Ved L. Laursen. 6,III,186-187.

Fragment af den Bog, som Kong Christian III lod oplæse imod Bisperne, paa Herre­dagen i Kiøbenhavn, den 30 October 1536 [med notits af Hans Gram om dokumen­tet]. Ved G.J. Thorkelin. 2,III,1-30.

Tegnelser over alle Lande fra 1535, fra 1 Febr. til 16 Marts. Ved T.A. Becker. 3,IV,177- 220.

Tegnelser over alle Lande fra 20 Marts 1535 af [-1536]. 3,V,23-82, 89-146, 252-325. Tegnelser over alle Lande fra 1536 [-1538]. Ved T.A. Becker. 3,VI,28-81, 97-159.

Tegnelser over alle Lande fra 1538 [-1539]. Ved T.A. Becker. 3,VI,181-237.

Tegnelser over alle Lande fra 1539 [-1542]. Ved T.A. Becker. 3,VI,277-361. Tegnelser over alle Lande fra 1543 [-1545]. 4,I,1-65.

Tegnelser over alle Lande fra 1545 etc. [-1547]. 4,I,91-172, 185-302.

Tegnelser over alle Lande fra 1547 etc. [-1548]. 4,I,305-353.

Tegnelser over alle Lande fra 1548. 4,II,70-100, 171-186.

Tegnelser over alle Lande fra 1549 [1548-49]. 4,II,307-323; 4,IV,84-98, 146-177, 363-­378; 4,V,54-61.

Tegnelser over alle Lande fra 1550 [-1551]. 4,V,176-216, 313-334; 4,VI,148-167, 224-252, 324-336.

Den københavnske Registrant [ekstrakter og kopier af missiver og åbne breve for alle lande] 1539-40. Ved Astrid Friis. 7,IV,1-26.

Nogle Kong Christ. III. Forordninger [1539-42]. 1,IV,286-288.

Nogle Kong Christ. III. Forordninger og aabne Breve [1541-57]. 1,V,249-254.

Fem Breve fra Christian den Anden til Christian den Tredie i Aaret 1540. Ved H. Behr­mann. 2,III,49-55.

Tvende separate Artikler til den Spejerske Tractat af 23de May 1544. 2,IV,81-85.

Uddrag af en Cancelliregistrant for Aar 1548. Ved R. Nyerup. 2,II,142-147.

[Fortegnelse over] Suiten og Ceremoniellet, da Prindsesse Anna, som Brud, blev ført

til Sachsen 1548. 2,I,364-372.

[Protokol fra] Forhandlingerne i Assens December 1549 mellem de fyrstelige Brødre Kong Christian III og Hertugerne Hans, Adolf og Frederik. Ved Emilie Andersen. 7,IV,359-372.

[Notat, bilagt brev af 1556 fra Christian III,] Om [krav til] professionelle diplomater i dansk tjeneste omkr. 1550. Ved Knud Rasmussen. 8,IV,79-80.

Breve og Aktstykker vedrørende Herredagen i Kjøbenhavn April og Maj 1557. ved W. Mollerup. 4,V,97-124.

Kongelige Breve og Befalinger til Christopher Walchendorff fra 1558 til 1600. 2,I,9-

24, 46-52, 74-83, 98-107, 138-151, 168-180.

Et Brev fra Rentemesteren Joachim Bek til Statholderen paa Kjøbenhavns Slot Hr. Mo­gens Gyldenstjerne [med kgl. befalinger bl. a. om kroningen]. 17de Februar 1559. Ved M.N.C. Kall Rasmussen. 3,III,302-304.

Nogle Kong Friderik den Andens obne Breve og Forordninger [1561-73]. 1,VI,56-64.

Nogle K. Frid. II. Forordninger [1574-78). 1,VI,191-192.

Nogle af Kong. Frid. II. Forordninger [1579-80]. 1,VI, 220-224.

Leidebrev af Kong Frederik II. for den svenske Admiral Jacob Bagge paa hans Fart giennem Øresund. 1562. Ved C. Molbech. 3,I,87-88.

Nogle Canceler Johan Frises Breve til Kong Friderik II [1563-68]. 1,IV,209-223. Kaper-Reglement i Krigen mellem Danmark og Sverrig under K. Frederik den Anden. Ved E.C. Werlauff. 2,VI,215-216.

Bidrag til dansk Søkrigshistorie i 1563 [beretning om slaget ved Rønne 30.5. og beret­ning om begivenhederne på den danske flåde 2.-23.9.]. Ved L. Laursen. 5,IV,363-369.

Breve vedkommende Krigen med Sverrig. 1564. 1565. 1566 [beretninger om slagene ved Øland, Bornholm og Svarta samt om tilfangetagelsen af de svenske feltherrer Carl de Mornay og Jacob Henriksen Hestesko]. Ved N.M. Petersen. 3,II,81-103.

Nogle Admiral Herlov Trolles egenhændige Beretninger af Øster-Søen til K. Frid. II [samt andre dokumenter vedr. søkrigen] 1564. 1,III,188-192, 211-220, 239-256, 274-­288; 1,IV,244-249.

Beretning af en Skole-Degn, som 1564. var skikket op i Sverige til [den tilfangetagne] Jacob Brokenhus. 1,VI,356-358.

Et brev fra Frederik II [1565] til borgmester og råd i Antwerpen [om fjernelse af en enhjørning fra et islandsk kloster]. Ved Kristof Glamann. 7,V,327-328.

En Mønt [slået] af Hertug Magnus, K. Frid. II. Broder, Biskop paa Øsel [med breve især vedr. Øsel til Christoffer Valkendorf 1566-85]. 1,III,129-142. Ill.

Danmark i Aaret 1567. En fuggersk Agents Indberetninger. Ved Knud Fabricius. 6,II,1-27.

[Klager fra Ystad, Roskilde og Odense over] Voldsomheder udøvede af fremmede Lejetropper i danske Kjøbstæder 1569-70. Ved C.F. Bricka. 4,VI,315-324.

Kong Frederik IIs Retfærdiggjørelse for Krigen med Sverrig samt Rigsraadets Svar; tre Aktstykker fra 1-18 Januar 1570. Ved T.A. Becker. 3,V,1-8.

Ægteskabscontract [1572] ved Kong Frederik den Andens Formæling med den mek­lenborgske Printsesse Sophie. 2,IV,270-276.

Brev [1579] fra Kong Friderik den Anden til Hertug Ulrich af Meklenborg, angaaende Prinds Christian (siden Kong Christian den Fjerde) [‘s hjemtagelse fra opfostring i Mecklenburg]. 2,IV,276-279.

Nogle Kong Frederik den Andens Breve og Befalinger [1582-87], angaaende Hans Sønners, Prindserne Christians og Ulriks Opdragelse. 2,IV,161-167.

Bidrag [med aktstykker] til Historien af det Gesandtskab, som Dronning Elisabeth 1582 sendte til Danmark, for at bringe Kong Frederik II. den engelske Hosebaands­orden. Ved C. Molbech. 2,IV,249-267.

Kong Frid. II. Instrux for Henrik Belov, hvorledes han sig imod Prinds Christian skulde forholde i Kongens Fraværelse. 1583. 1,V,255-256.

Kongelige Breve og Befalinger til Casper Markdaner fra 1585. til 1612. 1,V,III-128, 151-­160.

Et Brev af Friderich 2den. [til Oluf Daae] 1585 [om ændring af bryllupsadresse]. 2,IV,79-80.

Dronning Elisabeths Brev [1587] til Kong Frederik den Anden, angaaende Maria Stuarts Henrettelse [med faksimile af dronningens egenhændige underskrift]. 2,IV,267-270.

Instruction for et Gesandtskab, der fra Skotland sendtes til Kong Frederik den Anden (1587). 2,V,238-240.

Instruction for de skotske Gesandter, som sendtes til Kong Frederik den Anden Aar 1587. Ved P.W. Becker. 3,II,230-235.

[Brev fra Niels Kaas 1588 om] Kong Frederik den Andens sidste Levetid. Ved N.M. Pe­tersen. 3,III,72-73.

Det genfundne originalmanuskript til Peder Vinstrups kroningstale 1596. Ved Sebastian Olden-Jørgensen. 9,I,245-270.

To breve fra Christian IV til fyrsten af Siebenbürgen, Sigismund Báthory [1597-1598]. Ved Birgit Christensen. 52,237-246.

Niels Krags Relation om sit Gesandtskab til England 1598-99. 2,IV,173-216.

[Beretning om] Mogens Ulfelds Tog udi Østersøen med Kongelig Majestets Skibs­Flode- 1611 [1610]. 1,I,114-118.

Mag. Ægidii Lauritzens [ind]samlede Efterretninger om Krigen med Sverige i Aarene 1611 og 1612. Ved Abraham Kall. 2,II,9-56.

[Vise om] Claus de Wale, Kong Christ. IV. Herolds Reise ind udi Sverig, at forkynde Krigen imod Kong Carl IX. 1611. 1,I,273-288, 302-318.

Beregning [på grundlag af samtidig fortegnelse] over Armeens Styrke, hvormed K. Christian 4 rykkede ind i Sverrig 1610 [1611] i Maj Maaned. Ved Abraham Kall. 2,II,123-124.

Kong Christians 4. Skrivelse til Commendanten paa Calmar Slot, Andr Sinkler. Dat. Kiøbenh. d. 5 April 1612. Ved Abraham Kall. 2,II,344[348]-345[349].

Beretning til Kong Christian den fjerde fra Christian Friis og Breide Ranzau om for­skjellige Krigsforhold, 1612. 4,V,75-76.

Gabriel Kruses Beretning om den danske Flaades Virksomhed i Efteraaret 1612. Ved C.F. Bricka. 4,V,280-288.

To Breve [bønskrifter 1613-14] til Kantsleren Christian Friis. 4,V,76-78.

Efterretninger [med aktstykker 1618 og 1620] om Marselis Boshouwer[s mission for kejseren af Ceylon 1618]. 2,I,373-378. Ill.

Udskrift af nogle Documenter i de to Manuskript-Bind i det kongl. Bibliothek, som i den trykte Fortegnelse over de thotske Haandskrifter forekomme under No. 833-34 i Folio. F. Christian den 4des Barsel- og Bryllups-Indbydelse til Jacob Ulfeldt [1624]. Ved R. Nyerup. 2,II,159.

Nogle breve til Kongens Kansler Christian Friis [fra en række lensmænd] angaaende

Krigen og Landets Tilstand under den i Aarene 1625-1628. Ved F. Fries. 4,VI,121-138. Italienske Bidrag til Kristian den Fjerdes Historie [beretninger og pavebrev 1625-26 samt danmarksbeskrivelse 1628 eller 29]. Ved Johs. Lindbæk. 6,I,344-368.

Nogle Aktstykker fra udenlandske Arkiver. 1. En egenhændig Skrivelse fra Christian den Fjerde 1625 til Landgrev Moritz af Hessen [om dennes deltagelse i krigen]. Ved K.C. Rockstroh. 5,VI,373-374.

Brev fra Wallenstein til Regentinden i de spanske Nederlande, Infantinde Isabella, tilligemed dennes Svar, angaaende Erobringen af Jylland i Aaret 1627. Ved Frederik Schiern. 3,II,294-297.

Bidrag [aktstykker vedrørende adelens forhold og kontributioner fra adel og gejstlig­hed] til Landets indre Historie i Krigsaaret 1627. Ved T.A. Becker. 3,IV,65-76.

Et Øievidnes [Christian Thomesen Sehesteds] Beretning om Kong Christian den Fierdes og Kong Gustav Adolfs Sammenkomst ved Ulfsbek i Februar 1629. Ved P.W. Becker. 3,I,125-130.

Christian IV. egenhændige Breve fra 1630 [-9.7.1630] [uafsluttet]. 2,I,219-224, 255­-256, 286-288, 319-320, 391-392.

Instruction for Mathe Juul, da han som Gesandt sendtes til Rusland 1631. Ved E.C. Werlauff. 2,II,353-364.

Greven af Leicester, Robert Sidneys, Beretning om sit Gesandtskab til Kongen af Dan­mark og Hertugen af Holsteen i Aaret 1632. Ved P.W. Becker. 3,I,1-39.

Skrivelse fra Oberst Frands Ulfeld til Kong Christian den Fierde om Wallensteins Død [1634], samt Breithaupts Beretning om Sagernes Stilling kort for samme. Ved N.M. Petersen. 3,II,284-293.

Brevvexling [1636] angaaende det af Kong Christian den Fjerde attraaede Giftermaal imellem Sverriges unge Dronning Christine og Kongens Søn Frederik, da Erkebis­kop til Bremen. Ved R. Nyerup. 2,IV,168-173.

Christian IV’s bref [11 breve] til Corfitz Ulfeld 1637-38. Ved Lauritz Weibull. 5,V,8-17.

Christian IV’s Donationer til Vivike Kruse og hendes Søn Ulrik Christian Gyldenløve [belyst ved brevfortegnelser og breve 1638-47]. Ved Holger Fr. Rørdam. 4,IV,354-358.

Instrux for Capitain Corfitz Ulfeld i Anledning af hans Reise til Spitzbergen i Aaret 1638, for at convoyere nogle danske Handelsskibe. Ved L. Engelstoft. 2,VI,143-146.

Tre satirisk-politiske Smaastykker [rettet mod adelen] fra Enevældens Dæmringstid [1643-45, 1657-58]. Ved S. Birket Smith. 4,VI,267-287.

En Vise [mod adelen] fra Svenskekrigen 1643-45. Ved Carl Fredstrup. 5,II,266-271.

En Herredagsdom over Kaptejn Hans Knudsen. Et Bidrag til Oplysning om Søslaget ved Lolland den 13. Oktober 1644. Ved E. Marquard. 6,III,377-384.

To egenhendige Breve af Kong Christian IV. af A. 1645 Christian Thomesen Sehested vedr. adelen, til rigsrådet vedr. statens indtægter]. Ved C. Molbech. 2,V,77-78.

Kong Christian den Fierdes Skrivelse til Rigets Raad af 3. Jul. 1645 [vedr. adelens afslag på videre hjælp til krigsførelse]. 2,V,76-77.

Efterretninger [i Konsistoriums arkiv] om tvende Møder af Stænderne i Ringsted og i Kiøbenhavn, i Aaret 1645 [samt processen mod en student for udtalelser om adelen 1645]. Ved P.W. Becker. 2,VI,206-215.

Herredags Dom over Holger Rosenkrands, som havde Borringholm i Forlæning. 1646 [i anledning af den svenske erobring af Bornholm 1645]. 1,V,22-31.

Herredags Act og Dom over de Borringholmske Officerer. 1646 [i anledning af den svenske erobring af Bornholm 1645]. 1,V,44-64.

Corfitz Greve af Ulfeldts Statsærende til Holland og Frankrig i Aarene 1646 og 1647 [Ulfeldts relation om forhandlingerne i Frankrig]. 2,IV,295-310.

Udtog af D. Laurids Jacobsens skrevne Haandbog [som hofpræst 1647-51], 1,1,153-157.

Breve fra Statsmænd i Danmark [Otte Krag, Peder Vibe, Erik Krag, Chr.Thomesen Sehested] til den danske Resident i Stockholm, Peder Juel, fra Aarene 1648-55. Ved J.A. Fridericia. 5,II,362-387.

Rigsraad Christen Skeels Dagbog, ført i Rigsraadet 1649-1659 [sammenholdt med den officielle rigsrådsprotokol 1650-57]. Ved T.A. Becker. 3,IV,1-64, 105-139, 221-240, 265-327.

Brevvexling mellem Kong Frederik III og det danske Rigsraad [1650] om hans Søn Prinds Christians Valg til Faderens Efterfølger og Forslag til Rigets Styrelse i hans Mindreaarighed. Ved P.W. Becker. 4,VI,43-55.

Fem Breve fra Residenten i Stockholm Peder Juel til den Kongl. danske Resident Cha­risius i Haag. 1651-54. 2,VI,71-75.

Det danske Rigsraads Vota paa en Rigshofmester istedenfor Corfits Ulfeld 1652, 6 Oct. Ved P.W. Becker. 4,V,355-356.

  1. Friderik Klynes og Hr. Anders Klynes Optegnelser [1653-1710] om adskilligt, som sig i deres Tid haver tildraget. 1,III,306-318.

Beretning om Prinds Christians Hylding paa Provindsialmødet i Odense 1655 [fra sog­nepræst Jakob Clausen, deputeret for Fuglse herred, samt fuldmagt til de depute­rede fra herredets præster]. Ved Holger Fr. Rørdam. 3,V,326-331.

To Viser fra Svenskekrigen 1657-58 [til vidnesbyrd om de lavere stænders modvilje mod adelen]. Ved C.F. Bricka. 4,VI,56-74.

Carl Gustavs Instrux af 3. Aug. 1657, for Johan Friderich v. Frisendorff og øvrige Un­derhandlere hos Engelands Protektor Cromwel, som et Bidrag til Historien af be­meldte Konges Krig med Dannemark. Ved M. Treschow. 2,III,73-84.

Efterretninger om den danske Flaade i Efteraaret 1657 [søfiskal Peder Knudsens dag­bog samt aktstykker] Ved C.F. Bricka. 5,III,115-151.

Dansk og svensk Beretning om de Svenskes Overgang til Fyen i Januar 1658. Ved N.M. Petersen. 3,II,104-111.

Nogle Aktstykker fra udenlandske Arkiver. 2. Skrivelse fra Korfits Ulfeld til Carl Gustaf Wrangel i Anledning af den svenske Hærs Overgang over Storebælt i Februar 1658. Ved K.C. Rockstroh. 5,VI,374-376.

Beretning [fra kommandanten Francois Edmondt] om Nakskovs Overgivelse 1658. Ved P.C. Bang. 5,III,71-88.

Obsidio hafniensis anno MDCLVIII. Et latinsk diarium over den første fast af Københavns belejring august til oktober 1658. Ved Sebastian Olden Jørgensen og Bjørn Westerbeek Dahl. 52,3-78.

[Kontrakt hvorved] K. Friderich 3 sælger til Duarte de Lima og Arvinger Fæstningen Dansborg med omliggende District og alt forhen de Ostindiske Compagnie over­ladte og nu ham der tilhørende af Huuse, Skibe, Varer etc. for 80.000 Rdlr. Spec. 1658. Ved Abraham Kall. 2,II,58-62.

Optegnelser af Nicolai Rens fra den 9de Aug. 1658 til den 7de October 1661. Ved M. Treschow. 2,III,56-59.

Rigsraad Otte Krags Dagbogsoptegnelser vedrørende Krigen 1658-59. Ved G.L. Grove og K.C. Rockstroh. 5,VI,137-178. Ill.

Breve [1658-59] fra Christoffer Lindenov om hans virksomhed pa Falster under Karl Gustavs 2. krig mod Danmark. Ved Holger Hjelholt. 7,V,216-226.

Indberetninger om Forholdene paa Ærø under Svenskekrigene 1658-59 og den nærmest derefter følgende Tid [-1661]. Ved Erik Kroman. 8,I,193-241.

Et Bidrag til Ulrik Frederik Gyldenløves Ungdomshistorie [brev fra Gyldenløve til kon­gen ved krigsudbruddet 1658]. Ved Louis Bobé. 6,III,188.

Breve fra Ditlev Ahlefeldt, Hertug Christian Albrecht af Gottorps Ledsager, til Hertug Frederik III fra den svenske Lejr for København under Belejringen 1658. Ved Louis Bobé. 6,IV,212-215.

Hædersmedaillen som blev uddeelt blandt Kiøbenhavns Borgere efter Beleiringen 1658-59. 2,III,72. Ill.

[Aktstykker] Om Kronborgs Erobring 1658. Ved S.A. Sørensen. 5,I,289-331.

Byskriver Jacob Nielsens Optegnelser om de Svenskes Regiering over Trondhiems Bye og Lehn 1658. 2,I,62-64, 84-86.

Limhavnsbrevene. Malmøsammensværgelsen og dens kommunikation med København 1658-59. Ved Ebbe Gert Rasmussen. 9,I,477-539.

Et Brev [1659] fra en tysk Officer [i Carl Gustavs hær] om Svenskerne i Danmark 1658-­59. Ved G.L. Grove. 5,V,90-92.

Efterretning [beretning] om Slaget ved Nyborg 1659. Ved N.M. Petersen. 3,II,112-117. Nogle Aktstykker [1659-60] vedrørende Slaget ved Nyborg 14. Nov. 1659. Ved A. Thi­set. 5,V,282-291.

Bidrag til Kundskab om Fredsunderhandlingerne mellem Danmark og Sverrig 1659-60 [universitetets deputeredes beretning om de overtallige rigsrådsmøder i anledning af fredsforhandlingerne]. Ved Holger Fr. Rørdam. 3,V,246-251.

To samtidige Breve [fra Jens Dolmer til Chr. Rantzau] om Begivenhederne 1660 [fredsslutningen og statsomvæltningen]. Ved J. Estrup. 5,V,278-282.

[Uddrag af] Hannibal Sehesteds Memorial til Kong Frederik den Tredie, dat. Helsingør den 6te Febr. 1660, hvorved han søger at retfærdiggøre sit Forhold i den svenske Krig [samt aktstykker 1651 og 1659-60 om Sehesteds forhold]. Ved N.M. Petersen. 3,I,296-315.

Slutakten i Krigen 1657-60 [aktstykker vedrørende svenskernes overlevering af Kronborg juli 1660]. Ved K.C. Rockstroh. 7,IV,84-86.

Tractat mellem Danmark og Sverrige om Bornholm, dateret Stockholm, 3die Juli 1660. Ved H.C. Reedtz. 2,V,229-234.

Et Brev [1661] fra Ambr. Rhodius, Prof. Phys. og Mathem. ved Gymnasium i Christia­nia [om det ubegrundede i at tage en komet som et dårligt varsel for kongen]. 2,III,71.

Franske Memoirer fra vor første Enevæ1detid [1662-71] om Danmarks politiske og øko­nomiske Forhold. Ved Knud Fabricius. 6,II,78-111.

Et Brev fra Esaias Pufendorf [til Carl XI] om Forholdene i Danmark 1662. Ved J.A. Fri­dericia. 5,I,375-377.

Esaias Pufendorfs indberetninger om danske forhold 1665-75. Ved Sebastian Olden Jørgensen. 51,33-72.

Hannibal Sehesteds (saakaldte) politiske Testament; eller, Nogle Betragtninger, som denne Statsmand, kort førend han døde, lod opsætte for at meddeles til Kong Frede­rik den Tredie. 2,IV,279-294.

Nogle Aktstykker fra udenlandske Arkiver. 4. Brev [om at lære dansk] fra Charlotte Amalie af Hessen, Christian den Femtes Brud, 1666 til den hessiske Afsending i Kjøbenhavn, Fr. v. Dalwig. Ved K.C. Rockstroh. 5,VI,377-378.

Nogle Efterretninger [1667-72] om Biskop Arnold de Fines Arbeider i den nordiske Historie. Ved E.C. Werlauff. 2,III,41-45.

”Fyrstelig Tankering”, en Forestilling [om ydre og indre politiske forhold] rettet til Christian den Femte af en Unævnt, kort efter hans Tronbestigelse. Ved J.A. Frideri­cia. 4,IV,274-285.

Uddrag af Relationer fra brandenburgske Afsendinge i Danmark i Aarene 1670-1671. Ved J.A. Fridericia. 4,VI,74-99.

Reformforslag [1670] fra Kong Kristian V’s første Tid [formodentlig af Villum Lange samt breve fra denne til Griffenfeld 1670-72]. Ved A.D. Jørgensen. 5,II,275-319.

Betænkninger af Statholder Frederik Ahlefeldt og Statssekretær Konrad Biermann an­gaaende den politiske Situation i Efteraaret 1672. Ved L. Laursen. 6,III,367-376.

Admiral Niels Juels Indberetninger til Kong Christian 5te om den Danske Flaades Foretagender under hans Anførsel i Aaret 1676. Ved Corn. Wleugel. 2,IV,61-71.

Den Hollandske General-Admiral Cornelius Tromps Indberetninger [1676] om den Danske Flaades Foretagender under hans Anførsel. Ved Corn. Wleugel. 2,IV, 104-145.

Relationer fra Christianstads Belejring 1677-78. Ved Th. Thaulow. 7,I,332-352.

En Dagbog over Kong Christian V’s Foretagender i Slutningen af 1678. Ved C. v. Krogh. 4,VI,252-267.

Skrivelse [1693 til Christian Siegfried v. Plessen om politiske forhold i England] fra Prints Jørgen, gift med den engelske Printsesse Anna, som siden blev Dronning i En­geland. 2,IV,310-316.

Kong Christian V’s egenhændige Dagbog for Aaret 1694. Ved C.F. Bricka. 5,IV,231- 322.

Af Kong Christian den Femtes Dagjournaler 1695-1699. Ved E. Marquard. 6,I1,112­-151.

Christians 5s Instruction for Ulrich Christian Gyldenløwe paa hans Udenlands-Reise 1695. 2,II,316-317.

C.H. Amthors Plan [1718] for hans Værk om Kong Frederik IV’s Regering. Ved Ellen Jørgensen. 6,V,189-198.

[Uddrag af forhørsprotokol 1723 med kupmageren Gustav Vilhelm Coyets sladder om] Carl XII og hans søster Hedevig Sofie. Ved Carl Lindberg Nielsen. 8,I,78-80.

Paul Heins’ Depecher fra Moskwa Oktober-December 1699. Et Bidrag til den Store Nordiske Krigs Forhistorie. Ved A.P. Tuxen. 5,VI,251-267.

Bidrag [hovedsagelig kongebreve] til den danske Land- og Søekrigs Historie i Aaret 1700. Ved M. Treschow. 2,III,97-143.

Skrivelse fra Slotsloven i Kjøbenhavn til Universitetet om at opfordre Studenterne til at gribe til Vaaben 1700. Ved Holger Fr. Rørdam. 3,VI,179-180.

Breve fra Johan Georg Lesser til Chr. Ludy. v. Plessen 1702-1716 [især om indenrigspo­litiske forhold, embedsudnævnelser og forhold ved hoffet]. Ved J. Boisen Schmidt. 8,I,1-66.

Efterretninger [aktstykker 1702-06] om Grev Schlieben, en Hverver, som i Aaret 1702 opholdt sig i Kiøbenhavn [og som efter at have begået underslæb blev beskyttet af den franske gesandt]. Ved P.W. Becker. 3,I,130-136.

Bidrag til Historien om den polske Resident Schades Drab i Kiøbenhavn 1703 [breve 1703-04 vedr. retssagen]. Ved E.C. Werlauff. 2,V,153-155.

Fr. d. 4des Instruction for de Committerede i Slots-Loven paa Aggershuus Slot i Norge. Dateret 16de Februarii 1704. Af det Danske Cancellies Instructions-Bog for 1698 til 1730. Folio 182-193. No. 135. Ved M. Treschow. 2,III,146-155.

Frid. IVdes Instrux for Geheimeraaderne Otte Krabbe og Christian Sehested, betref­fende: hvorledes De som Hs. Maj. i Kiøbenhavn forblivende Konseil skulde forholde sig, medens Kongen var udenlands. Coldinghuus d. 7 Nov. 1708. Ved M. Treschow. 2,III,93-96.

Kong Frederik den 4des Ophold i Bologna i Aaret 1709 [oversættelse af italiensk håndskrift]. Ved W.F. Engelbreth. 2,IV,85-103.

Aktstykker [1709-13] vedrørende Christian Ditlev Reventlow som Diplomat og Felt­herre. Ved A.P. Tuxen og Louis Bobé. 5,VI,237-250.

Daniel Pulteney and Denmark: [Indberetninger om] ‘Characters’ and Parties of the Danish Court 1709-10. Ved Robert Bergh. 8,V,10-34.

To egenhændige Breve af Kong Carl den Tolvte [fra Bender og Stralsund til søsteren Ulrika Eleonora]. 1712 og 1714 [med faksimile af dele af originalbrevene]. 2,V,157-160. Nogle Beretninger vedkommende Peter den Stores Ophold i Danmark i Sommeren 1716. Ved Holger Hjelholt. 7,IV,93-101.

Brev fra Arveprinds Karl til hans Kammerjunker Holstein angaaende Czar Peters Ind­logering paa Charlottenborg, dat. 22 Juli 1716. 4,II,196-197.

En samtidig Skildring af den store nordiske Krig [Ditlev Wibes betænkning til Frederik IV 1718]. Ved Edvard Holm. 5,III,324-356.

Et Brev [fra major Jens Henrik Emahusen til oberst Brockenhuus] om General Arm­feldts Tilbagetog over Tydalsfjeldene i Januar 1719. Ved A. Leigh-Smith. 5,III, 154-155.

Aktstykker [1722-30] vedrørende Frederik IV’s sidste Levetid og dødelige Sygdom. Ved Edvard Holm. 5,II,243-264.

Fr. d. 4des Instruction for Geheimeraad Hr. Ditlef Wibe som Statholder i Norge. Date­ret 17de Aprilis 1722. Af Instructions-Bogen fra 1698 til 1730. Folio 447-50. No. 206. Ved M. Treschow. 2,III,155-160.

Indskrivter, uddragne af Inventarium over Dronning Anne Sophies Pretiosa [til belysning af hendes hengivenhed for Frederik IV]. Ved M. Treschow. 2,III,143-144.

Et Par Breve [1744] vexlede mellem Kong Kristian VI og Kronprins Frederiks Hof­marskal Adam Gottlob Moltke angaaende Prinsens formentlige Udsvævelser. Ved Edvard Holm. 5,III,151-154.

Journal holden af agent Æreboe under den marokkanske ambassadørs ophold i København 1759-1760. Ved Hans Christian Bjerg. 52,247-325.

Breve [fra bl. a. kongelige og ledende i statsadministrationen] fra slutningen af det 18de arhundrede [1766-87]. Ved L. Koch. 5,III,1-71.

Bidrag til Oplysning om Frederik Greve af Danneskiold-Samsøe’s Virksomhed under Kong Christian den Syvendes Regjering [skrivelser fra Danneskiold-Samsøe til kon­gen 1766-67]. Ved H.G. Garde. 3,III,42-71.

Skrivelse fra Grev Frederik Danneskjold-Samsøe til Kong Christian VII tilligemed en Pro memoria om Statens Tilstand [1766]. Ved Edvard Holm. 5,IV,370-376.

Overhofmesterinde Louise v. Plessens Beretning om sit Forhold til Dronning Caroline Mathilde i Aarene 1766-68. Ved Louis Bobé. 5,V,84-90.

London-København-Celle. Dronning Caroline Mathildes korrespondance med sin bror kong George III og enkelte andre slægtninge 1766-75. Ved Michael Bregnsbo. 51,143-194.

Et anonymt Digt fra 1767 til Kong Christian VII [mod tyskere på ledende embeds-poster]. Ved A. Thiset. 4,V,362-365.

Depeche af 12.(23.) April 1767 fra Gehejmeraad C. V. Saldern og Generalmajor Filo­sofof til den russiske Regering. Ved Edvard Holm. 5,III,104-115.

Akter om en ændret Forretningsorden for Konseilet 1768. Ved Aage Friis. 6,III,182-186.

En storpolitisk afskedigelse i 1770. Breve mellem kong Christian VII og zarina Katarina II om J. H. E. Bernstorffs afgang. Ved Ulla Kjær. 50,11-27.

Resident Heinrich Carl Meinigs Indberetninger til Hansastædernes Regering om Forholdene ved det danske Hof i Aarene 1770-72. ved Louis Bobé. 5,III,307-324.

Udtog af Indberetninger fra engelske Udsendinge ved det danske Hof i Aaret 1771. Ef­ter Originalerne i Public Record Office i London. Ved Louis Bobé. 5,VI,193-211.

Justitsraad Carl August Struensees Forsvarsskrift [1772]. Ved Holger Hansen. 6,III,1-­46.

Aktstykker og Breve til Belysning af Grev Ostens politiske Stilling og Danmark-Norges Forhold til Sverige 1772-1773. Ved Aage Friis. 5,IV,193-230.

To Instructioner for franske Ministre ved det danske Hof i Aarene 1775 og 1779. Ved E.C. Werlauff. 3,IV,89-105.

Breve vekslet mellem Catharina II af Rusland og Juliane Marie af Danmark 1780-1796. Ved Anne Riising og Carl Lindberg Nielsen. 8,I,114-142.

To Breve fra den danske Prindsesse, den svenske Dronning Sophia Magdalena til Kong Christian den Syvende og Kong Gustav den Tredie. 1788 [i anledning af krigen mel­lem Danmark og Sverige]. Ved Frederik Schiern. 3,VI,362-364.

Betænkninger over de foreløbige Udkast til Trykkefrihedsforordningen af 1799. Ved Louis Bobé. 5,VI,324-372.

Aktstykker og Breve vedrørende Holstens Indlemmelse i Danmark i Aaret 1806. Ved Aage Friis. 5,VI,53-136.

Metz’ Rejse gennem Danmark, 1808 [rejseberetning sendt til Canning om krigsbegi­venhederne i Danmark og de danske myndigheder]. Ved Georg Nørregard. 7,I,319-­331.

Assessor i slesvigholstenske Kancelli J.O. Fr. Spies’ Betænkning [1811?] om Udførelsen af Kong Frederik V.s [VI.s] Reskript af 15. Decbr. 1810 [om dansk sprog i kirke, skole og retsvæsen i Slesvig]. Ved Knud Fabricius. 6,VI,377-395.

Deputeret i slesvigholstenske Kancelli A.B. Rothes betænkning [ca. 1812] om udførel­sen af Kong Frederik VI.s reskript af 15. decbr. 1810 [om dansk sprog i kirke, skole og retsvæsen i Slesvig]. Ved Johan Hvidtfeldt. 7,IV,27-45.

Nogle Aktstykker til Danmarks Udenrigspolitik i 1813. Ved Edvard Holm. 6,II,61-70.

Frederik Julius Kaas’ betenkning av 7. desember 1813 til Frederik VI. Ved Johannes Elgvin. 9,I,271-279.

Nye Aktstykker vedrørende de politiske Forhandlinger i København i December 1813 og Kielerfreden i Januar 1814. Ved Aage Friis. 5,IV,1-61, 101-156.

Kong Frederik 6.s breve til dronning Marie under Wienerkongressen 1814-1815. Ved Georg Nørregard. 7,VI,107-138.

Breve fra Hertug Frederik Wilhelm Paul Leopold af Slesvig-Holsten-Sønderborg­(Beck)-Glückborg til hans Svigerfader Landgreve Karl af Hessen under Opholdet i Wien med Hans Majestæt Frederik VI fra September 1814-Maj 1815. Ved Edvard Holm. 6,I,247-306.

Statsminister Niels Rosenkrantz’ Breve [1814-15] til Greve J.G. Moltke fra Wienerkon­gressen. Ved Louis Bobé. 6,III,312-337.

Chr. D. F. Reventlows sluttinnsats i dansk statsliv. Betænkningen av 1817 om brennevinsbrenning. Johannes Elgvined Johannes Elgvin. 9,I,57-71.

Greve Otto Blome og den Lornsenske Bevægelse 1830 [breve 1830-31]. Ved Aage Friis. 5,V,17-39.

Aktstykker til den danske Stænderforfatnings Forhistorie, 1830-1831. Ved Harald Jørgensen. 7,II,1-168.

Breve fra Th. Olshausen til P. Hjort Lorenzen, 1831-1839. Ved Anna-Elise Moldrup. 7,I,352-391.

Den første Stænderforsamling i Roskilde, skildret i Breve [1835-36, 1838-40] fra Joh. Chr. Drewsen til Jonas Collin. Ved Eiler Nystrøm. 6,II,233-287.

A.F. Kriegers, D.G. Monrads og P. Vedels indbyrdes Brevveksling 1846-1888. Ved Aage Friis og Just Rahbek. 7,III,i-v, 1-353.

[Aktstykker til belysning af] Preussens syn pa Danmark 1846-48. Ved H.P. Clausen. 8,II,85-109.

Breve mellem hertug Chr. August af Augustenborg, Prins Frederik af Nør og Grev Ernst Reventlow-Farve 1847 [ en udløber af fanestriden i forbindelse med den 11. forsamling af tyske land- og skovbrugere i Kiel sept. 1847]. Ved H.P. Clausen. 8,II,1- 24.

Christian VIII.s sygdom og død. Ved Otto Madsen. 9,I,72-96.

Breve fra den engelske gesandt i København, Wynn, til hans kolleger, Bloomfield i St. Petersborg og Cowley i Frankfurt, fra aret 1848. Ved Holger Hjelholt. 8,III,44- 70.

Nogle breve om den slesvig-holstenske revolution i marts 1848. Ved Holger Hjelholt. 8,I,331-339.

Hvad sagde Frederik VII? Kongeord den 21. marts 1848. Ved Anders Monrad Møller. 9,I,385-390.

Kommandant og oberts Gustav V. L. H. Seyffarths beretning om kuppet mod Rendsborg fæstning marts 1848. Ved Hans Schultz Hansen. 52,111-128.

Nogle Aktstykker om A.F. Tschernings Forhold til Kongen 1848 [især kompetencestri­digheder]. Ved K.C. Rockstroh. 7,IV,46-70.

Et engelsk forslag fra 1848 om Danmarks optagelse i Det tyske Forbund. Ved Holger Hjelholt. 7,VI,261-264.

Baron C. Zeuthens Dagbog fra den grundlovgivende Rigsforsamlings Tid [1848-49]. Ved Poul Møller. 7,IV,130-228.

Novemberministeriet og dets Stilling til det slesvigske Spørgsmaal. Ministeriets For­handlinger fra November 1848 til September 1849. Ved Axel Linvald. 6,IV,216-379.

Politimester Krohns beretning [til Ludolph Conrad Bargum, overordentlig regerings­befuldmægtiget for Slesvig, udnævnt af fællesregeringen] om forholdene i Flens­borg 1848. Ved Holger Hjelholt. 7,V,303-310; 8,I,340-341.

L.C.H. Bargums indberetninger [til fællesregeringen] om forholdene i Nordslesvig i efteråret 1848. Ved Holger Hjelholt. 8,I,143-169.

  1. Regenburgs og C.F. Wegeners Brevveksling (1849-1852) om den slesvigske Sprog­ordning. Ved Holger Hielholt. 7.IV.254-355.

Nogle breve fra årene 1849-50 fra den engelske generalkonsul i Hamborg Lloyd Hodges til Bernhard Bülow. Ved Holger Hjelholt. 8,V,1-9.

Breve til konseilspræsident A.W. Moltke fra Orla Lehmann om sit fangenskab [hos sles­vig-holstenerne] sommeren 1849. Ved Holger Hjelholt. 8,II,128-132.

Hans Christian Svindings Dagbog vedrørende Eckernførdetogtet og Fangenskabet i Rendsborg og Glückstadt [1849]. Ved Erik Kroman. 8,III,71-115.

Fr. v. Pechlin: Zur Danischen Politik im Jahr 1850 [nedskrevet 1854, om en mission til Wien august 1850]. Ved Holger Hjelholt. 8,IV,1-30.

Danmark i Krimkrigens forspil. Betænkninger fra medlemmer af ministeriet A.S. Ør­sted i anledning af faren for krigsudbrud mellem Rusland og Vestmagterne og mu­ligheden for et engelsk foretagende imod Sjælland, november 1853. Ved Sune Dalgård. 7,V,311-319.

En korrespondance imellem G.J. Quaade og W.T. Oxholm marts 1854-januar 1855. Til be­lysning af den danske neutralitet under Krimkrigen. Ved Grethe Ilsøe. 8,III,117-166.

Kong Oscar II.s Breve til Henning Hamilton [1855-71, til belysning af kongens forhold til Danmark og til de skandinaviske bevægelser og af Danmarks forhold til Tyskland]. Ved Aage Friis. 7,II,169-191.

Oscar II:s brev till friherre Knut Bonde [1855-64, navnlig vedrørende udenrigspoli­tiske spørgsmål]. Ved Gustaf Utterstrøm. 7,II,249-256.

Aktstykker og Breve m.m. vedrørende Kammerherre Bernhard Bülows særlige Mission til Berlin og Wien 1856 og 1857. Ved Hanna Kobylinski og Erik Møller. 7,VI,1-66, 145-203.

Breve fra politimester Aug. Jørgensen Slesvig] til [T.A.J.] Regenburg 1857-64. Ved Kjeld Galster. 8,I,242-272.

Blixen Finecke og Bismarck. En Brevveksling [1857-66]. Ved Aage Friis. 6,II,365-387.

Tre breve fra Caroline Amalie [1861-1863]. Ved Anders Mon­rad Møller. 51,289-296.

Stemninger og Tilstande i Sønderjylland ved Krigens Udbrud 1864. Indberetninger fra Embedsmændene. Ved Axel Linvald. 6,III,101-174.

Chr. E. Reich’s Dagbog fra 1864 [som stabschef i Fredericia og krigsminister]. Ved Aage Friis. 6,II,152-181.

Den slesvigske ministers [C.G.W. Johannsen] syn på stillingen marts 1864 et brev til H J. Matthiessen]. Ved Holger Hjelholt. 8,I,341-344.

En disputats og en kilde: ”Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867”. Eduard von Ungern-Sternbergs beretning om slesvigerne og hertug Friedrich der Achte 1864. Ved Hans Schultz Hansen. 50,413-436.

Peter Christian Kochs forslag om separate fredsforhandlinger med Preussen. 1864 26. Juli. Ved Sune Dalgård. 8,I,174-176.

S. Kleins politiske optegnelser 1876-77. Ved Niels Petersen. 8,VI,211-299. [Aktstykker til belysning af Konseilspræsident J.B.S. Estrup og Forhandlingerne om nordisk Neutralitet i 1878. Ved Th. Thaulow. 7,II,257-265.

[Aktstykker og optegnelser til belysning af] Bringstrup-Sigersted sogneråds modstand
1885-86 mod Kultusministeriets ”mundkurvscirkulære”. Ved Sigurd Rambusch. 8,IV,57-78.

Tre venstrepolitikere: To Høgsbro’er og en Holm – i Budstikken 1901-1910. Ved Carl Trock. 9,I,283-384.

Niels Neergaards optegnelser fra årene 1912-1920. Ved Kjeld Winding. 8,V,223-308.

Den danske gesandt i Petrograd, Harald Scavenius’ syn på omvæltningerne i Rusland [i indberetninger] 1917-1918. Ved Bent Jensen. 8,IV,81-224.

Tre øjenvidneskildringer af kaptajn Christian Otto Schlicht­krull om begivenheder på Ama­li­en­borg under den tyske besættelse af Danmark. Ved Knud J. V. Jespersen. 51,339-360.

Tyske stemningsindberetninger fra Danmark 1940-1942. Ved John T. Lauridsen. 52,453-591.

Tyske akter vedrørende ”Jødespørgsmålet” i Danmark april 1940-august 1943. Ved John T. Lauridsen. 50,477-606.

Franz Ebners indberetninger til Auswärtiges Amt om de erhvervsmæssige forhold i Danmark 1940-44. Ved John T. Lauridsen. 51,621-703.

Noget for noget. Det danske Udenrigsministeriums salgsfremstød over for Tyskland efteråret 1943-sommeren 1944. Ved John T. Lauridsen. 51,361-420.

Det tyske hvervekontor i Danmark. Ved Henning Poulsen. 50,135-162.

DNSAP i spil. Frits Clausens beretning om tiden efter 9. april 1940. Ved John T. Lauridsen. 50,163-301.